Η Κομισιόν ζητά σήμερα και επίσημα από τα Κράτη Μέλη, την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μέσα στο 2018, με πρόβλεψη για εγγύηση καταθέσεων, όπως ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος για το Ευρώ Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ο Αντιπρόεδρος παρουσίασε στο Τύπο την απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, η σημερινή ανακοίνωση της Κομσιόν προτείνει τη συζήτηση για την καθιέρωση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων (EDIS) σταδιακά σε σχέση με την αρχική πρόταση του Νοεμβρίου 2015, με μόνο δύο φάσεις: μια πιο περιορισμένη φάση αντασφάλισης και στη συνέχεια τη φάση της συνασφάλισης. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτή τη δεύτερη φάση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων.

Στη φάση της αντασφάλισης, το EDIS θα παρέχει κάλυψη ρευστότητας μόνο στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (Σ.Α.Κ.). Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχει προσωρινά τα μέσα για την εξασφάλιση πλήρων πληρωμών σε περίπτωση που μια τράπεζα βρίσκεται σε κρίση, ενώ τα εθνικά συστήματα εγγύησης θα πρέπει να επιστρέψουν την εν λόγω στήριξη, εξασφαλίζοντας ότι οι ζημίες θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Στη φάση της συνασφάλισης, το EDIS θα καλύπτει προοδευτικά και τις ζημίες.

Η πρόταση που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος προβλέπει ότι “όλοι οι καταθέτες στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση”. Για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS) και να ενθαρρυνθεί η πρόοδος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, η Κομισιόν προτείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του EDIS. Οι προτεινόμενες ιδέες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αποκλίνουσες απόψεις και ανησυχίες που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η Κομισιόν προτείνει ακόμα τη δημιουργία ενός “κοινού ασφαλιστικού μέσου” για το Ταμείο Ενιαίας Εκκαθάρισης για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι, αν χρειαστεί, οι ιδιώτες επενδυτές θα έχουν υποστεί ζημιές μέσω της εγγύησης, εάν χρειαστεί, το ταμείο θα διαθέτει επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ψήφισμα τράπεζας ή αρκετές τραπεζικές αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα ταχέως.

Οποιαδήποτε έξοδα θα επιστραφούν από τον τραπεζικό τομέα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική ουδετερότητα μεσοπρόθεσμα. Αυτή η ροή εργασίας θα πρέπει να διαρθρωθεί με την προσεχή δέσμη προτάσεων της Κομισιόν για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ΟΝΕ, η οποία θα περιλαμβάνει πρόταση για τη μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, η Κομισιόν καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό τις προτάσεις για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ. Η Κομισιόν παρουσίασε αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων το Νοέμβριο του 2016. Οι προτάσεις ενσωματώνουν τα υπόλοιπα στοιχεία των κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Σκοπός τους είναι να συμπληρώσουν την κανονιστική ατζέντα μετά την κρίση, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες αντιμετωπίζουν τις εναπομένουσες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Τέλος ο Βάλντις Ντομπρόβσκις αποκάλυψε ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται ήδη ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πρόληψη της δημιουργίας μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017. Η δέσμη μέτρων, η οποία πρόκειται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018, θα περιλαμβάνει:

– ένα σχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

– νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της ικανότητας των πιστωτών να ανακτούν την αξία τους από τα εξασφαλισμένα δάνεια ·

– έκθεση στην οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης που θα προβλέπει την καθιέρωση νόμιμων προληπτικών παραχαρακτικών μέτρων για την αποφυγή της υποχρησιμοποίησης νέων ΜΑΔ· και

– έναν τρόπο για να προωθηθεί η διαφάνεια σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη.

Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης του SSM που δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα, η οποία κάνει μια συνολική θετική αξιολόγηση των πρώτων ετών λειτουργίας του SSM, η Κομισιόν διευκρινίζει τις εξουσίες εποπτείας για την προσαρμογή των επιπέδων προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) για εποπτικούς σκοπούς.
Πιθανά μέτρα για τίτλους που υποστηρίζονται από κρατικούς ομολόγους

Τέλος, η Κομισιόν υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τους μελλοντικούς τίτλους (ομόλογα) που θα υποστηρίζονται από κρατικά ομόλογα (SBBS). Η Κομισιόν θα εξετάσει το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας με στόχο να παρουσιάσει το 2018 πρόταση για την ανάπτυξη των SBBS. Τα SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τη συμμετοχή τους σε κρατικά ομόλογα. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν μια νέα πηγή εγγυήσεων υψηλής ποιότητας για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.