Η Κομισιόν καλεί τους 27 της ΕΕ να δώσουν νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 και 21 Ιουνίου, ώστε έως το φθινόπωρο να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πολλά από τα στοιχεία που πρότεινε αρχικά η Κομισιόν έχουν ήδη τύχει ευρείας υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
– μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
– εξορθολογισμένη και πιο διαφανής δομή του μελλοντικού προϋπολογισμού·
– μείωση του αριθμού των προγραμμάτων και δημιουργία νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε τομείς όπως επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ενιαία αγορά, στρατηγικές επενδύσεις και δικαιώματα και αξίες·
– αυξημένη έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των μέσων·
– απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης·
– μεγαλύτερη ευελιξία για τη διασφάλιση ταχείας αντίδρασης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σημειώνεται επίσης πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με τις ακόλουθες προτάσεις:
– το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ·
– τον νέο μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι γενικευμένες ελλείψεις στον τομέα του κράτους δικαίου δεν θέτουν σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
– τις προτάσεις της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, τα βασικά πολιτικά ζητήματα — και ιδίως οι οικονομικές πτυχές — εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

Η έγκαιρη υλοποίηση του μελλοντικού προϋπολογισμού συνεπάγεται συγκεκριμένα αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους, προειδοποιεί η Κομισιόν: Θα δημιουργηθούν, ήδη από το 2021, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας και πολύ περισσότερες στην ευρύτερη οικονομία, θα διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη περισσότερων από 100 000 έργων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, θα δοθεί η δυνατότητα σε 1 000 000 νέους να επωφεληθούν από το πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus και σε 40 000 νέους να συμμετάσχουν το 2021 σε δράσεις αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη.