Η ανάλυση δεδοµένων για επίτευξη στόχων

Έλα στο Google News

Του Βασίλειου Βραχίµη*

και της Χριστίνας Ορφανίδου**

 

Αδιαµφισβήτητα οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι πλέον λειτουργούν σε µια πολύπλοκη και πλούσια σε δεδοµένα αγορά και ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάλυσης των επιχειρησιακών δεδοµένων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών. […] Παρά τις καλές προθέσεις όµως, πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να ενσωµατώσουν την ανάλυση δεδοµένων στη λειτουργία τους έτσι ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα, λόγω του ότι συχνά αυτή προσεγγίζεται από τη σκοπιά της υιοθέτησης κάποιας νέας τεχνολογίας. Το πρόσφατο Digital IQ Survey 2020 της PwC κατέδειξε ότι ακόµα και µέσα στο γεµάτο προκλήσεις κλίµα του COVID-19, πολλές επιχειρήσεις συνέχισαν να επενδύουν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ανάλυσης δεδοµένων, µε σκοπό την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης ανθεκτικότητας και βιωσιµότητάς τους. Οι επιχειρήσεις που ενσωµάτωσαν την ανάλυση δεδοµένων στις λειτουργίες τους µε επιτυχία είναι αυτές οι οποίες δεν προσέγγισαν το θέµα µόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, των µαθηµατικών ή των δεδοµένων. Αντίθετα, το προσέγγισαν ως έναν πιο ολοκληρωµένο οργανωτικό, τεχνικό και συµπεριφορικό µετασχηµατισµό, ο οποίος εστιάζει στην ενδυνάµωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων µέσω της αυτοµατοποίησης και πάντοτε µε γνώµονα έναν ξεκάθαρο οικονοµικό ή στρατηγικό στόχο.

Τα κοινά εµπόδια τα οποία πρέπει να υπερβούν οι επιχειρήσεις για να πετύχουν στην υιοθέτηση πρακτικών ανάλυσης δεδοµένων είναι τα εξής:

– ∆οµικά προβλήµατα όπως η υποδοµή παλαιού τύπου. ∆ηλαδή τα περίπλοκα περιβάλλοντα και συστήµατα δεδοµένων, η έλλειψη εκπαιδευµένου προσωπικού και η περιορισµένη δυνατότητα κλιµάκωσης.

– Οργανωτικές αδυναµίες όπως οι κατακερµατισµένες οµάδες ανάλυσης, η περιορισµένη χρηµατοδότηση και η ασαφής διακυβέρνηση και

– Συµπεριφορικά ζητήµατα όπως η κουλτούρα της εταιρείας, η έλλειψη διάθεσης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των οµάδων και η εστίαση σε κυρίως βραχυπρόθεσµους στόχους.

Για να υπερβούν οι επιχειρήσεις αυτά τα εµπόδια, είναι σηµαντικό ένα σωστό πλαίσιο δράσης το οποίο εδράζεται σε έξι άξονες:

– Ευθυγράµµιση της ανάλυσης δεδοµένων µε την επιχειρησιακή στρατηγική και επιλογή και ιεράρχηση των βασικών αναλύσεων και δεικτών αποδοτικότητας που θα βοηθήσουν περισσότερο µία επιχείρηση.

– Πρόσβαση σε δεδοµένα καλής ποιότητας και σωστή διαχείρισή τους.

– Επιλογή ανθεκτικών, επεκτάσιµων και ευέλικτων τεχνολογιών και υποδοµών (π.χ. οι πλατφόρµες υπολογιστικού νέφους ανοιχτού κώδικα που προσφέρουν ολοκληρωµένα οικοσυστήµατα διαχείρισης και ανάλυσης δεδοµένων).

– Ανάπτυξη σωστής διακυβέρνησης µε γνώµονα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως και την προστασία της ιδιωτικότητας.

– Ανάπτυξη των σωστών εσωτερικών διαδικασιών για να θεµελιωθούν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των οµάδων ανάλυσης δεδοµένων και των επιχειρησιακών χρηστών, έτσι ώστε οι σωστές πληροφορίες να φτάνουν στο σωστό άτοµο τη σωστή στιγµή, µε σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσµατική υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

– Ανάπτυξη ενός σωστού λειτουργικού µοντέλου µε σαφήνεια στους ρόλους και τις ευθύνες για τον τρόπο δηµιουργίας, διαχείρισης και διανοµής δεδοµένων και πληροφοριών, όπως και η ενίσχυση των απαραίτητων νέων δεξιοτήτων της επιχείρησης µέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης.

Πέρα από τα παραπάνω, ο σηµαντικότερος ίσως παράγοντας επιτυχίας είναι η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού της επιχείρησης. Η εµπειρία της πανδηµίας και των απότοµων αλλαγών που αυτή έφερε στον τρόπο εργασίας των πλείστων επιχειρήσεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης και ενδυνάµωσης της κουλτούρας του προσωπικού, έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν µε ανθεκτικότητα και ευελιξία τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Μία σωστή στρατηγική ενσωµάτωσης της ανάλυσης δεδοµένων σε µία επιχείρηση, µπορεί λοιπόν να χτίσει πάνω σε αυτήν τη νέα κουλτούρα ανθεκτικότητας και ευελιξίας και να συµπεριλάβει και το σχεδιασµό µηχανισµών που να υποστηρίζουν νέους τρόπους λειτουργίας της επιχείρησης.

*Συνέταιρος Συµβουλευτικών Υπηρεσιών PwC Κύπρου

**Ανώτερη ∆ιευθύντρια Συµβουλευτικών Υπηρεσιών PwC Κύπρου

Το περιεχόµενο αυτό προορίζεται για γενική ενηµέρωση και δεν µπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευµένη επαγγελµατική συµβουλή.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.