ΓΣ ΠΟΒΕΚ: «Δόση παυσίπονου» η απόφαση για κρατική επιχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για κρατική επιχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος για μια σύντομη περίοδο, αποτελεί για τις επιχειρήσεις «δόση παυσίπονου» και δεν αποτελεί ουσιαστικό μέτρο στήριξης και αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, η άνοδος των τιμών σε πρώτες ύλες, τα μεταφορικά οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και η ακρίβεια γενικότερα στις επιχειρήσεις, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΓΣ ΠΟΒΕΚ).

«Σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες όπου όχι μόνο είναι απαραίτητη η χρήση κλιματιστικού αλλά ταυτόχρονα υπάρχει 24ωρη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη διεξαγωγή των εργασιών τους όπως κρεοπώλες, περίπτερα, ζαχαροπλαστεία και γενικότερα επιχειρήσεων μικρής κλίμακας οικογενειακού χαρακτήρα, η στήριξη από το κράτος θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική. Από την άλλη ο πληθωρισμός που έχει κτυπήσει κόκκινο και κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, με την προοπτική ότι αυτές οι πιέσεις θα συνεχιστούν, έχει περιορίσει και μειώσει την κατανάλωση αφού τα εισοδήματα συρρικνώνονται», προσθέτει.

Η ΓΣ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι επεξεργάζεται ένα πακέτο προτάσεων και εισηγήσεων το οποίο από τον Σεπτέμβριο θα θέσει τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στους υποψήφιους Προέδρους στις επικείμενες Προεδρικές.

«Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι με βάση προβλέψεων της Κυβέρνησης αλλά και οικονομολόγων ότι, δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση στο εγγύς μέλλον, τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας και των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσεων και μέτρων», καταλήγει.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.