Μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, προτείνει σήμερα η Κομισιόν, ζητώντας να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες, να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων.

Αναλυτικά σε ότι αφορά τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας η Κομισιόν προτείνει σήμερα τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ και των δελτίων διαμονής των μελών της οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Η Κομισιόν προτείνει τον καθορισμό κοινών προτύπων ασφαλείας σε όλη την ΕΕ σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), με την υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων για όσες χώρες εκδίδουν δελτία ταυτότητας και συγκεκριμένα δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (τσιπ) των δελτίων.

Συνιστά δε την εφαρμογή μιας φιλόδοξης διαδικασίας σταδιακής κατάργησης των μη συμμορφούμενων δελτίων κατά τη λήξη της ισχύος τους ή το αργότερο εντός πέντε ετών και των λιγότερο ασφαλών από αυτά (δηλαδή των μη μηχανικώς αναγνώσιμων) εντός δύο ετών.

Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν καθιερώνει υποχρεωτικά δελτία ταυτότητας σε όλη την ΕΕ, αλλά αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των υπαρχόντων δελτίων, ενώ αφήνει άλλες πτυχές που αφορούν τον σχεδιασμό των εθνικών δελτίων ταυτότητας εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στις οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για έρευνες σχετικές με σοβαρά εγκλήματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματοοικονομικές αναλύσεις), η Κομισιόν προτείνει μια νέα οδηγία που θα προβλέπει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), καθώς και μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον η Κομισιόν προτείνει την αυστηροποίηση των κανόνων για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, καθώς και για τις εισαγωγές και εξαγωγές πυροβόλων όπλων. Η Κομισιόν πρότεινε να προστεθούν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών νέες χημικές ουσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης πλήρως για τις διαδικτυακές πωλήσεις και θα θέσουν τέλος στα συστήματα καταχώρισης που διαθέτουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη. Τα συστήματα αυτά, που θεωρούνται αδύναμα από την άποψη της ασφάλειας, επιτρέπουν στο ευρύ κοινό να καταχωρίζει αγορές ορισμένων υποκείμενων σε περιορισμούς ουσιών με την απλή επίδειξη δελτίου ταυτότητας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν σύστημα αδειοδότησης για την αγορά περιορισμένου αριθμού υποκείμενων σε περιορισμούς ουσιών, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σαφή νόμιμη χρήση. Πριν από τη χορήγηση άδειας σε μέλος του ευρύτερου κοινού, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επαληθεύει τη νομιμότητα του σχετικού αιτήματος και να διενεργεί προσεκτικό έλεγχο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου του ποινικού μητρώου·

Προβλέπεται επιπλέον η υποχρέωση των επιχειρήσεων να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών.

Καθώς τέλος, η παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια της Ευρώπης, η Κομισιόν επικαιροποιεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, ώστε να περιλαμβάνουν βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου στη βάση των οποίων τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους ιστορικού όλων των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής, χρησιμοποιώντας ιδίως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για να διαπιστώνουν εάν το άτομο έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και να ελέγχουν το Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων (βάση δεδομένων COARM), το οποίο περιέχει κοινοποιήσεις άρνησης χορήγησης άδειας εξαγωγής,

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν συστηματικότερα και καλύτερα τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων τροφοδοτώντας τακτικά το σύστημα COARM και τηρώντας ενιαία εθνική βάση δεδομένων των χορηγήσεων και αρνήσεων χορήγησης άδειας. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους.