Η δίωξη μειονοτήτων λόγω πεποιθήσεων ή θρησκείας

Οι διακρίσεις και η δίωξη µειονοτήτων για λόγους πεποιθήσεων ή θρησκείας διαπράττεται από διαφόρους φορείς -κράτη, µη κρατικούς φορείς ή συνδυασµό των δύο- και µπορεί να προσλάβει διάφορες µορφές, από δολοφονίες, βασανιστήρια, µαζικές φυλακίσεις, απαγωγές και καταναγκαστικούς γάµους, έµφυλη βία, βιασµό, καταναγκαστικό έλεγχο των γεννήσεων και αµβλώσεις, καταναγκαστική εργασία και εκτόπιση, εµπορία ανθρώπων, απειλές, αποκλεισµό, διακρίσεις και άδικη µεταχείριση, παρενόχληση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιορισµούς στην πρόσβαση στην ιθαγένεια, σε αιρετά αξιώµατα, στην απασχόληση, την παιδεία, την υγεία και τις διοικητικές υπηρεσίες, καταστροφή χώρων λατρείας, νεκροταφείων και πολιτιστικής κληρονοµιάς και ρητορική µίσους εκτός και εντός του διαδικτύου…

Η πανδηµία έχει επιδεινώσει σε ορισµένες χώρες τη δίωξη και τη βία κατά µειονοτήτων (οι οποίες έτσι και αλλιώς έχουν άνιση πρόσβαση σε επαρκή ιατρική φροντίδα) εργαλειοποιώντας την κρίση στον τοµέα της Υγείας ως πρόσχηµα για τη λήψη µέτρων που δεν σχετίζονται µε την πανδηµία.

Η Έκθεση εστίασε στην ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των εξωτερικών δράσεων για προστασία της ελευθερίας των πεποιθήσεων και της ελευθερίας θρησκείας των ατόµων που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες. ∆ράσεις που έχουν να κάνουν µε τη λογοδοσία για τους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη διεξαγωγή ολοκληρωµένων ερευνών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη διασφάλιση αποτελεσµατικής πρόσβασης των θυµάτων και των οικογενειών τους στη δικαιοσύνη και στα µέσα έννοµης προστασίας, καθώς και στην παροχή επαρκών αποζηµιώσεων.

Η Έκθεση καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη-µέλη της να εργαστούν µε τους αρµόδιους µηχανισµούς και επιτροπές του ΟΗΕ για να επιταχύνουν τη διερεύνηση συνεχιζόµενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή της προς το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο και υπογραµµίζει τη σηµασία του ρόλου του στη δίωξη των σοβαρότερων εγκληµάτων. Τέλος, καλεί το Συµβούλιο και τα κράτη-µέλη της ΕΕ να επιβάλουν κυρώσεις σε άτοµα και οντότητες που ευθύνονται ή εµπλέκονται σε σοβαρές ή συστηµατικές καταχρήσεις ή παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων.

Εντούτοις, η έκθεση περιείχε και αρνητικά στοιχεία όπως η έκκληση για κυρώσεις, ζήτηµα για το οποίο η Αριστερά έχει ενστάσεις αφού η ιστορία απέδειξε ότι οι κυρώσεις εργαλειοποιούνται και πολλές φορές επηρεάζουν αρνητικά τους απλούς πολίτες, ιδιαίτερα όταν επιβάλλονται µε οριζόντιο τρόπο. Επίσης, το γεγονός ότι περιείχε ήπιες αναφορές όσον αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη σεξουαλική κακοποίηση, το σεχταρισµό και την οικονοµικά ανάρµοστη συµπεριφορά θρησκευτικών αποστολών και ηγετών σε αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες. Τέλος, στο γεγονός ότι δεν έθιγε στο βαθµό που έπρεπε την επίδραση ορισµένων Θρησκευτικών Οργανισµών/Οντοτήτων επί των µελών των κοινοτήτων τους σε κρίσιµα ζητήµατα όπως το HIV, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και η χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών.

Η Έκθεση υπερψηφίστηκε µε 496 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 113 αποχές. Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.