«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: 7 σεντ αυξήσεις – Διάταγμα Υπουργού ΕνέργειαςΑυξήσεις μέχρι και 7 σεντ το λίτρο αναμένονται το επόμενο διάστημα στις τιμές των καυσίμων.

Αιτία η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των Βρυξελλών για κάλυψη του στόχου του 10% της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Χθες δημοσιεύτηκε το σχετικό διάταγμα του υπουργού Ενέργειας στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επωμιστούν το κόστος με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, μέσω της αύξησης στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Προτείνονται αυξήσεις κατά 2-3 σεντ το λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5-6 το λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης πάνω στις οποίες θα προστεθούν και οι φόροι.

 

Τιμές καυσίμων: Και αύξηση μέχρι 7 σεντ και φόρος κατανάλωσης μέχρι και 4 σεντ

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός 61
α) Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΜεθοδολογίαΥπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019.
β) Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας  για το έτος 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Αρ. Απόφασης 88.520 της 15.11.2019
(Αρ. Πρότασης 1938/2019).

Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 88.221 και ημερ. 2.10.2019, το Συμβούλιο:
α) Αποφάσισε, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να αποσύρει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2020 Νόμος του 2019», το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 88.221 και ημερ. 2.10.2019 και έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

β) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 44(στ) των περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Α.
γ) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
δ) Αποφάσισε να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2020 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2020 – 2022. Αντίγραφο του εν λόγω αναθεωρημένου Προϋπολογισμού επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Β με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2020 Νόμος του 2019».
ε) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να καταθέσει τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.