Φόρτωσε στο σύνολο των φορολογούµενων €10 εκατ. χρέη για το νερό ο Δήμος Αραδίππου

  • Αποκαλυπτική η ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την ευνοϊκή µεταχείριση του ∆ήµου Αραδίππου από την κυβέρνηση στο θέµα της διαγραφής του χρέους για το νερό.
  • Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι το ΤΑΥ τόνισε ότι η διαγραφή της οφειλής συνιστούσε αντάλλαγµα και δηµιουργούσε προηγούµενο, αλλά η κυβέρνηση επέµεινε.
  • Κακοπληρωτής ο ∆ήµος Αραδίππου µε τις πλάτες της κυβέρνησης

Η καταχρηστική µεταχείριση του ∆ήµου Αραδίππου από την κυβέρνηση αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία συµπεριέλαβε ξεχωριστή αναφορά στο κεφάλαιο του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων στην Ειδική Έκθεση για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η έκθεση είναι αποκαλυπτική ως προς τη στάση και του ∆ήµου Αραδίππου, αλλά και της κυβέρνησης.

Φόρτωσαν στο σύνολο των φορολογούµενων €10 εκατ. χρέη για το νερό

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ∆ήµος Αραδίππου, παρά το γεγονός ότι είχε συσσωρεύσει το µεγαλύτερο χρέος προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων σε όλη την Κύπρο ένεκα κάκιστης διαχείρισης και παρά το γεγονός ότι για χρόνια αρνείτο πεισµατικά να ενταχθεί στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας για να βάλει τάξη στα του οίκου του, έβαλε όρο για να δεχθεί την ένταξη στο ΣΥΛ, την ανάληψη του χρέους για το νερό από το κράτος!

Αυτό έγινε µε επιστολή, ηµεροµηνίας 10 Σεπτεµβρίου 2018, προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε την οποία ο ∆ήµος Αραδίππου απαίτησε την ανάληψη και σταδιακή αποπληρωµή από το κράτος του οφειλόµενου ποσού του δήµου προς το ΤΑΥ, το οποίο είχε συσσωρευτεί διαχρονικά και το οποίο αδυνατούσε να αποπληρώσει, προκειµένου να αποδεχθεί τη συµπλεγµατοποίηση µε το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας!

Ένα χρόνο αργότερα, συγκεκριµένα στις 23 Οκτωβρίου 2019, µε τον περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµο (Αρ. 2) του 2019 (Ν.50(ΙΙ)/2019) εγκρίθηκαν για τον υπό αναφορά σκοπό πρόσθετες πιστώσεις, για παραχώρηση χορηγίας προς τον ∆ήµο Αραδίππου για διαγραφή κόστους νερού, ύψους €10 εκατ.

Όπως όµως αποκαλύπτει ο Γενικός Ελεγκτής, η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου λήφθηκε υπό το βάρος της σφοδρής διαφωνίας του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο εν τέλει αγνοήθηκε.

Άνιση µεταχείριση, υπέδειξε το ΤΑΥ

Σύµφωνα µε την Ειδική Έκθεση, ζητήθηκαν οι απόψεις του ΤΑΥ και ο διευθυντής του Τµήµατος, µε επιστολή του, ηµερ. 15.7.2019, προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, ανέφερε ότι το Τµήµα υποστηρίζει την απόφαση του δήµου για ένταξη της υδατοπροµήθειάς του στο ΣΥ Λάρνακας, αλλά σε ό,τι αφορά το αίτηµά του για σταδιακή αποπληρωµή των οφειλών από το κράτος δεν είναι αρµοδιότητα του ΤΑΥ να αποφασίσει σχετικά.

Σηµείωσε, ωστόσο, µεταξύ άλλων ότι το ΤΑΥ δεν συµφωνεί µε πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες µε την ίση µεταχείριση και τη νοµοθεσία περί υδάτων, αλλά και πολύ επιζήµιες για την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι οποιαδήποτε τέτοια διευθέτηση θα δηµιουργούσε κακό προηγούµενο ή/και αφορµή για απαιτήσεις από άλλες Τοπικές Αρχές που βρίσκονται σε παρόµοια διαδικασία ή που εντάχθηκαν σε Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας χωρίς ανταλλάγµατα. Αυτή και µόνο η αναφορά αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση λειτούργησε µε δύο µέτρα και δύο σταθµά και µε όρους ανταλλαγµάτων απέναντι στον ∆ήµο Αραδίππου φορτώνοντας όλους τους φορολογούµενους µε δέκα εκατοµµύρια ευρώ ούτως ώστε να… αποδεχθεί ο ∆ήµος Αραδίππου να µπει στο ΣΥΛ.

Συνεχίζοντας, ο Γενικός Ελεγκτής σηµειώνει ότι και µε σχετική επιστολή που ακολούθησε, ηµερ. 5.11.2019 (µετά από τη λήψη της απόφασης από το Υπουργικό Συµβούλιο δηλαδή), προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ο διευθυντής του Τµήµατος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών να συµπεριλάβει στον συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2019, ποσό της τάξης των €10 εκατ. για πληρωµή των οφειλών του ∆ήµου Αραδίππου προς το ΤΑΥ, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων ότι τέτοιες ενέργειες ανατρέπουν την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από το Τµήµα για την καλλιέργεια κουλτούρας πληρωµής των χρεώσεων παροχής νερού, καθώς και ότι είναι αντίθετες µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί υδάτων και πολύ επιζήµιες για την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

Ακολούθως, ο Γενικός Ελεγκτής υιοθετεί τις αντιρρήσεις και διαφωνίες του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων εκφράζοντας εκτενώς την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες επιβραβεύουν τις Τοπικές Αρχές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ο λογαριασµός είναι µακρύς…

Ο ∆ήµος Αραδίππου εντάχθηκε τελικά στο ΣΥΛ στις 22 Ιουνίου 2020 εξασφαλίζοντας πρώτα γερά ανταλλάγµατα αφού ο λογαριασµός που άφησε πίσω του στάλθηκε στους φορολογούµενους σε όλη την Κύπρο.

Τα χρήµατα αυτά όµως δεν ήταν το µόνο κόστος που επιβάρυνε τους φορολογούµενους ένεκα της τραγικής διαχείρισης της υδατοπροµήθειας και της πεισµατικής άρνησης της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ένταξη στο ΣΥΛ.

Όπως ανέφερε στη «Χ» πηγή που γνωρίζει, ο ∆ήµος Αραδίππου οφείλει άλλα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για τα οποία είχε ήδη συµφωνήσει διακανονισµό για αποπληρωµή µε δόσεις πριν τη διαγραφή των 10,2 εκατοµµυρίων.

Πέραν τούτων, οι φορολογούµενοι επιβαρύνονταν κάθε χρόνο µε ένα ποσό της τάξης των 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ για τη συντήρηση του προβληµατικού δικτύου από το οποίο χάνονται λόγω διαρροών ένα εκατοµµύριο τόνοι νερού ετησίως!

Έρχεται και το χαράτσι για το Αποχετευτικό

Όπως έχουµε αποκαλύψει, τα χατίρια του ∆ΗΣΥ και της κυβέρνησης προς τον ∆ήµο Αραδίππου µε τα λεφτά των φορολογουµένων δεν εξαντλούνται στο χρέος για το νερό, αλλά επεκτείνονται και στο Αποχετευτικό και µάλιστα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό.

Προκειµένου να γίνει οικονοµικά εφικτή η ένταξη της Αραδίππου στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, χρειάζεται χορηγία από το κράτος περίπου 75 εκατοµµυρίων ευρώ, αφού λόγω της κωλυσιεργίας άνω των δέκα χρόνων, το έργο δεν είναι πια βιώσιµο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, εντός των ηµερών αναµένεται η οριστικοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για κρατική επιχορήγηση της επέκτασης του αποχετευτικού συστήµατος Λάρνακας στην Αραδίππου.

 

Ρουσφέτι µε συναγερµική βούλα

Η ιδιαίτερη πολιτική σηµασία που έχει ο ∆ήµος Αραδίππου για τον ∆ηµοκρατικό Συναγερµό και την κυβέρνηση φάνηκε από τις µεθοδεύσεις για τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έγιναν µε έναν και µοναδικό στόχο:  Να διατηρηθεί ως οντότητα ο ∆ήµος Αραδίππου παρά το γεγονός ότι αποτελεί ίσως το νούµερο ένα παράδειγµα προς αποφυγή ως προς την οικονοµική διαχείριση σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το πόσο σηµαντική είναι για το κυβερνών κόµµα και την κυβέρνηση, µε κοµµατικούς όρους, η Αραδίππου αναδεικνύεται έντονα και µέσα από την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 8 Μαρτίου 2022. Στην Ειδική Έκθεση υπάρχει ειδική αναφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για διαγραφή του χρέους 10 εκατοµµυρίων ευρώ του ∆ήµου Αραδίππου προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. Όπως λοιπόν αποκαλύπτεται, το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων διαφωνούσε σφόδρα µε την απόφαση της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι αυτή θα δηµιουργούσε προηγούµενο επιβράβευσης κακοπληρωτών. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέµεινε.

Και αυξηµένα αποχετευτικά τέλη για τα επόµενα 25 χρόνια!

Όπως αποκαλύψαµε τον περασµένο µήνα, οι φορολογούµενοι θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα κόστος που µπορεί να φτάσει και τα 75 εκατοµµύρια ευρώ για την επέκταση του αποχετευτικού µείζονος Λάρνακας στην Αραδίππου, τα Λειβάδια, την Πύλα και την Ορόκλινη. Το ΣΑΛ έχει ξεκαθαρίσει στην κυβέρνηση ότι χωρίς κρατική επιχορήγηση το έργο δεν είναι βιώσιµο, καθώς είναι αδύνατο να χρηµατοδοτηθεί µέσω των αποχετευτικών τελών.

Ως εκ τούτου, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 3 ∆εκεµβρίου 2021, παρόντων των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του ΣΑΛ και όλων των εµπλεκόµενων δήµων και κοινοτήτων, αποφασίστηκε ότι θα επιβάλλονται αποχετευτικά τέλη για 25 χρόνια στους φορολογούµενους, αλλά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για να υλοποιηθεί το έργο, θα καταβληθεί από το κράτος.

Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης, όπως πληροφορούµαστε, έχει υπολογιστεί γύρω στα 75 εκατοµµύρια ευρώ.

Πέραν της απευθείας κρατικής επιχορήγησης µε λεφτά των φορολογούµενων σε παγκύπρια βάση όµως, για να είναι βιώσιµο το έργο χρειάζεται και µικρή αύξηση στα αποχετευτικά τέλη. Οι φορολογούµενοι θα φορολογηθούν για 25 χρόνια µε συντελεστή ο οποίος, όπως πληροφορούµαστε, θα αυξηθεί από 0,6 τοις χιλίοις στο 0,7 τοις χιλίοις και πάλι για σκοπούς βιωσιµότητας.

Τάσος Περδίος

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.