Στην δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία τις ειδικές εκθέσεις της για την ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού) και την ΑΤΗΚ (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου).

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου για την ΑΗΚ:

• Καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής, καθώς επίσης στην υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή.
• Εξακολουθεί, να καταβάλλονται σημαντικά ποσά (€5,8 εκ.) για επιδόματα προσωπικού χωρίς να έχει υιοθετηθεί σύσταση της Υπηρεσίας μας για εξέταση κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση της καταβολής του και εάν ενδείκνυται η μείωσή τους.
• Παρεμφερή ωφελήματα ύψους €10 εκ. περίπου εξακολουθεί να καταβάλλονται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Αρχής, χωρίς να ληφθούν ενέργειες για διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τροποποίηση των σχετικών προνοιών στη Συλλογική Σύμβαση, σύμφωνα με κατ΄επανάληψη συστάσεις της Υπηρεσίας μας.
• 47 άτομα, με τα οποία η Αρχή είχε συνομολογήσει κατά καιρούς συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων, επειδή εργάζονταν με εξαρτημένη εργασία που δημιουργούσε σχέση εργοδότητη – εργοδοτουμένου, μετατράπηκαν (43 το 2009, 2 το 2011 και 2 το 2016) σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι σε περίπτωση νέων συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών, η Αρχή θα πρέπει να θέσει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες που να διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβασιούχων και της Αρχής.
• Παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την πρόωρη αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων, λόγω ανάληψης δημοσίου λειτουργήματος.
• Για διασφάλιση των εσόδων της Αρχής, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων για διεκδίκηση των οφειλομένων από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και αυστηρή εφαρμογή της εισπρακτικής της πολιτικής.
• Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που για διάφορους λόγους δεν λειτουργούν ορθά και, κατ΄επέκταση, την προστασία του εισοδήματος της Αρχής, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Αρχής.
• Αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την παρακολούθηση σε συνεχή βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν, με στόχο τη συμμόρφωση της Αρχής με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με το χαμηλότερο δυνατόν για τον Οργανισμό κόστος.
• Επίσης εισηγηθήκαμε όπως, η διαγωνιστική διαδικασία, που ακολουθεί η Αρχή για την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, τεθεί ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη συνομολόγηση από την Αρχή το 2003 συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας στις τηλεπικοινωνίες με 2 εταιρείες, η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι επιβάλλεται η επικαιροποίησή τους με βάση τα νέα δεδομένα, καθώς επίσης τροποποίησή τους, ώστε το μέρισμα να παραχωρείται επί των εσόδων και όχι επί των κερδών των εταιρειών. Επίσης, επειδή στις εν λόγω συμφωνίες δεν περιλαμβάνεται ημερομηνία λήξης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την υιοθέτηση από την Αρχή της σύστασης του νομικού της συμβούλου, για διενέργεια μελέτης, στη βάση της οποίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα επιδιωχθεί λήξη των πιο πάνω συμφωνιών.
• Εξακολουθεί να παρέχονται νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, ουσιαστικά, από το ίδιο το δικηγορικό γραφείο, όπως με τα χρόνια μετεξελίχθηκε, για 65 περίπου χρόνια.
• Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 9.11.2017 στα αποθέματα υλικών και ανταλλακτικών της αποθήκης στην Αραδίππου, παρέμεναν πέραν των 8 χρόνων, 166 ξύλινα στροφεία αξίας €909.176, σε αρκετά από τα οποία το ξύλο έχει σαπίσει, λόγω μη εμποτισμού με το κατάλληλο φάρμακο, με αποτέλεσμα τα ξύλινα στροφεία να έχουν διαλυθεί και το αλουμίνιο να παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
• Στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2016, η οποία ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο 2017, δεν συμπεριλήφθηκε αναφορά για τον βαθμό υιοθέτησης των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και επεξήγηση των περιπτώσεων που οι εν λόγω αρχές δεν έχουν τηρηθεί.
• Με στόχο τη μείωση της δαπάνης ύψους €1.055.734 για το 2017, για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την αξιολόγηση σε συνεχή βάση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Αρχή.
• Αναφορικά με την Ειδική διατίμηση που εφάρμοσε η Αρχή για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, πρακτική που όπως έχουμε πληροφορηθεί, ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ρυθμιστική Αρχή Ofgem) όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
• Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις το 2000, άφησε εκτεθειμένη την Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη σημαντικών αποζημιώσεων και την πιθανότητα καταβολής πρόσθετων αποζημιώσεων

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου για την ΑΤΗΚ αφορούν:

• Ωφελήματα προσωπικού (εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ.) για τα οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται η Αρχή αλλά οι υπάλληλοι της, ώστε σταδιακά να υπάρξει εξομάλυνση των ωφελημάτων όλων των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις σε υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πρακτική που ισχύει στην δημόσια υπηρεσία.
• Πληρωμή σημαντικών ποσών για υπερωριακή απασχόληση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας.
• Παραχώρηση μη στοχευμένου σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης και καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους.
• Μισθοδοτική ανέλιξη και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού που είναι τοποθετημένο σε προσωπική κλίμακα λόγω αποποίησης προαγωγής.
• Ενδειξεις για επιλεκτική αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με την πρόκληση οικονομικής ζημιάς ύψους περίπου €200εκ. στο Ταμείο Συντάξεων. Σύσταση για πλήρη λογοδοσία όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν το Ταμείο.
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές εμπορικών εισπρακτέων και σύσταση για εντατικοποίηση προσπαθειών είσπραξης τους.
• Μη επίτευξη των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούν ζημιές. Σύσταση για την αιτιολόγηση των επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες και αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με τη διαχείριση τους.
• Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών της Αρχής.
• Οικονομική στήριξη της ζημιογόνας θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE από την Αρχή και τον όμιλο εταιρειών της με συνολικό ποσό πέραν των €224 εκ. Απομείωση της αξίας της επένδυσης κατά €133,3 εκ. Σύσταση για διεξαγωγή έρευνας από ανεξάρτητο φορέα σε σχέση με τη διαχείριση της εταιρείας.
• Έμμεση εργοδότηση προσωπικού μέσω των θυγατρικών εταιρειών και σύσταση για τερματισμό της.
• Σημαντική αύξηση του ελλείμματος της Υπηρεσίας Cytavision και σύσταση για σαφή καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού της Αρχής όσο αφορά στην Υπηρεσία.
• Σύσταση για επίδειξη της απαραίτητης γνώσης και σύνεσης σε σχέση με την απαράδεκτη, κατά την άποψη μας, διαπραγμάτευση για συνεργασία με ανταγωνιστές παρόχους για τη προβολή των αγώνων ποδοσφαίρου από την Υπηρεσία Cytavision.
• Καθυστέρηση στην προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με τη σύνθεση και ροη των καναλιών της Αρχής.
• Σύσταση για αλλαγή στη πολιτική διάθεσης δωρεάν εισιτηρίων ή/και πακέτων για αγώνες UEFA με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής.
• Η παραχώρηση χορηγιών έμμεσης διαφήμισης για υπηρεσίες, οι οποίες κατά 64,2% αφορούσαν στον αθλητισμό, δεν διέπεται από επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός, ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του κόστους που επωμίζεται η Αρχή.
• Μίσθωση υπηρεσιών ιατρού εργασίας με στοιχεία που παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου. Σύσταση όπως οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών συντάσσονται με τρόπο που να μην παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου.
• Αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου από τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού. Σύσταση, που επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, όπως, σε σχέση με τη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η Αρχή συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις ακολουθώντας ανταγωνιστική διαδικασία.
• Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης για αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας της Cytavision, η οποία λήφθηκε τον Οκτώβριο 2014 από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής. Η προκήρυξη του σχετικού κλειστού διαγωνισμού έγινε τον Οκτώβριο 2016, η κατακύρωση του έγινε τον Ιανουάριο 2018 και η συμφωνία προμήθειας και εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας της Cytavision υπογράφηκε τον Μάρτιο 2018.
• Τα συμβόλαια με τους τρεις συνεργάτες της Αρχής για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια SD και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο είχαν λήξει τον Αύγουστο 2017 και η Αρχή έδωσε διαδοχικές παρατάσεις των εν λόγω συμβολαίων συνολικής διαρκείας δυο ετών (μέχρι τον Αύγουστο 2019), χωρίς την προκήρυξη τελικά νέου διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι στην ίδια συνεδρία που το ΔΣ της Αρχής έλαβε την απόφαση ακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού ΑΤ.21/2017 τον Αύγουστο 2017, το ΔΣ της Αρχής έδωσε τότε παράταση 4 μηνών και ζήτησε όπως η αρμόδια υπηρεσία Cytavision καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών με στόχο την έγκαιρη προκήρυξη και κατακύρωση των δύο διαγωνισμών (για παραγωγές κανονικής και ψηλής ευκρίνειας αντίστοιχα), ώστε να μην χρειαστεί περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων.
• Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια HD των 3 εντός έδρας ποδοσφαιρικών αγώνων του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UCL το 2017 συνολικού κόστους €180.000 δεν συνάδει, κατά την άποψή μας, με τις διαδικασίες προσφορών της Αρχής.
• Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου AT.11/2016, (προμήθεια εφεδρικών συστημάτων VCS) αφού παρά το γεγονός ότι η απόφαση για αντικατάσταση των υφιστάμενων εφεδρικών συστημάτων VCS στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λήφθηκε τον Αύγουστο 2014 από το ΚΣΠ της Αρχής, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας τον Φεβρουάριο 2014, η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έγινε τον Δεκέμβριο 2016 (28 μήνες αργότερα), η κατακύρωση του έγινε τον Νοέμβριο 2017 (39 μήνες αργότερα), και η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στις 31.05.2018. Παρόμοια μεγάλη καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στη περίπτωση της αναβάθμισης ή αντικατάστασης του συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας (το αρχικό αίτημα υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας τον Φεβρουάριο 2014) καθώς και στην υπογραφή συμφωνίας συντήρησης των υφιστάμενων συστημάτων VCS μετά την πτώχευση της κατασκευάστριας εταιρείας τον Νοέμβριο 2016.
• Διαπιστώθηκε ότι, ενώ η Αρχή είχε αναθέσει τον Σεπτέμβριο 2017 τη σύμβαση για τη νέα αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του ΤΠΑ που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΠ Λευκωσίας για το ποσό των €1.120.000, και επίκειτο η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τη διερεύνηση του θέματος από την Υπηρεσία μας, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι τα θέματα που αφορούσαν το ενδεχόμενο ορισμένες δυνατότητες που περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω αναβάθμιση και, κατ’ επέκταση στο πιο πάνω κόστος, να είχαν περιληφθεί και εγκατασταθεί κατά την αρχική αγορά του 2011 ή/και την πρώτη αναβάθμιση του συστήματος το 2012, θα εξεταστούν κατά τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το νέο συμβόλαιο.