Φρένο σε πύργους και επαύλεις βάζει πρόταση του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση για αλλαγή του Συντάγµατος, ώστε το κράτος να έχει υποχρέωση για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για αποκατάσταση παρανοµιών. Με την πρόταση δίδεται το δικαίωµα σε οργανωµένα σύνολα να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη σε περιπτώσεις όπως οι ασφαλτικές βιοµηχανικές µονάδες στο ∆άλι.

 

Φρένο σε αναπτύξεις που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως οι πύργοι και οι επαύλεις πάνω από θαλασσινές σπηλιές, επιχειρεί να βάλει το ΑΚΕΛ µε πρόταση νόµου για αλλαγή του Συντάγµατος.

Η πρόταση, η οποία κατατέθηκε ήδη στη Βουλή από τον Άριστο ∆αµιανού εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΑΚΕΛ, επισύρει στο κράτος την υποχρέωση για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για αποκατάσταση παρανοµιών. ∆ίδεται επίσης το δικαίωµα σε οργανωµένα σύνολα να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη σε περιπτώσεις όπως οι ασφαλτικές βιοµηχανικές µονάδες στο ∆άλι.

Πρακτικά η πρόταση -σε περίπτωση που εγκριθεί από το Κοινοβούλιο- αναµένεται να βάλει φρένο στις πολλές άδειες κατά παρέκκλιση, οι οποίες παραχωρούνται συχνά από το Υπουργικό Συµβούλιο, κυρίως για βόλεµα ηµετέρων, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή εκεί που γίνονται αγνοούνται. Επίσης, αναµένεται να ανοίξει ο δρόµος για να διορθωθούν προβλήµατα τα οποία ταλαιπωρούν πολίτες, όπως στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ∆άλι.

Το κράτος οφείλει να δρα προληπτικά για προστασία του περιβάλλοντος

Η πρόταση επιφέρει αλλαγή στο Άρθρο 7 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά το δικαίωµα ζωής και σωµατικής ακεραιότητος, προσθέτοντας τα ακόλουθα:

• «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Για την προστασία του το κράτος έχει υποχρέωση να λαµβάνει προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα, ή µέτρα αποκατάστασης στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».

• «Έκαστος έχει το δικαίωµα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιµο περιβάλλον. Έκαστος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: (α) πρόσβασης σε συναφείς πληροφορίες που τηρούνται υπό τις υπηρεσίες του κράτους, χωρίς να υπόκειται σε υποχρέωση απόδειξης άµεσου και προσωπικού έννοµου συµφέροντος, (β) πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για ζητήµατα που άπτονται του περιβάλλοντος, (γ) αποτελεσµατικής θεραπείας για την παραβίαση οιουδήποτε δικαιώµατος προκύπτει από το παρόν άρθρο και σχετική νοµοθεσία».

• «∆εν χωρεί επέµβασις κατά την άσκησιν του δικαιώµατος τούτου, ειµή τοιαύτη οία θα ήτο σύµφωνος προς τον νόµον και αναγκαία µόνον προς το συµφέρον της ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή της εδαφικής ακεραιότητας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξεως ή της δηµόσιας υγείας ή της προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των υπό του Συντάγµατος ηγγυηµένων εις παν πρόσωπον».

Στην αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει την πρόταση νόµου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σκοπός της πρότασης νόµου είναι η αναθεώρηση του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί συνταγµατικά το δικαίωµα όλων, περιλαµβανοµένου και των επόµενων γενεών, σε ένα υγιές και βιώσιµο περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκεται όπως παρασχεθούν διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως είναι η αναγνώριση των δικαιωµάτων στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά θέµατα, ώστε η προστασία που θεσπίζεται να καθίσταται πιο αποτελεσµατική».

Σηµειώνεται επίσης ότι «η εξαίρεση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων από τη γενική υποχρέωση απόδειξης άµεσου και προσωπικού έννοµου συµφέροντος έγκειται στον ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα του δικαιώµατος σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιµο περιβάλλον».

Προστασία των δικαιωµάτων της λεγόµενης τρίτης γενιάς 

Τονίζεται ακόµη ότι «µε τη συµπλήρωση ενός αυτόνοµου δικαιώµατος η πρόταση νόµου αποσκοπεί στον προοδευτικό εκσυγχρονισµό του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κατά τρόπο που συνάδει µε την ανάγκη προστασίας δικαιωµάτων της λεγόµενης τρίτης γενιάς και ονοµάζονται “δικαιώµατα αλληλεγγύης”». «Κάτι τέτοιο», προστίθεται, «συνάδει µε την τάση της διεθνούς κοινότητας για θέσπιση αυτόνοµου δικαιώµατος, όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης».

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι «στην απουσία ενός νοµικά δεσµευτικού αυτόνοµου δικαιώµατος στο υγιές περιβάλλον, αριθµός διεθνών και δικαιοδοτικών οργάνων έχει εφαρµόσει διαχρονικά τη θεωρία της “διαπερατότητας« των ανθρώπινων δικαιωµάτων, έχει επιτρέψει δηλαδή την επίκληση ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων για την προστασία του δικαιώµατος σε ένα υγιές περιβάλλον. Οι µεταβαλλόµενες όµως συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την οικολογική βιωσιµότητα του πλανήτη και συνεπακόλουθα της ανθρώπινης ζωής ορθά καθιστούν άµεση την ανάγκη αυτόνοµης συνταγµατικής αναγνώρισης και προστασίας του εν λόγω δικαιώµατος, τάση που καταγράφεται διεθνώς».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.