Μεγάλες ανατροπές στη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΆρον άρον αλλαγή του νόμου καθώς η Κύπρος κινδυνεύει με πρόστιμο από ΕΕ

Μεγάλες ανατροπές στη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας φέρνει νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου στην Επιτροπή Εμπορίου.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο σκοπό έχει την εναρμόνιση της Κύπρου με τη σχετική οδηγία της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ στην κυπριακή νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2016. Ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη Βουλή μόλις στις 31 Μαρτίου 2017, ενώ εκκρεμεί διαδικασία παράβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία βρίσκεται στο δεύτερο και τελευταίο της στάδιο, αυτό της αιτιολογημένης γνώμης. Τουτέστιν η Κύπρος κινδυνεύει πλέον με πρόστιμο και ως εκ τούτου η διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων η οποία: (α) θα τηρεί μητρώα εγγραφής οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και θα ασκεί έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω οντοτήτων, (β) θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, (γ) θα ενημερώνει τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών για παραβάσεις της νομοθεσίας τους από οντότητες συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στο άλλο κράτος μέλος και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης, των χρηστών και των δικαιούχων. Ακόμη, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσπίζεται λεπτομερές νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στα πρότυπα της προαναφερθείσας ευρωπαϊκής οδηγίας, ενώ καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης), των χρηστών και των δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων.

Η οδηγία της ΕΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και θεσπίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών επί μουσικών έργων, όσον αφορά την επιγραμμική τους χρήση. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης επιτρέπουν στους δικαιούχους να αμείβονται για χρήσεις δικαιωμάτων τις οποίες δεν θα ήταν σε θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν οι ίδιοι, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων σε μη εγχώριες αγορές.

Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία έχει αποστείλει επιστολή εγείροντας κάποια ζητήματα, τα οποία αφορούσαν κυρίως την έκταση της δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής, τη διευκόλυνση της δικαστικής εκπροσώπησης των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. Η επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου, όπου οι αρμόδιοι θα κληθούν να τοποθετηθούν επί των πιο πάνω θεμάτων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.