Γερµανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Την 1η Ιουλίου ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου η Γερµανία. Θητεία που θα έχει διάρκεια έξι µηνών (όπως κάθε προεδρία). Και επειδή είθισται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τρεις συνεχόµενες προεδρίες να συνάπτουν κοινό δεκαοκτάµηνο πρόγραµµα, µε την ανάληψη της προεδρίας από τη Γερµανία εγκαινιάζεται και νέο κοινό δεκαοκτάµηνο πρόγραµµα µε την Πορτογαλία και τη Σλοβενία που ακολουθούν στις προεδρίες.

Αναµφίβολα η κρίση της πανδηµίας αντανακλά σε µεγάλο βαθµό στο στρατηγικό θεµατολόγιο των χωρών αυτών. Θα πρέπει να διαχειριστούν την κρίση από το σηµείο που βρίσκεται σήµερα, τον τρόπο να ξεπεραστεί καθώς επίσης και τις επιπτώσεις στις κοινωνίες µετά το ξεπέρασµά της. Θα πρέπει επίσης να διαχειριστούν την οικονοµική κρίση που θα ακολουθήσει µε ύφεση που θα µπορούσε να συγκριθεί µε αυτήν του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει τους βασικούς πυλώνες του προγράµµατος βρέθηκε η Καγκελάριος της Γερµανίας Άνγκελα Μέρκελ. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης κρίσεων (πανδηµία, κυβερνοεπιθέσεις µεγάλης κλίµακας κ.λπ.), όπως επίσης και τη δηµιουργία δικτύου γνώσεων της ΕΕ. Υπογραµµίστηκε επίσης ο στόχος της κλιµατικά ουδέτερης ΕΕ µέχρι το 2050 και η εφαρµογή της Συµφωνίας των Παρισίων, διατηρώντας όµως την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Στην οικονοµία ήταν εµφανής η επιµονή στην ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και τη µείωση του κόστους συµµόρφωσης και διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. Σηµαντική ήταν επίσης η αναφορά στην εµβάθυνση της Οικονοµικής, Νοµισµατικής και Τραπεζικής Ένωσης, καθώς επίσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών σε όλες τις διαστάσεις τους.

Με τις πιο πάνω θέσεις ταυτίστηκαν οι πλείστες πολιτικές οµάδες. Χαρακτηριστική ήταν η εµµονή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ) και της Οµάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθµιστών (ΕΣΜ), αλλά και της Συµµαχίας Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών (Σ&∆) για εµβάθυνση της ενοποιηµένης αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και των ελαφρύνσεων στους επιχειρηµατίες. Από τη χορωδία αυτή δεν θα µπορούσε να λείπει η ακροδεξιά οµάδα της Ταυτότητας και ∆ηµοκρατίας –ανάµεσα σε αλλά υποστήριξε ότι πρέπει να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από τις καταπιέσεις!

Πολύ σηµαντική ήταν η τοποθέτηση όσον αφορά τη θέση της ΕΕ στον κόσµο. Ως στόχος παρουσιάστηκε η αύξηση της ικανότητάς της να δρα αποφασιστικά για την αποτελεσµατική προώθηση των συµφερόντων και των αξιών της ως παγκόσµιος ηγέτης. Για το σκοπό αυτό, η Άνγκελα Μέρκελ ανέφερε ότι θα ενεργοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί ολόκληρο το φάσµα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, από τη διπλωµατία έως την ανάπτυξη, το εµπόριο, τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις ή την ενεργειακή πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ασφάλειας και άµυνας, και την ενεργό ενηµέρωση και επικοινωνία. Μέσα σε όλα αυτά επαναβεβαιώθηκε η πλήρης προσήλωση στη διατλαντική εταιρική σχέση και στην πλήρη σύµπλευση µε το ΝΑΤΟ. Η κοινή δράση ΝΑΤΟ – ΕΕ θα αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα, την ασφάλεια και την άµυνα στον κυβερνοχώρο, τις υβριδικές απειλές και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Μέσα και από τις τοποθετήσεις των περισσότερων πολιτικών οµάδων στο Ευρωκοινοβούλιο, έγινε εµφανές ότι ο σκοπός σε τελική ανάλυση είναι να υπερισχύσει η ΕΕ στους «αντιπάλους» της, τη Ρωσία και την Κίνα αφού δράττοντας την ευκαιρία επανέλαβαν το ποσό «κακά» καθεστώτα είναι την ίδια ώρα που ευλογούσαν την ανάγκη για επεµβάσεις για «ανθρωπιστική βοήθεια», σε χώρες όπως τη Βενεζουέλα.

Ταυτόχρονα την περίοδο αυτή εκκρεµεί µια σειρά από ζητήµατα που θα καλεστεί η γερµανική προεδρία να διαχειριστεί. Αναµένεται να καθοριστεί το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, υπάρχει πρόθεση καταρτισµού ενός νέου συµφώνου µετανάστευσης, κοµµάτι του οποίου θα είναι και το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, θα πρέπει να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συµφωνία µε το Ηνωµένο Βασίλειο µετά και το Brexit, καθώς επίσης να πραγµατοποιηθεί και η ∆ιάσκεψη για το µέλλον της Ευρώπης.

Η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL) υπογράµµισε ότι δίνεται στην ΕΕ µια δεύτερη ευκαιρία και ότι δεν πρέπει να επαναλάβει τις πολιτικές που εφάρµοσε στην κρίση του 2008 και µετά. ∆εν πρέπει να εφαρµοστούν νεοφιλελεύθερα µέτρα λιτότητας, αλλά µέτρα που να προστατεύουν τους εργαζοµένους, τα συστήµατα υγείας και παιδείας των κρατών-µελών κ.λπ. Ανέφερε επίσης ότι η πράσινη συµφωνία που εξήγγειλαν απέχει πολύ από το να είναι πραγµατικά πράσινη, ενώ επαναβεβαίωσε ότι η οµάδα της Αριστεράς θα αγωνιστεί για να τα υπερασπιστεί και θα βρίσκεται δίπλα στους λαούς της Ευρώπης.

Αντιδρώντας στην οµιλία της Μέρκελ, ο συµπρόεδρος της GUE/NGL, Γερµανός ευρωβουλευτής Martin Schirdewan ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη σήµερα δεν χρειάζεται λιτότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται αλληλεγγύη. Θα κριθείτε Καγκελάριε Μέρκελ από το πώς διαχειρίζεστε την οικονοµική και κοινωνική επίπτωση από αυτήν την πανδηµία. Παρατήρησε κανείς ότι στην οµιλία σας ελάχιστη αναφορά έγινε σε όλους εκείνους που κράτησαν την κοινωνία για µήνες; Όλους εκείνους που εργάζονται σε ζωτικής σηµασίας τοµείς, αλλά µε τη µεγαλύτερη αβεβαιότητα: ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των σουπερµάρκετ, των αρτοποιείων ή των πρατήριων βενζίνης. Το καθήκον µας είναι να προστατεύσουµε αυτούς τους εργαζοµένους. Όσον αφορά την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι ‘‘αξίες’’ στις οποίες αναφερθήκατε βρίσκονται στον πάτο της Μεσογείου -όπως κάθε άτοµο που έχει πνιγεί εκεί. ∆εν µπορούµε να σώσουµε ζωές κάνοντας βρόµικες συµφωνίες µε αυταρχικά και φιλοπόλεµα καθεστώτα. Θα το κάνουµε µε µια ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική βασισµένη στα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αλληλεγγύη».

 

 

 

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy