Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να τερματίσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει για την Κύπρο (on line τυχερά παιχνίδια και εταιρείες μηχανικών) και προειδοποιεί με επιστολή για μια τρίτη παράβαση που έχει να κάνει με την μη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής που απέκτησαν οι Κύπριοι πολίτες σε άλλα κράτη μέλη.

Αναλυτικά, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει και καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε σχέση με την Κύπρο, καθώς “δεν είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες παράβασης για την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών online τυχερών παιχνιδιών”.
 
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε επανειλημμένα τα δικαιώματα των κρατών μελών να περιορίζουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των στόχων δημόσιου συμφέροντος όπως η προστασία των ανηλίκων, η καταπολέμηση του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και η καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει την ευρύτερη πολιτική νομιμότητα των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν τα κράτη μέλη κατά τη ρύθμιση των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και σημειώνει επίσης τις προσπάθειες των κρατών μελών να εκσυγχρονίσουν τα νομικά τους πλαίσια σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, να κατευθύνουν τη ζήτηση των παικτών από τυχερά παιχνίδια σε μη εξουσιοδοτημένους και εποπτευόμενους ιστότοπους και να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πληρώνουν φόρους.
 
Η Koμισιόν μάλιστα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν τα εθνικά τους νομικά πλαίσια για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών. Θεωρεί δε, ότι οι καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα από τα εθνικά δικαστήρια, επίσης υπό το πρίσμα των πολυάριθμων αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια. Συνεπώς, οι καταγγέλλοντες ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των εθνικών ενδίκων μέσων όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.
 
Η Κομισιόν στη σημερινή της απόφαση αναφέρει ότι τα κράτη μέλη είναι αυτόνομα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου φορολογίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι θεμελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησε να διασαφηνιστεί ποιοι περιορισμοί στις αρχές της ενιαίας αγοράς μπορούν να δικαιολογηθούν υπό το πρίσμα στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.
 
Επιπλέον σήμερα η Κομισιόν αποφάσισε μεν να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο, αλλά ταυτόχρονα και να περατώσει μια υπόθεση κατά της Κύπρου που αφορούσε την ύπαρξη υπερβολικά περιοριστικών κανόνων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διπλωματούχους και κτηνιάτρους,  καθώς η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Κομισιόν και έχει καταργήσει τους περιορισμούς στις εταιρείες μηχανικών.

Η Κομισιόν αποφάσισε να κλείσει μια υπόθεση κατά της Κύπρου σχετικά με την “απαίτηση συμμετοχής 100%” στις εταιρείες μηχανικών που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο. Η διάταξη του Κυπριακού νόμου σήμαινε ότι όλοι οι μέτοχοι τέτοιων εταιρειών έπρεπε να είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες και όλα τα δικαιώματα ψήφου έπρεπε να ανήκουν σε αυτούς. Η Κομισιόν έκρινε ότι οι περιορισμοί αυτοί ήταν δυσανάλογοι και έρχονταν σε αντίθεση με την ελευθερία εγκατάστασης και την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123 / ΕΚ). Μετά την απόφαση της Κομισιόν, τον Νοέμβριο του 2016, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, η Κύπρος τροποποίησε τον νόμο που επιτρέπει την κατοχή απλής πλειοψηφίας των μετοχών κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου από επαγγελματίες.

Αντιθέτως σε ό,τι αφορά μια δεύτερη οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, η Κομισιόν αποστέλλει στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή επειδή δεν αναγνώρισε την επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής που απέκτησαν οι Κύπριοι πολίτες σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την οδηγία 2005/36 / ΕΚ.

Επιπλέον η Κομισιόν αναφέρει ότι οι εθνικοί κανόνες δεν σέβονται πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν από τους αρχιτέκτονες στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της οδηγίας 2005/36 / ΕΚ. Η Κύπρος διαθέτει τώρα δύο μήνες για να διορθώσει την κατάσταση, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο. Εν συνεχεία εάν η υπόθεση φτάσει στο Δικαστήριο της ΕΕ και αυτό επιβεβαιώσει την άποψη της Κομισιόν, η ημερήσια ποινή θα πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία της απόφασης ή μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται από το δικαστήριο. Το τελικό ποσό της ημερήσιας ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο, αλλά αυτό δεν μπορεί να υπερβεί την πρόταση της Κομισιόν. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ διέπεται από την οδηγία 2005/36 / ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55 / ΕΕ.