Η µελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι κοινωνική, οικολογική και δηµοκρατική

Στην τελετή λήξης που πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Πρόεδρος Emmanuel Macron εξ ονόµατος της προεδρίας του Συµβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέλαβαν από τους συµπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ιάσκεψης την έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατά της.

Τα τρία θεσµικά όργανα θα εξετάσουν τώρα τον τρόπο µε τον οποίο θα δοθεί αποτελεσµατική συνέχεια στις προτάσεις αυτές, το καθένα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.

Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους, µέσω πληθώρας εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές οµάδες πολιτών, τις συνεδριάσεις της ολοµέλειάς της και τις ανταλλαγές απόψεων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρµα, η ∆ιάσκεψη κατέστη ένα πραγµατικά ανοικτό φόρουµ για τη συζήτηση για την Ευρώπη. Κατέληξε στην έκθεση αυτή, η οποία εστιάζει σε 49 προτάσεις που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους στόχους και περισσότερα από 320 µέτρα προκειµένου τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν δράση σε εννέα τοµείς.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στο ψήφισµά του σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 4 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε και ενέκρινε τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης.

Η Ολοµέλεια κατέληξε µε συναίνεση στο τελικό σχέδιο των συµπερασµάτων εγκρίνοντας 325 προτάσεις για την επίτευξη 49 στόχων που έχουν προσδιοριστεί σε 9 θεµατικές ενότητες. Οι προτάσεις βασίστηκαν σε 178 συστάσεις από τις Επιτροπές Πολιτών, στοιχεία από τα εθνικά πάνελ και εκδηλώσεις που έφτασαν τις 43.734 κατά τις οποίες αποτυπώθηκαν 16.274 ιδέες και στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρµα.

Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που συµµετείχε στη διάσκεψη αποφάσισε να υποστηρίξει το σχέδιο προτάσεων της Ολοµέλειας. Πέντε πολιτικές οµάδες που αντιπροσωπεύουν µια ευρεία πλειοψηφία όπως το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές, η Ανανεωτικοί, οι Πράσινοι και η Αριστερά συµφώνησαν ότι τα προσχέδια προτάσεων αποτελούν σηµαντικό πολιτικό επίτευγµα, ενώ οι πολιτικές οµάδες Ταυτότητα και ∆ηµοκρατία και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί υποστήριξαν ότι οι προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώµη στην ΕΕ και δήλωσαν ότι οι οµάδες τους δεν θα τις υποστηρίξουν.

Πολλοί τόνισαν ότι οι πολίτες πρέπει να συµµετέχουν περισσότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, παράλληλα µε µια ισχυρότερη δηµοκρατική εκπροσώπηση. Άλλοι επεσήµαναν συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους οι προτάσεις των πολιτών απαιτούν ριζικές αλλαγές, όπως για παράδειγµα η θέσπιση πραγµατικά ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και νέων εξουσιών της ΕΕ σε τοµείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η µετανάστευση και η άµυνα.

Αναγκαία η αναθεώρηση των Συνθηκών

Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οι «φιλόδοξες και εποικοδοµητικές προτάσεις» που προέκυψαν από τη ∆ιάσκεψη απαιτούν αλλαγή των Συνθηκών, προς µια απλούστερη, διαφανέστερη, πιο υπεύθυνη και πιο δηµοκρατική ΕΕ. Για το σκοπό αυτό ζητεί από την Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων να εκπονήσει προτάσεις για τη µεταρρύθµιση των Συνθηκών της ΕΕ, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ΕΕ θα πρέπει να στραφεί προς ένα βιώσιµο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισµούς µοντέλο ανάπτυξης, µε ιδιαίτερη προσοχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας την πλήρη εφαρµογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωµάτων. Καλούν επίσης την ΕΕ να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση της βιωσιµότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η πραγµατική δηµοκρατία µπορούν να επιτευχθούν µέσω του δικαιώµατος νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το Κοινοβούλιο και µε τον τερµατισµό του κανόνα περί επίτευξης οµοφωνίας στο Συµβούλιο.

Αριστερά: Οι πολίτες απαιτούν ενίσχυση της «Κοινωνικής Ευρώπης»

Παρά τη χαµηλή συµµετοχή των πολιτών, η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιµά ότι το µήνυµα είναι σαφές: οι άνθρωποι δεν περιµένουν απλώς πραγµατικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις συνθήκες, αλλά θέλουν και πρέπει να τις διαµορφώσουν.

Η ∆ιάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχει υποβάλει 325 προτάσεις για τη µελλοντική λειτουργία της ΕΕ, από πολίτες και εκλεγµένους εκπροσώπους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η διαδικασία διαβούλευσης που έλαβε χώρα τον τελευταίο χρόνο κατέδειξε την ανάγκη για µόνιµες και πιο φιλόδοξες µορφές για τη λαϊκή συµµετοχή στις δοµές λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ακόµα κι αν µια ευρύτερη διαδικασία συµµετοχής των πολιτών θα έδινε µεγαλύτερη ισχύ στις συστάσεις, είναι ενδιαφέρον να δούµε ότι οι πολίτες µε τις παρεµβάσεις τους δεν ζητούν περισσότερη λιτότητα, ελεύθερο εµπόριο ή ανταγωνισµό, αλλά απηχούν ευρύτερα αιτήµατα των πολιτών από ΜΚΟ και ακτιβιστές. Αντίθετα, απαιτούν συντριπτικά την ενίσχυση της «Κοινωνικής Ευρώπης», δηλαδή προοδευτικές πολιτικές για την οικονοµία, την υγεία, το περιβάλλον και το άσυλο. Μεγάλη προσοχή δόθηκε επίσης στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και των αξιών που ορίζονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών-µελών.

Τώρα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αποδώσουν. Και αυτό απαιτεί αλλαγή συνθήκης. Η Αριστερά έχει δεσµευτεί να διασφαλίσει µια διαφανή διαδικασία παρακολούθησης που οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή σύµφωνα µε τις βασικές ανησυχίες που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι: την ανάγκη αντιµετώπισης της κλιµατικής έκτακτης ανάγκης, ριζική µεταρρύθµιση των δοµών οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ και απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης, ενίσχυση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, υπεράσπιση της ειρήνης, καθιέρωση µιας ανθρώπινης µεταναστευτικής πολιτικής, προστασία των δηµοσίων υπηρεσιών, επίτευξη της ισότητας των φύλων και περαιτέρω εκδηµοκρατισµό της ΕΕ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy