Γονείς: Άφησαν για 4 ώρες μαθητές στις τάξεις μέχρι να φέρουν νέα γραπτά λόγω της άρνησης του Προδρόμου για ακύρωση της εξέτασης

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Παιδιά είχαν μείνει στην τάξη για 4 ώρες την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των Νέων Ελληνικών χωρίς νερό, φαγητό και τουαλέτα, κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος των οργανωμένων γονιών Κώστας Κώστα.


Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ ανέφερε πως έδωσαν στους μαθητές της Γ’ Λυκείου το πρώτο γραπτό, μετά τη διαρροή των θεμάτων το πήραν πίσω και στη συνέχεια άφησαν τους μαθητές στην τάξη μέχρι να λάβουν το αναπληρωματικό εξεταστικό δοκίμιο και να αρχίσει η εξέταση. Όπως είπε είχε παιδιά που έμειναν στις τάξεις μέχρι τις 14.15.

Ο κ. Κώστα τόνισε πως όλα αυτά έγιναν γιατί ο Υπουργός Παιδείας και οι σύμβουλοί του αρνήθηκαν να ακυρωθεί η εξέταση και να γίνει άλλη μέρα. Επίσης κάνοντας λόγο για προχειρότητα, σημείωσε πως κάποια παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ανάγνωση του γραπτού. Επισήμανε πως προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση στους μαθητές, λέγοντας πως δεν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες για να παρακαθήσουν σε εξετάσεις.

Παράλληλα ο κ. Κώστα διερωτήθηκε γιατί το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να διεξάγει έρευνα σε τρία σχολεία στα οποία μαθητές αποχώρησαν και δεν συμμετείχαν στην εξέταση των Νέων Ελληνικών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.