Η τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Το 2020 το ΕΚ αποφάσισε να συστήσει ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοηµοσύνη στην ψηφιακή εποχή για να αναλύσει τον µελλοντικό αντίκτυπό της στην οικονοµία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες, την απασχόληση, τη χρηµατοοικονοµική τεχνολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, τις µεταφορές, τον τουρισµό, τη γεωργία, το περιβάλλον, την άµυνα, τη βιοµηχανία, την ενέργεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίσης, ζητήθηκε αξιολόγηση για τον καθορισµό κοινών στόχων της ΕΕ σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα και να συµπεριλάβει τα σηµαντικά βήµατα που απαιτούνται για την επίτευξή τους.


Στις 3 Μαΐου 2022 τέθηκε ενώπιον της ολοµέλειας του Ευρωκοινοβουλίου η τελική έκθεση που ετοίµασε η ειδική επιτροπή µε τις εκτιµήσεις και τις συστάσεις της.

Η έκθεση περιλαµβάνει αρκετά θετικά. Μεταξύ άλλων, επισηµαίνει πως η αυτοµατοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του χρόνου εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης και υγείας των εργαζοµένων. Καλεί επίσης τα κράτη-µέλη να καταστήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τον αλφαβητισµό ως στοιχείο της βασικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η έκθεση περιλαµβάνει και αρκετά προβληµατικά σηµεία. Για παράδειγµα, ζητεί στενότερη συνεργασία µε το ΝΑΤΟ στον τοµέα της άµυνας στον κυβερνοχώρο και καλεί τους συµµάχους του ΝΑΤΟ να ρυθµίσουν τη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης. Επίσης, δεν περιλαµβάνεται καµία ουσιαστική πρόταση για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας ανεξέλεγκτης ή απεριόριστης ανάπτυξης της τεχνητής νοηµοσύνης (π.χ. σε σχέση µε τις πρώτες ύλες, τις εκποµπές CO2, την κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ.).


Οι ευρωβουλευτές της Οµάδας της Αριστεράς τόνισαν πως αναµφίβολα δεν είναι εναντίον της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το ζητούµενο, όµως, είναι η τεχνητή νοηµοσύνη και η ψηφιοποίηση, εν γένει, να αξιοποιούνται στη βάση των αναγκών της κοινωνίας και προς όφελος του λαού. Όπως υπογράµµισαν, δυστυχώς, η έκθεση δεν επικεντρώνεται επαρκώς στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον άνθρωπο από τη χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης. Κύριος σκοπός είναι να δοθεί στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην παγκόσµια ψηφιακή αγορά, ειδικά σε σύγκριση µε την Κίνα. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι υφιστάµενες αδυναµίες της ΕΕ στον λεγόµενο παγκόσµιο ψηφιακό ανταγωνισµό, η έκθεση προωθεί τις απαραίτητες επενδύσεις και ζητά άρση των εµποδίων και λιγότερες ρυθµίσεις στην αγορά. Ωστόσο, µε την προσέγγιση αυτή υποβαθµίζονται οι κίνδυνοι και οι αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και το περιβάλλον.

Η έκθεση υπερψηφίστηκε µε 495 ψήφους υπέρ, 102 αποχές και 34 κατά.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.