Για να έχουν τα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιχνίδι

Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (ΟΑΠ) υιοθετήθηκε το 2009 µε σκοπό να καθορίσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας αναφορικά µε γενικούς και συγκεκριµένους κινδύνους που µπορούν να παρουσιάσουν παιχνίδια για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Στην Οδηγία ορίζονται οι προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανοµείς παιχνιδιών που πωλούνται στην ΕΕ, καθώς και η εποπτεία των εθνικών αγορών ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διάθεση παιχνιδιών που δεν θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο.

∆έκα χρόνια µετά, η Επιτροπή διατύπωσε, το 2020, Έκθεση Αξιολόγησης που καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόµα ελλείψεις, ιδίως στον τοµέα της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η υπό αναφορά Έκθεση της Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση της Οδηγίας έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι υφιστάµενες ελλείψεις.

Τα βασικότερα στοιχεία της Έκθεσης αφορούν τα ζητήµατα για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της αγοράς και αυστηρότερων απαιτήσεων για τις χηµικές ουσίες.

Καλύτερη εποπτεία της αγοράς

Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής επεσήµανε ότι ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα εφαρµογής της ΟΑΠ είναι η εποπτεία της αγοράς στα κράτη-µέλη της ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και άνιση, καθώς και ο υψηλός αριθµός µη ασφαλών παιχνιδιών που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση Safety Gate της ΕΕ για το 2020, τα παιχνίδια είναι τα προϊόντα µε τις περισσότερες κοινοποιήσεις στο σύστηµα (27% του συνόλου των κοινοποιήσεων).

Ως εκ τούτου, η ΟΑΠ περιλαµβάνει την υποχρέωση των κρατών-µελών να διενεργούν εποπτεία της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένης της δοκιµής παιχνιδιών στην αγορά, της επαλήθευσης της τεκµηρίωσης των κατασκευαστών, της απόσυρσης επικίνδυνων παιχνιδιών και της επιβολής κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την τοποθέτηση τέτοιων προϊόντων στην αγορά. Η Έκθεση ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την εφαρµογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των µη συµµορφούµενων προϊόντων.

Επιπλέον, τα διαδικτυακά καταστήµατα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται ηλεκτρονικά έχουν συµµορφωθεί µε τις προϋποθέσεις ασφαλείας της Ε.Ε. Με απλά λόγια, να διασφαλίζεται πως ό,τι είναι παράνοµο εκτός διαδικτύου, είναι παράνοµο και στο διαδίκτυο.

Αυστηρότερες απαιτήσεις για τις χηµικές ουσίες

Η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει ειδικές οριακές τιµές για τις χηµικές ουσίες, αλλά µόνο για τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 36 µηνών ή που µπαίνουν στο στόµα τους. Σύµφωνα µε την Έκθεση, τα όρια τιµών για πιθανές επικίνδυνες ουσίες που ορίζει η Ο είναι αρκετά υψηλά. Επιπλέον, η οδηγία εξαιρεί ορισµένα απαγορευµένα χηµικά που είναι καρκινογόνα, µεταλλαγµένα ή τοξικά.

Η έκθεση ζητά την αντιµετώπιση αυτών των ελλείψεων µέσω της θέσπισης αυστηρότερων απαιτήσεων συµµόρφωσης και την ενοποίηση όλων των ορίων για τα παιχνίδια σε µία νοµοθετική πράξη. Η νέα Οδηγία θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες καταδεικνύουν τη συνεχή ανάδειξη άγνωστων µέχρι πρότινος κινδύνων που σχετίζονται µε τα παιχνίδια.

Τέλος, η νέα Οδηγία προτείνει όπως λαµβάνονται υπόψη οι επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που καταδεικνύουν τη συνεχή ανάδειξη άγνωστων µέχρι πρότινος κινδύνων που σχετίζονται µε τα παιχνίδια.

Η Έκθεση εγκρίθηκε σχεδόν οµόφωνα µε 688 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 1 αποχή, µε τους ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ να την υπερψηφίζουν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy