Η πανδηµία -και όχι µόνο- λεηλάτησε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παλεύουν να ορθοποδήσουν


  • Τη χειρότερη περίοδο της ύπαρξης και λειτουργίας τους βιώνουν οι χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξή τους είναι να καταφέρουν να επαναδραστηριοποιηθούν σε βαθµό που θα τους επιτρέψει να αντιµετωπίσουν και µέρος των τεράστιων οικονοµικών ζηµιών που υπέστησαν λόγω της πανδηµίας, αλλά και τα προηγούµενα χρόνια.
    Την τραγική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε ο κλάδος τα δύο τελευταία χρόνια καταγράφει µε τον πλέον πειστικό τρόπο παγκύπρια έρευνα της ΠΟΒΕΚ.
  • Η πλειοψηφία (83%) των συµµετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ως ανεπαρκή τα µέτρα στήριξης από το κράτος κατά την περίοδο της πανδηµίας: απευθείας στήριξη, ενοίκια, κόστος ενέργειας, ψηφιακή αναβάθµιση, κάλυψη υποχρεώσεων προς το κράτος

 

Του  Χρήστου Χαραλάµπους

Τη χειρότερη περίοδο της ύπαρξής τους βιώνουν οι χιλιάδες µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες που αν και αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναµη της οικονοµίας του τόπου, βρέθηκαν όχι µόνο στο χειρότερο σηµείο του κυκλώνα των επιπτώσεων που προέκυψαν από την πανδηµία, αλλά πάτωσαν και στις προτεραιότητες στήριξης του κράτους.

Σηκώνοντας τα τελευταία δύο χρόνια το µεγαλύτερο βάρος αυτών των επιπτώσεων, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (όσες κατάφεραν να αποφύγουν την πτώχευση και το λουκέτο) βρίσκουν ακόµα τη δύναµη να παλεύουν µε κάθε θεµιτό τρόπο προσπαθώντας να µαζέψουν τα κοµµάτια τους.

Η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί τα δύο τελευταία χρόνια καταγράφεται µε τον πλέον πειστικό τρόπο (µε αριθµούς και ποσοστά) σε ευρείας κλίµακας έρευνα που έγινε από την ΠΟΒΕΚ σε συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου και το Γραφείο Ερευνών της εταιρείας Retail Zoom. Επίκεντρο της έρευνας που έγινε σε παγκύπρια βάση, ήταν οι επιπτώσεις από την πανδηµία κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2021.

Στην έρευνα συµµετείχαν, συµπληρώνοντας ένα ευρύτατο ερωτηµατολόγιο, 541 µικροµεσαίες επιχειρήσεις από όλο το φάσµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων: το λιανικό και χονδρικό εµπόριο, τον τοµέα της εστίασης και της ψυχαγωγίας, τα τεχνικά επαγγέλµατα και τις υπηρεσίες. Ενδεικτικό της ευρύτητας της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι συµµετοχές αφορούν επιχειρήσεις που σε ποσοστό 70% απασχολούν από 2 έως 9 άτοµα, το 12% από 10 έως 49 άτοµα και το 18% 1 άτοµο.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα προβλήµατα που έχουν αναδειχθεί προϋπήρχαν, αλλά έχουν διογκωθεί, σε µεγάλο βαθµό λόγω της πανδηµίας και της παρατεταµένης διάρκειάς της. Βασικοί άξονες για αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας, µε τις όσο το δυνατό λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και την εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας, θεωρούνται η ευελιξία και η προσαρµογή των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο οικονοµικής πολιτικής που να τις στηρίζει.

Κατακόρυφη µείωση κερδών και αυξηµένα οικονοµικά βάρη

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, λόγω της πανδηµίας και των µέτρων, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε σηµαντικές αλλαγές που έφεραν τα πάνω κάτω στη δραστηριότητά τους και ιδιαίτερα στον κύκλο εργασιών, τα κέρδη και τη ρευστότητά τους.

Ειδικότερα, το 58% των συµµετεχόντων στην έρευνα κατέγραψε µεγάλη µείωση και το 26% αισθητή µείωση, ενώ δεν υπήρξε αξιοσηµείωτη µείωση στον αριθµό των υπαλλήλων στις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, το 43% µείωσε το προσωπικό του µέχρι 20% και αυτό αφορά κυρίως τον τοµέα της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

∆ιαδικτυακές πωλήσεις και delivery έδωσαν σωσίβιο

Οι επιχειρήσεις προχώρησαν ως επί το πλείστον σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους. Το 61% προχώρησε σε αλλαγές που αφορούν τις διαδικτυακές πωλήσεις, την ψηφιακή αναβάθµιση και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ αξιοσηµείωτη αύξηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις έφερε κυρίως η υπηρεσία delivery.

Βεβαίως, οι αλλαγές αυτές δηµιούργησαν και ανάγκες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των επιχειρήσεων. Η διαπίστωση που προκύπτει µέσα από την έρευνα είναι ότι οι µεγαλύτερες ανάγκες εντοπίζονται στους τοµείς του ψηφιακού marketing, στη στρατηγική marketing, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στα  χρηµατοδοτικά προγράµµατα.

Ανεπαρκή τα µέτρα στήριξης από το κράτος

Σε σχέση µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται, η πλειοψηφία (83%) των συµµετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ως ανεπαρκή τα µέτρα στήριξης, από το κράτος, κατά την περίοδο της πανδηµίας (απευθείας στήριξη–ενοίκια–κόστος ενέργειας–ψηφιακή αναβάθµιση–υποχρεώσεις προς το κράτος) και όπως επισηµαίνεται, η κρατική χορηγία και τα σχέδια στήριξης αποτελούν την πρώτη λύση στην οποία θα στραφούν οι περισσότερες επιχειρήσεις σε περίπτωση ανάγκης για χρηµατοδότηση.

Σε ό,τι αφορά τα καυτά λειτουργικά έξοδα, το κόστος σε ενοίκια (ποσοστό 78%), τα διάφορα χρέη (ποσοστό 73%) και ο συσσωρευµένος δανεισµός (ποσοστό 72%) αποτελούν τα βασικά ζητήµατα που σήµερα ανησυχούν τις επιχειρήσεις. Ανάλογη ανησυχία (52%) προκαλεί και ο αυξηµένος ανταγωνισµός.

Πιο χρήσιµη η επιδότηση επιτοκίων

Σε ό,τι αφορά το πάρε-δώσε των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τα τραπεζικά ιδρύµατα, προέκυψε µέσα από την έρευνα ότι η κύρια τράπεζα στις συναλλαγές τους είναι η Τράπεζα Κύπρου µε ποσοστό 52% και ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα µε 33%. Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα προτιµούσαν οι τράπεζες να προσφέρουν σε αυτές πρωτίστως χαµηλά επιτόκια σε ποσοστό 33%, χαµηλότερες χρεώσεις 30% και εύκολη και γρήγορη χρηµατοδότηση 30%.

Στην πλειοψηφία τους οι συµµετέχοντες θεωρούν την επιδότηση του επιτοκίου ως πιο επιθυµητή στήριξη παρά την παροχή δανείων µε κρατικές εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί τα θέµατα της ψηφιακής εξυπηρέτησης και της διεύρυνσης του ωραρίου εξυπηρέτησης.

Γ.Γ. ΠΟΒΕΚ: Η κυβέρνηση να αντιληφθεί τις υποχρεώσεις της

Επισηµαίνοντας τα βασικά συµπεράσµατα από την έρευνα τα οποία αφορούν τη σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών και κερδών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισµό στον οποίον αναγκάστηκαν να προβούν οι επιχειρήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και τα ανεπαρκή µέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης, µιλώντας στη «Χαραυγή» ανέφερε ότι υπήρχαν περίοδοι που για αρκετούς µήνες τα καταστήµατα ήταν κλειστά λόγω των µέτρων κατά της πανδηµίας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις για να αντεπεξέλθουν δεν χρειάζονται δανειοδοτήσεις, αλλά χαµηλότερα επιτόκια και χρεώσεις.

Τα πορίσµατα της έρευνας, όπως ανέφερε, στάλθηκαν στους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας και Εµπορίου µε την υπόδειξη ότι αποτελούν µια «αντικειµενική βάση διαλόγου µε στόχο να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα περαιτέρω µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν από την κυβέρνηση για άµβλυνση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν µέσα από µια ουσιαστική στήριξη προς τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες».

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα πορίσµατα της έρευνας και ότι θα υπάρξει η αναµενόµενη ανταπόκριση από την κυβέρνηση, ότι τα αρµόδια Υπουργεία θα κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο κ. Κουρσάρης τονίζει ότι από την πλευρά της η ΠΟΒΕΚ θα συνεχίσει µε κάθε τρόπο τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση µέσα από παρεµβάσεις και πιέσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς.

Η κυβέρνηση, όπως τονίζει ο Γ.Γ. της ΠΟΒΕΚ, «έχει υποχρέωση να προσέλθει µε ένα σχέδιο χορηγιών που να αφορά την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του κλάδου, ώστε να βοηθηθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη διαδικασία της εφαρµογής των ηλεκτρονικών πωλήσεων».

Σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά επιτόκια, υποδεικνύει ότι «επιβάλλεται να γίνουν παρεµβάσεις από την κυβέρνηση προς τις τράπεζες», ενώ στο θέµα των ενοικίων που αποτελεί και το µεγαλύτερο πρόβληµα που «τρώει» τους µικροµεσαίους, υποδεικνύει ως επιτακτική ανάγκη την «επιδότηση τουλάχιστον για τις κλειστές περιόδους», επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν µπορεί να αφήνεται να επικρέµαται συνεχώς πάνω από τα κεφάλια των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών ο µπαµπούλας της έξωσης».

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.