Αυξάνεται το επίδοµα στα ΤΑΕΠ

187

Παραδοχή πως τα Τµήµατα είναι υποστελεχωµένα

Στην προσπάθεια προσέλκυσης ιατρών στα Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων Περιστατικών το Υπουργικό Συµβούλιο υιοθέτησε χθες πρόταση του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, η οποία προνοεί την αύξηση του κατ’ αποκοπή επιδόµατος από το ποσό των 800 ευρώ στα 1.200 ευρώ µηνιαίως.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση που κατατέθηκε από πλευράς Υπουργείου Υγείας, το ποσό των 800 ευρώ που είχε δοθεί δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσει τον επιθυµητό αριθµό ιατρών.
Επίσης η αύξηση του επιδόµατος κρίθηκε αναγκαία και για την ελαχιστοποίηση των διαφόρων εργασιακών θεµάτων που προέκυψαν.

Τα Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσηλευτηρίων που βρίσκονται υπό τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ αποτελούν το χώρο αντιµετώπισης καταστάσεων απειλητικών ή δυνητικά απειλητικών για τη ζωή του ατόµου.

Tα Τµήµατα αυτά, όπως παραδέχεται και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, είναι υποστελεχωµένα, λόγω της φυγής ιατρών για να εργαστούν στον ιδιωτικό τοµέα ως Προσωπικοί Ιατροί και λόγω της διαφοράς που έχει προκύψει στο θέµα των αποζηµιώσεων / αµοιβών, ενώ η έλλειψη ενδιαφέροντος από ιατρούς για να εργαστούν εκεί επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση.
Η άµεση στελέχωση των Τµηµάτων αυτών είναι επιβεβληµένη ανάγκη.

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥπΥ έχουν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Η παραχώρηση του επιδόµατος των 800 ευρώ έχει κριθεί ως µη ικανοποιητική και παρά τις προσπάθειες, το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται. Η έλλειψη ενδιαφέροντος των ιατρών και η αποχώρηση αριθµού από αυτούς από την απασχόλησή τους επιδεινώνει την κατάσταση, η οποία χρήζει άµεσης αντιµετώπισης.

Ευελπιστούν σε προσέλκυση νέων ιατρών

Λαµβάνοντας υπόψιν τον µεγάλο χρόνο αναµονής, καθώς και τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι ιατροί, το Υπουργείο Υγείας -ως ύστατη προσπάθεια για προσέλκυση νέων ιατρών και άµβλυνση του προβλήµατος, αφού τα εν λόγω Τµήµατα κρίνονται ως ζωτικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοσίων Νοσηλευτηρίων- εισηγείται την αύξηση του κατ’ αποκοπή επιδόµατος από το ποσό των 800 ευρώ στα 1.200 ευρώ µηνιαίως.

Αναµένει αντίστοιχα κίνητρα και για ειδικούς ιατρούς η ΠΑΣΥΚΙ

Η εν λόγω απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εκτιµά από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούµας.
Κληθείς από τη «Χαραυγή» να τοποθετηθεί επί του ζητήµατος, επεσήµανε ότι αποτελεί κοινή διατύπωση και παραδοχή ότι οι µισθοί που παραχωρούνται στους ιατρούς γενικά των κρατικών νοσηλευτηρίων δεν είναι ελκυστικοί.

∆ιερωτήθηκε ωστόσο εάν αυτό µόλις τώρα διαπιστώθηκε από την εργοδοτική πλευρά. Και αν όχι, γιατί δεν εφαρµόστηκαν µέτρα έγκαιρα προς αυτή την κατεύθυνση;
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, αν και δεν γνωρίζει στη λεπτοµέρεια τη σχετική απόφαση αυτή, δεν πρέπει να αποτελεί εξατοµικευµένα µια λύση αλλά ένα µέτρο σφαιρικής αντιµετώπισης.

Η ΠΑΣΥΚΙ αναµένει πως αντίστοιχα θα είναι και τα κίνητρα που θα δοθούν προς τους ειδικούς ιατρούς, όπου εκκρεµεί ο διάλογος µεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα αρχές Σεπτεµβρίου συντεχνίες και ΟΚΥπΥ θα συναντηθούν εκ νέου για τα κίνητρα των ειδικών ιατρών του δηµοσίου.

Ελένη Κωνσταντίνου