2,6 δισ. ευρώ οφειλές στο Τµήµα Φορολογίας

165
ÕðÜëëçëïò ðïõ åñãÜæåôáé óå åöïñßá , ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Áõãïýóôïõ.

 

60% παρουσιάζουν κώλυµα και ενδέχεται να µην εισπραχθούν ποτέ

 

2,6 δισ. ευρώ οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας