2,6 δισ. ευρώ οφειλές στο Τµήµα Φορολογίας

166
ÕðÜëëçëïò ðïõ åñãÜæåôáé óå åöïñßá , ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Áõãïýóôïõ.

 

60% παρουσιάζουν κώλυµα και ενδέχεται να µην εισπραχθούν ποτέ

 

2,6 δισ. ευρώ οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας

 

 

Μας έχεις Like στο Facebook ;