Γενικό Λογιστήριο: Στο €1,13 δισ. το έλλειμμα του 2020

Στο €1,13 δισεκατομμύριο ανήλθε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το 2020 σε σύγκριση με πλεόνασμα €423 εκατ. το 2019, αντανακλώντας τις βαριές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων στήριξης της οικονομίας στα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την δημοσιονομική έκθεση, που έδωσε στη δημοσιότητα του Γενικό Λογιστήριο, το ύψος του δημοσίου χρέους, εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €9 δις. περίπου, στις 31/12/2020 ανήλθε στα €24,7 δισ. από €21 δισ. που ήταν στις 31/12/2019.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020, σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

Ειδικότερα, κατά το 2020, οι Πληρωμές για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ξεπέρασαν τις αντίστοιχες Εισπράξεις. Οι Συνολικές Εισπράξεις το 2020 για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €6 δισ. περίπου και οι αντίστοιχες Πληρωμές ανήλθαν σε €7,1 δισ.

Το έλλειμμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €1.130 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €423 εκατ. το 2019. Δηλαδή η συνολική επιδείνωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου το 2020 σε σύγκριση με το 2019 διαμορφώθηκε στο €1,55 δισ.

Όπως αναφέρεται, μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €1.587 εκ. (2019: Καθαρές εκροές €56 εκ.). Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2020, προέκυψαν καθαρές εισροές ύψους €2.083 εκ. (2019: Καθαρές εκροές €358 εκ.).

€1,9 δισ. κοινωνικές παροχές λόγω πανδημίας

Όπως εξηγεί το Γενικό Λογιστήριο, η διαφοροποίηση από πλεόνασμα το 2019 ύψους €423 εκ. σε έλλειμμα ύψους €1.130 εκ. από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες προκύπτει λόγω της πανδημίας και συγκεκριμένα λόγω αυξημένων κοινωνικών παροχών, οι οποίες το 2020 ανήλθαν σε €1.895 εκατ., σε σύγκριση με €1.274 εκατ. το 2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την πανδημία, ενώ αντίστοιχα οι εισπράξεις άμεσων και έμμεσων φόρων μειώθηκαν το 2020 στα €5.067 εκατ., σε σύγκριση με €5.525 εκατ. το 2019.

Εξάλλου, με βάση τη δημοσιονομική έκθεση, η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι η φορολογία με €5.067 εκατ., η οποία αποτελεί το 84,8% των συνολικών δημοσίων εσόδων.

Αντίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι μεταβιβάσεις (€3.287 εκ.) και οι δαπάνες προσωπικού, Συντάξεις και Φιλοδωρήματα (€2.758 εκ.).

Οι μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και της χορηγίας προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Αναλήψεις δανείων €6,1 δισ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Λογιστήριο, το 2020 οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν αναλήψεις νέων δανείων ύψους €6,1 δισ. και αποπληρωμές δανείων ύψους €2,5 δισ.

Οι υψηλές αναλήψεις δανείων αντανακλά τις αυξημένες πράξεις δανεισμού της Δημοκρατίας το 2020, προκειμένου να αυξήσει το αποθεματικό ρευστών διαθεσίμων που της επέτρεψε την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.