Η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στο Πόρτο

Η συζήτηση για την κοινωνική σύνοδο στο Πόρτο αφορούσε κυρίως τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη σύνοδο συµµετείχαν κυβερνήσεις, θεσµικά όργανα της ΕΕ και κοινωνικοί εταίροι. Είναι η δεύτερη Κοινωνική Σύνοδος που πραγµατοποιεί η ΕΕ.

Η πρώτη ήταν το 2017 στο Γκέτεµποργκ όπου και εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (ΕΠΚ∆ µε αναφερόµενο σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού κεκτηµένου της Ε.Ε. και την εξασφάλιση πιο ουσιαστικών δικαιωµάτων στους Ευρωπαίους πολίτες). Αξίζει να πούµε ότι µέχρι σήµερα, στην καλύτερη περίπτωση, ο ΕΠΚ∆ είναι µια απλή διακήρυξη καλών προθέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργαζοµένους.

Σε αυτή τη δεύτερη σύνοδο ιδιαίτερη σηµασία έχει η λεγόµενη ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ για την κλιµατική αλλαγή και την ψηφιακή µετάβαση. Στην πραγµατικότητα ο ΕΠΚ∆ εκλαµβάνεται ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εποµένως κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η διατήρηση µιας «άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς» που θα δηµιουργεί προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις. Ακόµη, τονίζεται ότι πρέπει να «διασφαλίζεται η αναγκαία ευελιξία για τους εργοδότες ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται γρήγορα στις µεταβολές των οικονοµικών συγκυριών».

Στην τοποθέτηση εκ µέρους του Συµβουλίου η συγκεκριµένη σύνοδος χαρακτηρίστηκε ως ορόσηµο τόσο για την ΕΕ όσο και για την Πορτογαλία. Ανέφερε ότι τροχιοδροµείται η υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο. Επανέλαβε την αναγκαιότητα να ανακάµψει η ΕΕ µε ταυτόχρονη περιβαλλοντική και ψηφιακή µετάβαση.

Εκ µέρους της Επιτροπής τονίστηκε η ανάγκη της ανάκαµψης της οικονοµίας της ΕΕ. ∆όθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην κρίση του κορονοϊού και το περιβάλλον που δηµιουργείται και αναφέρθηκαν κάποια από τα αποτελέσµατα της συνόδου τα οποία η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικά όπως η προσπάθεια να φτάσει η απασχόληση στο 78% µέχρι το 2030, η αντιµετώπιση των προβληµάτων των γυναικών, των νέων και των ανθρώπων µε αναπηρία και τέλος η ενίσχυση της κατάρτισης ούτως ώστε η αγορά εργασίας να γίνει πιο ευέλικτη.

Ο συµπρόεδρος της Οµάδας της Αριστεράς (GUE-NGL), Martin Schirdewan, αναφερόµενος στη Σύνοδο τόνισε ότι «πάνω από 80 εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Πρόκειται για µια απαράδεκτη κατάσταση σε µια ΕΕ όπου συγκεντρώνεται τόσος πλούτος. Κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Πόρτο, οι κυβερνήσεις πίεσαν για πολλές πολιτικές, αλλά όταν ήρθε η ώρα να δράσουν αποφασιστικά για την καταπολέµηση της φτώχειας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σιώπησαν. Οι ψηφιακές και οικολογικές µεταβάσεις αποτελούν µείζονες προκλήσεις που απαιτούν από την ΕΕ να έχει την κοινωνική πολιτική στο επίκεντρο της καθηµερινής της δράσης».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy