Το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) της Μεσογείου, το οποίο, παρότι έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την ΕΕ, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο, επειδή προνοεί την επέκταση της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και την απαγόρευση της δόμησης σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμη.
Το υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να φέρει ενστάσεις για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το σχετικό πρωτόκολλο.
Σύμφωνα με την τρίτη κατα σειρά γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για ακόμα μια φορά αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να ισχύσει απόλυτα η δυνατότητα εξαίρεσης που προνοείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένους όρους όσον αφορά στην απαγόρευση της δόμησης εντός της παράκτιας ζώνης και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας ο Φιλελευθερος, η νέα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας στάληκε προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών στις 26/7/2019, σε απάντηση επιστολής ημερομηνίας 30/12/2014.
Στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι το άρθρο 8(2)(α) του Πρωτοκόλλου περιλαμβάνει τον κανόνα ότι η παράκτια ζώνη δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο των 100 μέτρων, εκτός αν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 8(2)(β).
Σημαντικό μέρος του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την ΟΔΠΖ της Μεσογείου αποτελεί το άρθρο 8, το οποίο καθορίζει παράκτια ζώνη πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση. Σε αντιδιαστολή, το άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου ορίζει την παραλία να περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης μέχρι 100 υάρδες (91,44 μέτρα) από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας, στην οποία καμία οικοδομή δεν θα ανεγείρεται, εκτός και αν ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον και χορηγηθεί έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.
Το θέμα τέθηκε εκ νέου ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερομηνίας 7/6/2011, και η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της ημερομηνίας 28/12/2011, προς τη γενική διευθύντρια του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, «οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τόσο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και τα κράτη-μέλη» και ως εκ τούτου η κύρωση του Πρωτοκόλλου από την ΕΕ δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις για την Κύπρο.
Σε σχετική επιστολή του ημερομηνίας 30/4/2013, το υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει την άποψη ότι το περιεχόμενο του προσχεδίου Πρότασης για την Οδηγία-Πλαίσιο της ΕΕ για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό είναι ορθότερο των προνοιών του Πρωτοκόλλου και κατά συνέπεια, στον βαθμό που οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, καλύπτονται από την υιοθέτηση της μελλοντικής Οδηγίας, θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμη η προώθηση της κύρωσης του Πρωτοκόλλου.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε με την ετοιμασία νομοσχεδίου για την κύρωση του Πρωτοκόλλου, το οποίο προώθησε στις 11/3/2014, μέσω της γενικής διευθύντριας του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στον Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο.