Πρόταση για τη σύσταση μιας “Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας” καθώς και μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων, στο Στρασβούργο, όπου και συνεδρίασε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε η αρμόδια για την εργασία, Επίτροπος Μαριάν Τάισεν, ο υπό σύσταση οργανισμός που θα ονομάζεται “Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας” θα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικητικές αρχές ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι ευκαιρίες που προσφέρει η ελεύθερη κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η Κομισιόν αναφέρει ότι η “Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας” θα συσταθεί ως νέος αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ και, μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, θα πρέπει να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το 2019.

Κατά την Κομισιόν ο στόχος της νέας αυτής Αρχής είναι τριπλός:

Πρώτον, η Αρχή θα παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες για απασχόληση, μαθητεία, κινητικότητα, προσλήψεις και κατάρτιση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων ζουν, εργάζονται και/ή δραστηριοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Δεύτερον, η Αρχή θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών σε διασυνοριακά θέματα, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που προστατεύουν και ρυθμίζουν την κινητικότητα είναι εύκολη και αποτελεσματική, για παράδειγμα, συμβάλλοντας  στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, ή στηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων των εθνικών αρχών και θα τις βοηθήσει κατά τις εναρμονισμένες και κοινές επιθεωρήσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων, θα βελτιωθεί η καθημερινή συνεργασίας ρουτίνας και θα προληφθούν οι περιπτώσεις απάτης και καταστρατήγησης των κανόνων.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, όπως στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης μιας εταιρείας που αφορά πολλά κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πρόταση που υιοθέτησε το Κολέγιο, αυτή προβλέπει πως δεν πρέπει να υπάρχουν τυπικές διαφορές στην ασφαλιστική κάλυψη των αυτοαπασχολούμενων σε σχέση με τους μισθωτούς και να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να προσχωρήσουν σε αντίστοιχα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον η σύσταση ζητά να προσφέρεται πράγματι επαρκής κάλυψη, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν και να ζητήσουν επαρκή δικαιώματα. Επιπλέον προβλέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης από τη μία θέση απασχόλησης στην άλλη και να παρέχονται στους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης που αφορά η σύσταση είναι οι εξής:

1) παροχές ανεργίας
2) παροχές ασθένειας και υγειονομικής περίθαλψης
3) παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας
4) παροχές αναπηρίας
5) παροχές γήρατος, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων
6) παροχές σχετικές με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

Η πρόταση θα εφαρμοστεί στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται στενότερα με το καθεστώς απασχόλησης και όχι με την ιθαγένεια ή το καθεστώς κατοίκου.

Ο τελικός στόχος είναι να μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι να εντάσσονται σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (ώστε να μην υφίστανται πλέον κενά στην κάλυψη της κοινωνικής προστασίας), να μπορούν να αποκτούν και να διεκδικούν επαρκή δικαιώματα (να έχουν πραγματική, επαρκή κάλυψη), να μπορούν εύκολα να μεταφέρουν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης από μια θέση εργασίας στην άλλη, και να έχουν σαφή πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως προς την κοινωνική ασφάλιση.