Η αξιολόγηση μαθητών/τριων στο πλαίσιο των τετραμήνων στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής την Τετάρτη

Το Σχέδιο των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2022, θα συζητήσει την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με τους οργανωμένους γονείς να δηλώνουν στο ΚΥΠΕ ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι αυτές, οι οποίες θεωρούν ότι θα βοηθούσαν την βελτίωση του θεσμού. Η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει ότι για το σχέδιο τροποποιητικών κανονισμών δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους και εκφράζει την άποψη ότι όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που παρουσιάζει η διεξαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, αλλά αντίθετα προσθέτει και κάποια πρόσθετα.

Η ΟΛΤΕΚ, από την πλευρά της, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι αυτό που θα εισηγηθεί είναι στα εξεταζόμενα μαθήματα για την πρακτική κατεύθυνση της Τεχνικής, να αυξηθούν τα τεχνολογικά μαθήματα που εξετάζονται, δηλαδή να εξετάζονται τα Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα τεχνολογικά.

Σχέδιο των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2022

Στην εισηγητική του έκθεση, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρει ότι οι σκοπούμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή των Κανονισμών τις τρεις τελευταίες σχολικές χρονιές και την αξιολόγηση των διαδικασιών και στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων στα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές καθώς και στη βελτίωση των διαδικασιών της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο των τετραμήνων.

Σημειώνει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε θέματα χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών, ενόψει και της σταδιακής επέκτασης της εφαρμογής του θεσμού της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο των τετραμήνων την επόμενη σχολική χρονιά 2022 – 2023 και στα γυμνάσια.

Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στην εισηγητική του έκθεση, ετοιμάστηκαν «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική Απόφασή του, κατά τη συνεδρία του στις 21 Ιουνίου 2022, έχει εγκρίνει τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2022 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να τους καταθέσει άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε, τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στην εξέταση τετραμή-νου Ιανουαρίου και Μαΐου – Ιουνίου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι:

Για όλους τους κλάδους θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης της Α’ και Β΄ τάξης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και ένα από τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου,

Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Α΄ και Β΄ τάξης, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Αγγλικά και ένα από τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου,

Για το Λύκειο, τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης Εκπαίδευσης είναι: Στην Α’ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά και τα δύο (2) μαθήματα προσανατολισμού της κάθε Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού και στη Β’ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά και δύο υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης επιλογής του μαθητή ως εξής: 1η Κατεύθυνση : Αρχαία και Ιστορία, 2η Κατεύθυνση: Αγγλικά και Γαλλικά, 3η Κατεύθυνση: Μαθηματικά και Φυσική, 4η Κατεύθυνση: Μαθηματικά και Οικονομικά, 5η Κατεύθυνση: Οικονομικά και Αγγλικά, 6η Κατεύθυνση: Θέματα Τέχνης και Θέατρο.

Νοείται ότι, για τη μεταβατική σχολική χρονιά 2022-2023 στη Β΄ τάξη Λυκείου εξεταζόμενα μαθήματα της 2ης Κατεύθυνσης είναι τα  Νέα Ελληνικά, τα Αγγλικά και η Ιστορία.

Στην Γ΄ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης, τα τρία (3) ή τα δύο (2) υποχρεωτικά και το ένα (1) ή τα δύο (2) επιλεγόμενα, ανάλογα με την Κατεύθυνση επιλογής»

Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 11 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: Η περίοδος, η διαδικασία και το πρόγραμμα διεξαγωγής των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνου για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (13) αυτού με την ακόλουθη υποπαράγραφο: «(α) όταν υστερεί σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα, ή».

Ο Κανονισμός 15Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(β) Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης: συμμετοχή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή, μία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (διαγώνισμα) διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου στην τάξη ανά τετράμηνο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ένα γραπτό κείμενο επικοινωνιακού λόγου (έκθεση ιδεών), διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου, ανά τετράμηνο για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα εξεταζόμενα μαθήματα των ξένων γλωσσών, μία ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης ανά τετράμηνο που ανατίθεται και ετοιμάζεται κατόπιν συνεννόησης των διδασκόντων καθηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων, δραστηριότητες διάκρισης  ή/και εθελοντική εργασία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, πέραν της διδασκαλίας στην τάξη.

Νοείται ότι, για τις δημιουργικές εργασίες μελέτης που ανατίθενται σε κάθε μαθητή, καθώς και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα, γίνεται συντονισμός των εκπαιδευτικών λειτουργών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, προκειμένου να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών, σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου».

Ο Κανονισμός 15Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(β) Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης:  συμμετοχή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή, μία (1) μικρής διάρκειας γραπτή προειδοποιημένη άσκηση  στην τάξη ανά τετράμηνο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, μία ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την     καθοδήγηση του διδάσκοντα καθηγητή, δραστηριότητες διάκρισης  ή/και εθελοντική εργασία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, πέραν της διδασκαλίας στην τάξη.

Νοείται ότι, για τις δημιουργικές εργασίες μελέτης που ανατίθενται σε κάθε μαθητή καθώς και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα, γίνεται συντονισμός των εκπαιδευτικών λειτουργών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, προκειμένου να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών, σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου».

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Διονυσίου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ είπε ότι παρόλο που το νέο νομοσχέδιο το πήρανε πολύ πρόσφατα μέσω της Επιτροπής Παιδείας, δεν είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν εκ των προτέρων σε τροποποιήσεις που το Υπουργείο είχε την πρόθεση να καταθέσει και παρόλο που είχαν δύο ενημερωτικές συναντήσεις με τον Υπουργό, μετά από δική του πρόσκληση, εντούτοις δεν είχαν τις δικές του τροποποιήσεις.

«Εμείς, όπως το έχουμε δει σε συνεδρία μας την Παρασκευή, θεωρούμε ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι αυτές, οι οποίες θεωρούμε ότι θα βοηθούσαν την βελτίωση του θεσμού. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά, καμία τροποποίηση όσον αφορά την Γ΄ Λυκείου και Τεχνική Σχολή, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των τετραμήνων», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Διονυσίου, «δεν μπορούμε να δεχτούμε και να συνεχίζει η κατάσταση με τρεις εξετάσεις μέσα σε διάστημα πέντε μηνών για τους τελειόφοιτους μαθητές».

«Αυτό είναι πάρα πολλά εξουθενωτικό. Θεωρούμε, επίσης, ότι η μείωση των μαθημάτων, τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Α΄ και Β΄ Λυκείου από 4 σε 3 θεωρούμε ότι δε θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Να μην ξεχνούμε, πρόσθεσε, «ότι ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος ήταν αυτός ο οποίος έχει κατακρεουργηθεί αφάνταστα σε σχέση με τη διδακτέα ύλη. Η διδακτέα ύλη ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω».

«Είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μην υπάρχει ο χρόνος, ο απαιτούμενος, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη», σημείωσε. Είπε, επιπρόσθετα, πως θεωρούν ότι η ενδιάμεση εξέταση θα πρέπει να καταργηθεί για όλες τις τάξεις και για το Γυμνάσιο.

«Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ώριμες οι συνθήκες για να μπουν τα τετράμηνα στα Γυμνάσια», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «βλέπουμε ότι από το 2019 που άρχισε να εφαρμόζεται η νομοθεσία μέχρι σήμερα, έχουμε συνεχώς τροποποιήσεις. Άρα, σημαίνει ότι ο θεσμός παρουσιάζει προβλήματα και στρεβλώσεις».

Τότε, διερωτήθηκε, «πώς μπορούμε να πάμε στο Γυμνάσιο, που είναι μια γενική τάξη των 25 μαθητών;».

Σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, «είναι μεγάλη διαφορά από το Λύκειο. Είναι το Γυμνάσιο που υπάρχει το χάσμα μεταξύ δημοτικής και μέσης. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων μαθητών. Έχουμε ένα ποσοστό παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Έχουμε ένα ποσοστό παραβατικών μαθητών που παραμένουν μέσα στη γενική τάξη και έχουμε ένα ποσοστό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ενταγμένα στην ειδική μονάδα». «Και καλούνται όλα αυτά τα παιδιά να ξεκινήσουν τετράμηνα μόλις πάνε στο σχολείο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Διονυσίου είπε πως θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί η ενδιάμεση εξέταση, τα σχολεία να μην κλείνουν «για να κερδίσουμε ωφέλιμο διδακτικό χρόνο και να αντικατασταθούν οι εξετάσεις τετραμήνου με ένα κοινό διαγώνισμα, κεντρικό, το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί από το Υπουργείο εκ των προτέρων, έτσι ώστε να έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα αυτό το κοινό διαγώνισμα, να εντοπίζονται οι αδυναμίες των παιδιών, να τις γνωρίζει ο εκπαιδευτικός του και να ξεκινά το β΄τετράμηνο στοχευμένα πλέον, με μια αντικατοπτρική εικόνα του εκπαιδευτικού για τον κάθε μαθητή».

ΟΕΛΜΕΚ

——–

Ο νέος Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ είπε ότι είχαν απευθυνθεί στον Υπουργό Παιδείας από τα τέλη Μαρτίου ως ΟΕΛΜΕΚ, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων και η ΠΣΕΜ, ζητώντας διάλογος για το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών, η οποία δεν βρήκε ανταπόκριση ενώ θα υπήρχε πάρα πολύ χρόνος για συζήτηση του θέματος και εξεύρεση λύσεων μέχρι τώρα.

«Αντ΄αυτού βρισκόμαστε τώρα με ένα σχέδιο τροποποιητικών κανονισμών στη Βουλή, για τους οποίους δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές και οι οποίοι κατά την άποψη μας όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που παρουσιάζει η διεξαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, αλλά αντίθετα προσθέτει και κάποια πρόσθετα, τα οποία επηρεάζουν και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι θα τοποθετηθούν στη Βουλή, με βάση των απόφαση που πήρε η πρόσφατη τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και την απαραίτητη τεκμηρίωση, ζητώντας για ακόμα μια φορά να διεξαχθεί αυτός ο διάλογος, που ζητούν εδώ και μήνες, «για να μην έχουμε τη διαιώνιση προβλημάτων και την προσθήκη νέων προβλημάτων από την εφαρμογή αυτού του θεσμού».

ΟΛΤΕΚ

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ είπε ότι αυτό που θα εισηγηθούν είναι στα εξεταζόμενα μαθήματα για την πρακτική κατεύθυνση της Τεχνικής, να αυξηθούν τα τεχνολογικά μαθήματα που εξετάζονται, δηλαδή να εξετάζονται τα Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα τεχνολογικά.

«Αυτή είναι η διαφοροποίηση που θα κάνουμε εμείς. Κατ΄ άλλα θεωρούμε ότι απλοποιείται η διαδικασία, πράγμα το οποίο είναι καλό διότι θα αποφορτίσει τα σχολεία και λειτουργικά, αλλά και θα εξοικονομηθεί και πολύτιμος χρόνος διδακτικός», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κύκλους από τη Βουλή, στη συνεδρία αναμένεται να παραστεί και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας , Πρόδρομος Προδρόμου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) και της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.