Μισοτιμής η CYTA σε ξένα κεφάλαια• Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία 1 δις ευρώ, έχει καθαρά κέρδη περίπου 50 εκ. ευρώ το 2014, αλλά η κυβέρνηση τη βγάζει στο σφυρί για 500 εκ. ευρώ

Σε 1 δις ευρώ -δύο φορές πιο πάνω απ’ ό,τι την κοστολογεί ο Εφορος Αποκρατικοποιήσεων- ανέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία της CYTA, σύμφωνα με έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το 2014, την οποία ετοίμασε ο οίκος KPMG για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και του ΔΣ της CYTA.

Η έκθεση, η οποία είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και η οποία δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει επίσης ότι το 2014 η CYTA είχε έσοδα από υπηρεσίες ύψους 396,5 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 47,6 εκ. ευρώ. Τα κέρδη της CYTA θα μπορούσαν να είναι ακόμη μεγαλύτερα, εάν δεν υπήρχε το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, το οποίο στοίχισε 40,5 εκ. ευρώ και το οποίο στόχο έχει τη μείωση του λειτουργικού κόστους της CYTA ενόψει της πώλησής της σε ιδιώτη επενδυτή.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από την έκθεση, τα περιουσιακά στοιχεία της CYTA θα μπορούσαν να είναι κατά πολύ περισσότερα, εάν δεν υπήρχαν οι ζημιές από τις τράπεζες συνολικού ύψους 30,5 εκ. ευρώ (κλείσιμο Λαϊκής, κούρεμα των καταθέσεων σε Τράπεζα Κύπρου και μετατροπή αξιογράφων σε Ελληνική).

Πλούτος

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της CYTA ανέρχονται σε 532 εκ. ευρώ και τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 439,7 εκ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται ως εξής:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:
• Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός – 333,1 εκ. ευρώ
• Αϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία – 27,7 εκ. ευρώ
• Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες – 100,4 εκ. ευρώ
• Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες – 1,5 εκ. ευρώ
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (μετοχές σε Eutelsat Communications και Pendrell Corporation Ltd) – 8 εκ. ευρώ
• Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη (κυβερνητικά χρεόγραφα και μετοχές σε Cyta Hellas) – 45,8 εκ. ευρώ
• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις – 15 εκ. ευρώ
• Δάνεια εισπρακτέα – 594 χιλ. ευρώ.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
• Αποθέματα – 7,7 εκ. ευρώ
• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις – 143,4 εκ. ευρώ
• Δάνεια εισπρακτέα – 410 χιλ. ευρώ
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση – 22 χιλ. ευρώ
• Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη – 27,4 εκ. ευρώ
• Γραμμάτιο Δημοσίου 13 εβδομάδων – 101,6 εκ. ευρώ
• Φορολογία εισπρακτέα – 2,2 εκ. ευρώ
• Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών – 157 εκ. ευρώ

Περιουσία και στα κατεχόμενα

Στα περιουσιακά στοιχεία της CYTA περιλαμβάνονται και στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που κατέχονται από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις ή σε περιοχές στις οποίες η CYTA λόγω της παρούσας κατάστασης δεν έχει πρόσβαση.

Το Υπουργείο Οικονομικών μιλά για 500 εκ. ευρώ

Παρά το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία της CYTA ανέρχονται σε 1 δις ευρώ (δεν συνυπολογίζεται η αξία της επωνυμίας), και παρά το γεγονός ότι η CYTA είναι κερδοφόρα, ο Εφορος Αποκρατικοποιήσεων σε συνάντησή του με τις συντεχνίες ανέφερε ότι η αξία της ανέρχεται σε μόλις 500 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας η αναφορά του Εφόρου σε 500 εκ. ευρώ στηρίζεται σε μελέτη, την οποία έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Οικονομικών. Η φόρμουλα, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη είναι η EBITDA (έσοδα μείον έξοδα εξαιρουμένων των τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων με αναπροσαρμογή στα αποτελέσματα του Οργανισμού τα τελευταία τρία χρόνια).


Στήριξη του κράτους με 175,6 εκ. ευρώ

Η CYTA ως κοινωφελής οργανισμός αποτελεί διαχρονικά το στήριγμα του κράτους, ιδιαίτερα σε χαλεπούς καιρούς.

Το 2014, σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για την κυπριακή οικονομία, η CYTA στήριξε το κράτος με συνολικά 175,6 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα κατά το έτος 2014 η CYTA συνεισέφερε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσό ύψους 30,6 εκ. ευρώ ως μέρισμα προς το κράτος. Επίσης πλήρωσε σε φόρους 9,3 εκ. ευρώ, ενώ κατείχε κρατικά χρεόγραφα ύψους 34,1 εκ. ευρώ. Ακόμη ενώ ένα γραμμάτιο του Δημοσίου ύψους 101,6 εκ. ευρώ έληξε και έπρεπε να πληρωθεί, η CYTA υπό το βάρος των δυσκολιών που αντιμετώπιζε το κράτος το ανανέωσε. Κάτι που πολύ πιθανόν δεν θα έπραττε, εάν ανήκε σε ιδιώτη αντί στα κράτος.


Ζημιές από τράπεζες 30,5 εκ. ευρώ

Η έκθεση της KPMG έρχεται να υπενθυμίσει ότι δεν αποτελεί παρά ένα μύθο το σύνθημα το οποίο πλασάρουν οι θιασώτες των ιδιωτικοποιήσεων ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι ζημιογόνοι, ενώ οι ιδιωτικοί είναι κερδοφόροι.

Η CYTA όχι μόνο παράγει κέρδη αλλά έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από τις τράπεζες, οι οποίες αποτελούν τη ναυαρχίδα του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 2014 η CYTA έχασε 14,1 εκ. ευρώ από το κλείσιμο της Λαϊκής. Επίσης έχει υποστεί ζημιές ύψους 15,8 εκ. ευρώ από το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου. Ακόμη έχει υποστεί ζημιές ύψους 638 χιλ. ευρώ από τη μετατροπή των αξιογράφων κεφαλαίου ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 της Ελληνικής Τράπεζας σε συνήθεις μετοχές.

Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές στα συνταξιοδοτικά και άλλα ταμεία, τα οποία αφορούν τους εργαζομένους.


Εκρυψαν τα στοιχεία από τη Βουλή

Η έκθεση αναφέρει ότι ετοιμάστηκε «για το ΔΣ της Αρχής ως σώμα, τον Υπουργό Οικονομικών, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας». Ωστόσο μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει κοινοποιήσει την έκθεση στη Βουλή, παρά τις σοβαρές ενστάσεις των κομμάτων για τις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες μεθοδεύει η κυβέρνηση. Αντί αυτού η κυβέρνηση έχει καταθέσει στη Βουλή δύο νομοσχέδια για την πώληση της CYTA σε ιδιώτη «επενδυτή». Το πρώτο (ΔΕΚΟ) αφορά το δικαίωμα του Υπουργού Οικονομικών να πωλεί περιουσιακά στοιχεία του κράτους και το δεύτερο τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και των εργασιών της CYTA σε άλλη εταιρεία με την επωνυμία CYTA Ltd, με σκοπό την πώλησή της.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, τοποθέτησε την πώληση της CYTA σε 12 μήνες από σήμερα, ενώ σημείωσε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση μέσω της CYTA ξένων επενδύσεων.


Και στο βάθος η γερμανική Deutsche Telekom

Μελέτη την οποία ετοίμασε η KPMG για λογαριασμό του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων αναφέρει εφτά οργανισμούς, οι οποίοι πολύ πιθανόν να ενδιαφερθούν για την εξαγορά της CYTA.

Η γερμανική Deutsche Telekom φαίνεται να έχει σοβαρό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, αφού όπως αποκάλυψε προ μηνών η εφημερίδα μας είναι η εταιρεία η οποία ετοίμασε -μέσω της θυγατρικής της Detecon- το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού. Επίσης με αφορμή την ετοιμασία του σχεδίου το ΔΣ της CYTA είχε αποστείλει στη θυγατρική της Deutsche Telekom όλα τα στοιχεία με τους οικονομικούς, οργανικούς και επιχειρησιακούς δείκτες της CYTA.

Οι υπόλοιποι μνηστήρες σύμφωνα με τη μελέτη της KPMG είναι οι Eurocom Holdings, WIND, Vodafone, ΕΙΤ, Atlantic Tele Network και Bahrain Telecommunications Company (Batelco).


Σημαντικά στοιχεία

Εσοδα από υπηρεσίες 396,5 εκ. ευρώ
• Σταθερή τηλεφωνία – 80 εκ. ευρώ
• Κινητή τηλεφωνία – 152,6 εκ. ευρώ
• Λοιπές υπηρεσίες – 163,9 εκ. ευρώ.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (καθαρή λογιστική αξία) 333,1 εκ. ευρώ
• Γη και κτίρια – 47,9 εκ. ευρώ
• Εργα υπό εκτέλεση – 21,6 εκ. ευρώ
• Κτίρια πάνω σε εκμισθωμένα γήπεδα – 1 εκ. ευρώ
• Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός – 257,3 εκ. ευρώ
• Οχήματα – 1,1 εκ. ευρώ
• Επιπλα, σκεύη και εξοπλισμός – 766 χιλ. ευρώ
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα – 3,3 εκ. ευρώ.

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία (καθαρή λογιστική αξία) 27,7 εκ. ευρώ
• Αδεια κινητής τηλεφωνίας – 9,8 εκ. ευρώ
• Λογισμικά προγράμματα – 17,9 εκ. ευρώ
• Υπεραξία καταστημάτων – 74 χιλ. ευρώ.

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες
• Digimed Communications Limited – 100,4 εκ. ευρώ
• Cyta Hellas A.E. – 1,5 εκ. ευρώ.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
• Μετοχές στην Eutelsat Communications – 2 εκ. ευρώ
• Μετοχές στην Pendrell Corporation Ltd – 172 χιλ. ευρώ
• Μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου (από το κούρεμα) – 4,4 εκ. ευρώ
• Μετοχές σε Ελληνική Τράπεζα (από τη μετατροπή αξιογράφων) – 1,4 εκ. ευρώ.

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη τους
• Χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας – 34,1 εκ. ευρώ
• Δάνειο σε Cyta Hellas – 38,4 εκ. ευρώ.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.