Η µελέτη του Πανεπιστηµίου διαψεύδει την κυβέρνηση για τη Σχολή Θάλασσας στη Λάρνακα


Αποκαλύπτουµε ολόκληρη τη µελέτη, το δεκαετές πλάνο και την κατανοµή του προϋπολογισµού για τη Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα. Καταρρίπτονται οι δικαιολογίες της κυβέρνησης, τόσο για  το οικονοµικό κόστος όσο και για τις επιλογές χωροθέτησης της Σχολής.

Ο ∆ήµος Λάρνακας έχει προτείνει ως εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης την ευρύτερη περιοχή Μακένζι και την περιοχή του πρώην ∆ιυλιστηρίου και µετέπειτα Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών

 

Του  Τάσου Περδίου

Η ίδια η µελέτη του Πανεπιστηµίου Κύπρου για την πολυσυζητηµένη Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας της Θάλασσας µε έδρα στη Λάρνακα, διαψεύδει τους ισχυρισµούς που προβάλλει η κυβέρνηση προκειµένου να δικαιολογήσει την ακύρωση της σχετικής απόφασης.

Ο Υπουργός Παιδείας προτάσσει κυρίως το οικονοµικό κόστος, επιχειρώντας να µετατοπίσει την ευθύνη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου µε τον ισχυρισµό ότι η αρχική εκτίµηση δαπάνης από την προηγούµενη πρυτανεία και η σηµερινή εκτίµηση δαπάνης από τη νυν πρυτανεία απέχουν κατά πολύ, ανεβάζοντας το κόστος περίπου στα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Όπως όµως αποκαλύπτεται µέσα από την τεχνοοικονοµική µελέτη του Πανεπιστηµίου, το κράτος δεν θα επιβαρυνθεί εφάπαξ µε 100 εκατοµµύρια ευρώ, αφού ο συνολικός προϋπολογισµός κατανέµεται σε ορίζοντα δεκαετίας.  Χαρακτηριστικό είναι ότι για το έτος 2020, όταν θα ξεκινούσε το εγχείρηµα, η δαπάνη για το κράτος υπολογίστηκε µόλις στο µισό εκατοµµύριο ευρώ!

Το δεύτερο επιχείρηµα της κυβέρνησης, που αφορά στο χώρο στέγασης, έχει επίσης καταρριφθεί από τη στιγµή που ενώπιον του υπουργείου έχουν τεθεί τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες.

Μόλις 500 χιλιάδες ο προϋπολογισµός της πρώτης χρονιάς

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου υπέβαλε δεκαετές πλάνο σχετικά µε την ίδρυση της Σχολής Επιστηµών και Τεχνολογίας της Θάλασσας µε οδικό χάρτη από το 2020 µέχρι το 2030 για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις και κυρίως, προϋπολογισµό δαπανών.  Όπως προαναφέραµε, ο προϋπολογισµός αυτός δεν αναφέρθηκε ποτέ και πουθενά ότι θα επιβάρυνε το κράτος εφάπαξ, κάτι που διαψεύδει τους ισχυρισµούς του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνολική δαπάνη για το έτος 2020 έφτανε µόλις στις 500 χιλιάδες ευρώ, χρήµατα που επρόκειτο να δαπανηθούν για τις αµοιβές των µελετητών και τα σχετικά βραβεία, δαπάνες εξοπλισµού (µόλις 100 χιλιάδες ευρώ για αρχή), µε το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών να περιορίζεται στις 300 χιλιάδες ευρώ.  Επίσης, για τα λειτουργικά και άλλα έξοδα προϋπολογίστηκαν άλλες 100 χιλιάδες ευρώ (εναρκτήρια χρηµατοδότηση, ερευνητικές δραστηριότητες κ.α.), ενώ οι υπόλοιπες 100 χιλιάδες αφορούσαν τους µισθούς του ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Από το 2020 και έπειτα προβλέφθηκε µια σταδιακή αύξηση του προϋπολογισµού, αλλά τα ποσά σε καµία περίπτωση δεν µπορούσαν να θεωρηθούν απαγορευτικά για τις οικονοµικές δυνατότητες του κράτους.

Για παράδειγµα, ο συνολικός προϋπολογισµός για το 2021 ορίστηκε στο 1.550.300 ευρώ και από αυτά 850 χιλιάδες ήταν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, 365 χιλιάδες οι µισθοί και 335.300 ευρώ τα λειτουργικά και άλλα έξοδα. Τα άλλα έξοδα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την ενοικίαση σκάφους και υποβρύχιου οχήµατος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Με βάση τον δεκαετή προϋπολογισµό, το κράτος θα έµπαινε στα βαθιά και πάλι όχι µε απαγορευτικά νούµερα το 2025 και το 2026, µε προϋπολογισµούς 19.965.300 ευρώ και 18.662.800 ευρώ αντίστοιχα. Και τούτο επειδή αυτές τις δύο χρονιές προβλέφθηκαν τα µεγαλύτερα κονδύλια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, 12 εκατοµµύρια το 2025 και 9 εκατοµµύρια το 2026.

Οι αριθµοί αποκαλύπτουν την αλήθεια

Η κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού που ορίστηκε στα 100.951.100 ευρώ έχει ως ακολούθως:

2020 – 500.000

2021 – 1.550.300

2022 – 1.618.300

2023 – 3.870.300

2024 – 8.950.300

2025 – 19.965.300

2026 – 18.662.800

2027 – 9.494.600

2028 – 9.701.600

2029 – 12.493.600

2030 – 16.184.000

Συνολικά, οι δαπάνες κατασκευής επρόκειτο να απορροφήσουν το 50% του συνολικού προϋπολογισµού µε συνολικό ποσό 50 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία όµως καθίσταντο αναγκαία από το 2023 (µε δύο εκατοµµύρια ευρώ) και εντεύθεν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 50 εκατοµµύρια ευρώ που είναι το σύνολο των δαπανών κατασκευής, το κράτος θα καλείτο να καταβάλει 20 εκατοµµύρια το 2028, το 2029 και το 2030!

Το 2030 θα είχαµε τους πρώτους απόφοιτους

Στη µελέτη συµπεριλαµβάνεται οδικός χάρτης από ενέργειες και ορόσηµα, ο οποίος καταλήγει στην ολοκλήρωση της Β’ Φάσης των κτιριακών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2030. Τον Ιούνιο του 2026 προβλέπεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των κτιριακών εγκαταστάσεων εµβαδού 12 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων και τον Ιούλιο του 2026 η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράµµατος και των εγκαταστάσεων από το ∆ΙΠΑΕΕ. Το προπτυχιακό πρόγραµµα, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µπορεί να ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο του 2026 και οι πρώτοι φοιτητές θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο του 2030.

Η Σχολή, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, έπρεπε να εγκριθεί από τη Βουλή τον Μάιο του 2019 και ένα µήνα µετά θα έπρεπε να καθοριστεί η χωροθέτηση.  Ακολουθούσε µέχρι το τέλος του 2019 η έγκριση των πρώτων θέσεων προσωπικού και η έγκριση της προσφοράς προπτυχιακών προγραµµάτων στην αγγλική γλώσσα µε δίδακτρα για φοιτητές από τρίτες χώρες. Ακολούθως, το 2020 ήταν η χρονιά ετοιµασίας των προσωρινών χώρων στέγασης (µε συγκεκριµένες προτάσεις και έξοδα από το ∆ήµο Λάρνακας) και ο Σεπτέµβριος του 2021 ορίστηκε ως το ορόσηµο για έναρξη του µεταπτυχιακού προγράµµατος.

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα, έγιναν επίσης πολύ συγκεκριµένες προβλέψεις, µε βάση τις οποίες η Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας της Θάλασσας θα είχε συνολικά έσοδα 3.366.251 ευρώ µέχρι το 2030 από δίδακτρα.

Τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες

Στην επιστολή του προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής στις 15 Φεβρουαρίου 2022, το Υπουργείο Παιδείας ισχυρίστηκε επίσης ότι η εξαγγελία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη Σχολή δεν µπορούσε να προχωρήσει, λόγω του ότι ναυάγησε η αρχική τοποθεσία. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας έριξε τις ευθύνες στον ∆ήµο Λάρνακας και στο Πανεπιστήµιο Κύπρου για το ναυάγιο της πρότασης για τη Στέγη Αγίου Χαραλάµπους (πρώην λεπροκοµείο), παρά το γεγονός ότι ο χώρος εκείνος είναι κρατικός (ανήκει στο Τµήµα ∆ασών) και άρα υπό την απόλυτη ευθύνη του κράτους.

Επί της ουσίας, η αρχική πρόταση για στέγαση της Σχολής στο πρώην λεπροκοµείο όντως ναυάγησε, αλλά στη συνέχεια ο ∆ήµος Λάρνακας πρότεινε γραπτώς τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας είχε ενηµερωθεί από τις 11 ∆εκεµβρίου 2019 από το Πανεπιστήµιο Κύπρου ότι οι δύο προτεινόµενες περιοχές είναι η περιοχή του πρώην ∆ιυλιστηρίου και η περιοχή Μακένζι, ενώ το Πανεπιστήµιο υπέβαλε στοιχεία και για τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για κάθε µια από τις δύο επιλογές, καθώς και αναθεωρηµένο πρόγραµµα υλοποίησης του έργου.

Ο ∆ήµος Λάρνακας έχει προτείνει ως εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης την ευρύτερη περιοχή Μακένζι και την περιοχή του πρώην ∆ιυλιστηρίου και µετέπειτα Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών.

Η δεύτερη περίπτωση θεωρείται η ευκολότερη, καθώς πρόκειται για κρατική γη έκτασης 155 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, η οποία είναι διαθέσιµη προς αξιοποίηση, αφού ως γνωστό τα κρατικά αποθέµατα πετρελαιοειδών έχουν ήδη µεταφερθεί στο Βασιλικό.  Σε ό,τι αφορά στην περιοχή Μακένζι, το σενάριο που εξετάστηκε ήταν η Σχολή να δηµιουργηθεί στην ίδια περιοχή όπου θα ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ναυτιλίας.

Στην πορεία, ο ∆ήµος Λάρνακας υπέβαλε και τρίτη εναλλακτική πρόταση, εισηγούµενος το παλιό αεροδρόµιο Λάρνακας, όπου, όπως επισηµάνθηκε µάλιστα προς την κυβέρνηση, τα κατασκευαστικά κόστη θα µειώνονταν σηµαντικά.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.