Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Στην ΕΕ εξορύσσεται ή παράγεται ποσοστό χαµηλότερο του 5% των πρώτων υλών κρίσιµης σηµασίας παγκοσµίως, ενώ το µερίδιο των βιοµηχανιών της ΕΕ στην παγκόσµια κατανάλωση αυτών των πόρων ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 20%. Ο ασφαλής και βιώσιµος εφοδιασµός µε πρώτες ύλες κρίσιµης σηµασίας είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας για τις καίριες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, που απασχολούν εκατοµµύρια Ευρωπαίους πολίτες.

Κυριότερα σηµεία της έκθεσης, η οποία θα συζητηθεί σύντοµα στην Ολοµέλεια, είναι:

– Χαιρετίζει τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής συµµαχίας για τις πρώτες ύλες (ERMA) και υπό το πρίσµα της γεωπολιτικής κατάστασης σε παγκόσµιο επίπεδο και των δυνητικών εµπορικών εντάσεων µε πλούσιες χώρες παραγωγής εκτός ΕΕ, υπογραµµίζει το ρόλο της ERMA ως «αγωγού επενδύσεων»·

– Θεωρεί ότι µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τη συλλογή αποβλήτων και σχεδιασµό των προϊόντων ώστε να είναι ανακυκλώσιµα έως την ανάκτηση υλικών, αποτελεί απαραίτητη στρατηγική για την αύξηση του εφοδιασµού µε κρίσιµες πρώτες ύλες. Τονίζει ωστόσο ότι η εστίαση στην ανακύκλωση δεν αρκεί από µόνη της. Σηµειώνει δε ότι, παρ’ όλο που η υποκατάσταση των κρίσιµων πρώτων υλών έχει περιορισµούς, αποτελεί εγγενή στόχο των επηρεαζόµενων κλάδων και µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την επάρκεια των κρίσιµων πρώτων υλών·

– Τονίζει ότι η προµήθεια κρίσιµων πρώτων υλών συχνά συνδέεται µε δυνητικά σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και µε πιθανές συγκρούσεις µε τις τοπικές κοινότητες και τονίζοντας την ανάγκη µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στους τοµείς της εξόρυξης και του εξευγενισµού·

– Προειδοποιεί ότι η µετάβαση της ΕΕ στην κλιµατική ουδετερότητα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα µε την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες τονίζοντας τον θετικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν η καινοτοµία, οι νέες τεχνολογίες, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και η συντήρηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών εντός της ΕΕ·

– Ζητεί επενδύσεις στην κατάρτιση και επανειδίκευση των εργαζοµένων, δεδοµένου ότι οι εξορυκτικές δεξιότητες µπορούν να µεταφερθούν στην εκµετάλλευση, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των µετάλλων και των ορυκτών, σε πρώην περιοχές εξόρυξης·

– Καλεί την Επιτροπή να προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται µε τις κρίσιµες πρώτες ύλες για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις·

– Σηµειώνει ότι κατά τη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις βασικές αλυσίδες εφοδιασµού όπου η εξάρτηση της ΕΕ από κρίσιµες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Από τα πιο πάνω είναι εµφανές ότι η ΕΕ δίνει µεγάλο βάρος στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υλικών καθώς έτσι µπορεί να υπάρξει µεγάλη εξοικονόµηση πόρων για τους βιοµηχανικούς οµίλους και να ενισχυθεί η «ανταγωνιστικότητα» της ευρωπαϊκής οικονοµίας στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.

Η Αριστερά από την άλλη θέτει τις ανάγκες του ανθρώπου πάνω από την κερδοσκοπία των επιχειρήσεων.

Στόχος µας είναι ο άµεσος τερµατισµός της αλόγιστης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων του πλανήτη. Τονίζουµε, δε, την ανάγκη να προωθηθούν δηµόσιες επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µέσα από ένα σχέδιο που θα προστατεύει πραγµατικά τόσο το κλίµα όσο και τα οικοσυστήµατα του πλανήτη.

Οποιαδήποτε περιβαλλοντική πολιτική πρέπει, πρωτίστως, να περιλαµβάνει, την υιοθέτηση νέων πολιτικών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη διατήρηση των δυνατοτήτων του οικοσυστήµατος και των φυσικών πόρων, µέσα σε µια γενικότερη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy