Η αρχή της επικουρι-κότητας στην καινοτοµίαΤου Νίκου Γ. Σύκα*

Το παρόν άρθρο αποτελεί µια σύνοψη της συνεισφοράς µου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «∆ιάλογος µε τους πολίτες για το µέλλον της Ευρώπης».
Η εισήγησή µου αφορά τη δηµιουργία ενός νέου Σχεδίου µε τίτλο «Περιφέρειες Καινοτοµίας» µε στόχο την παραγωγή -πιο γρήγορα, πιο φθηνά και πιο έξυπνα- τοπικών καινοτοµιών µε ευρωπαϊκό αντίκτυπο και παγκόσµια προοπτική.
Οι «Περιφέρειες Καινοτοµίας» συνδυάζουν όλες τις πτυχές του οικοσυστήµατος καινοτοµίας:

1. Τις εταιρείες, τους θεσµούς, τους οργανισµούς και τα διάφορα κίνητρα και µοχλούς «innovation drivers» που δίνουν ώθηση στην καινοτοµία.
2. Τις κατάλληλες υποδοµές και διευκολύνσεις που προωθούν την ενοποίηση του χώρου και τη συνδεσιµότητα.
3. Την ενδυνάµωση των σχέσεων και τη στενή συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων µερών -δηµιουργία κουλτούρας καινοτοµίας. Το οικοσύστηµα καινοτοµίας αποτελεί µια συνεργιστική σχέση µεταξύ των ανθρώπων, των εταιρειών και του γεωγραφικού χώρου που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ιδεών και επιταχύνει την εµπορευµατοποίηση των καινοτοµιών.
Η συνεργασία των Τοπικών Αρχών σε θέµατα διαχείρισης καινοτοµίας και ευρωπαϊκών προγραµµάτων: α) Επιτυγχάνει την απαραίτητη κρίσιµη µάζα από πλευράς υποδοµών, πόρων και εµπειρογνωµοσύνης και β) φέρνει µαζί όλους τους βασικούς εταίρους της καινοτοµίας, αξιοποιώντας τα δοµικά χαρακτηριστικά, τις κρίσιµες σχέσεις, την εγγύτητα και την αµεσότητα των Τοπικών Αρχών µε την κοινωνία των πολιτών.


Στόχος του Σχεδίου «Περιφέρειες Καινοτοµίας» είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και λύσεων, λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής.
Οι νέες καινοτοµίες θα πρέπει να παράγουν πρόσθετη αξία τόσο σε τοπικό / περιφερειακό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το Σχέδιο αυτό οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στον µέγιστο δυνατό βαθµό τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη, η Ψηφιακή Ευρώπη, τα ταµεία της πολιτικής συνοχής κ.ά.

Η υλοποίηση του πιο πάνω Προγράµµατος µπορεί να αποτελέσει ένα νέο µοχλό αναπτυξιακής µεταρρύθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δηµιουργία Συµπλεγµάτων Καινοτοµίας µε αυξηµένη οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική επάρκεια µπορεί να: α) ∆ώσει τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν καινοτόµα έργα και προγράµµατα υπερτοπικής σηµασίας και να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν και β) να επιφέρει πολλαπλά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. πιο βιώσιµους και ανθεκτικούς οικισµούς).

*Σύµβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας & Καινοτοµίας