Η προστασία της οικοδοµικής βιοµηχανίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη

Toυ Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*


Παρά την τεράστια και ανεκτίµητη συνεισφορά της οικοδοµικής βιοµηχανίας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης µε τα διαβατήρια και την αρνητική εικόνα που έλαβε η χώρα µας στο εξωτερικό αλλά και την κρίση της πανδηµίας, καταγράφονται νέα δεδοµένα. Αυτά τα δεδοµένα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν εις βάθος, για να µπορέσει η βιοµηχανία να συνεχίσει τον παραγωγικό της ρόλο δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη.

Βασική προϋπόθεση για µια τέτοια ανάπτυξη είναι η ολιστική προσέγγιση µέσα από προγράµµατα του κράτους, τα οποία θα βάζουν τα όρια µέσα στα οποία θα πρέπει αυστηρώς να κινούνται οι δράσεις των επιχειρήσεων. Η όποια παρέκκλιση από αυτά τα όρια αναπόφευκτα θα δηµιουργεί συνεχώς πολλαπλά προβλήµατα.

Υψηλό κόστος πρώτων υλών στα υλικά οικοδοµής


Η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η οικοδοµική βιοµηχανία τη συγκεκριµένη περίοδο, και που δεν φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο, είναι το υψηλό κόστος των πρώτων υλών. Το κόστος έχει εκτοξευθεί, δηµιουργώντας αλυσιδωτές επιδράσεις στους κατασκευαστές, οι οποίοι µε τη σειρά τους µετακυλίουν το κόστος αυτό στους αγοραστές. Αυτή δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να αποτελεί βιώσιµη κατάσταση, και το πρόβληµα θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες από τη µια θα υποβοηθούν τους κατασκευαστές και από την άλλη θα δίνουν τις απαραίτητες ανάσες στους αγοραστές, κυρίως στα νέα ζευγάρια, τα οποία αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες προκλήσεις.

Τα προβλήµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η έλλειψη υλικών, κυρίως πρώτων υλών και τεχνολογίας, όλα ως αποτέλεσµα των µέτρων κατά της πανδηµίας, µάλλον ήρθαν για να µείνουν, δηµιουργώντας υπερκέρδη για συγκεκριµένους κατασκευαστές, κυρίως στο εξωτερικό. ∆υστυχώς, η βιοµηχανία αποτέλεσε, µαζί µε τον τουρισµό, τους εύκολους στόχους των µέτρων των περισσότερων κρατών, και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μπροστά από νέες προκλήσεις


Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα της βιοµηχανίας αποτελεί πλέον η ανάγκη για αναδιαµόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που απευθύνονταν στους επενδυτές και «επενδυτές», µέσα από το πρόγραµµα παραχώρησης διαβατηρίων. Είναι γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν επικεντρωθεί πλήρως προς αυτή την κατεύθυνση, αφού τους απέφερε µεγαλύτερο και ευκολότερο κέρδος. Οι αλλαγές, όµως, των δεδοµένων του συγκεκριµένου προγράµµατος υποχρεώνουν µια σειρά από επιχειρήσεις να αποταθούν πλέον σε µια νέα αγορά, την εγχώρια. Αυτό απαιτεί, πέραν από µια νέα στρατηγική, τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη και διαφοροποίηση της στρατηγικής τους, που για πολλές από αυτές αποτελεί πλέον θέµα επιβίωσης, αφού δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και δυνατότητες να αναπτυχθούν.

Ανάγκη µείωσης του κόστους για τους πελάτες

Το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις σχετικά µε τα προβλήµατα και τους τρόπους ανάκαµψης της οικοδοµικής βιοµηχανίας στη χώρα µας. Ανάµεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι η τεράστια πλειοψηφία των οικοδοµών είναι ενεργειακά ενεργοβόρες, δηµιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, µόνο το 12% των οικοδοµών φαίνεται να έχουν κάποια ενεργειακά αυτόνοµη επάρκεια. Αυτό από µόνο του δηµιουργεί σοβαρές προκλήσεις, και αν ληφθεί υπόψη το αυξανόµενο κόστος της ενέργειας, ελέω και του πολέµου στην Ουκρανία, οι συγκεκριµένες επισηµάνσεις του σχεδίου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, κυρίως από τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαφοροποίηση του προϊόντος µε παράλληλη µείωση του κόστους για τους πελάτες, κυρίως για τα νεαρά ζευγάρια.


Σίγουρα τα προβλήµατα της οικοδοµικής βιοµηχανίας είναι πολλά και δεν περιορίζονται στα πιο πάνω. Θέµατα όπως είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών, κυρίως µέσα από την ψηφιοποίησή τους, αποτελούν επίσης σοβαρότατες προκλήσεις. Προκλήσεις οι οποίες είναι άµεσες και θα πρέπει να αντιµετωπισθούν πάνω σε µια ολοκληρωµένη βάση, η οποία θα καθιστά τη βιοµηχανία πυλώνα βιώσιµης και όχι πρόσκαιρης ανάπτυξης. Τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία έχουν εκθέσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και µας έχουν βάλει στο στόχαστρο της ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορούν να επαναληφθούν. ∆εδοµένης και της επίδρασής της σε µια σειρά από άλλους παρεµφερείς τοµείς, η διαφύλαξη και ανάπτυξη της οικοδοµικής βιοµηχανίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

* Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.