Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού σε νέους δρόμους, με όραμα και ευθύνη

«Η άσκηση εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης περιλαμβάνει ένα πλέγμα αρχών, δεσμεύσεων και πολιτικών, που διαχέονται στο σύνολο της λειτουργίας μας»

Της Παγώνας Λίγγου*

Η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές ανακατατάξεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες και ριζικές αλλαγές στην κοινωνία παγκοσμίως. Οι προσδοκίες της κοινωνίας για το ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων αλλάζουν δραματικά. Στη νέα οικονομία που δημιουργείται, οι εταιρείες κρίνονται όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
Οι εταιρείες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως διαχρονική αξία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις όχι μόνο σε συνάρτηση με τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως κέρδη και μερίσματα αλλά και βάσει των άμεσων, μακροπρόθεσμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους, διότι οι προσδοκίες της κοινωνίας για το ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων αλλάζουν δραματικά.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ως η μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία στην Κύπρο εξελίσσεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα

Vasiliko

Η άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει ένα πλέγμα αρχών, δεσμεύσεων και πολιτικών, που διαχέονται στο σύνολο της λειτουργίας μας και εκφράζονται στην πράξη μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που καλύπτει όλους τους τομείς.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι η μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία στην Κύπρο και εξελίσσεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, όπως επίσης και στη φιλική τεχνολογία προς το περιβάλλον. Με τις θεμελιώδεις αρχές της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες και διατηρεί το σεβασμό προς το περιβάλλον. Οι αρχές αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Οραμα μας να είμαστε μια πρότυπη και αειφόρος βιομηχανία, με σεβασμό στους ανθρώπους μας, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στους πελάτες μας. Βασικοί πυλώνες ανάπτυξής μας η υγιής επιχειρηματικότητα, η ποιότητα, η υγεία και ασφάλεια και η καινοτομία. Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι ότι πρέπει να διατηρηθούμε βιώσιμοι και σταθεροί στην πορεία και στο ποιοτικό προϊόν, το οποίο παράγουμε και διαθέτουμε στην αγορά, να παραμείνουμε ο επιθυμητός προμηθευτής των πελατών μας και ο σωστός εργοδότης για τον οποίο όλοι θα επιθυμούσαν να εργάζονται. Ταυτόχρονα παραμένουμε μέσα στα πλαίσια των πολιτικών μας, οι οποίες αφορούν την εξέλιξή μας με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, την ανάπτυξή μας με σεβασμό στο περιβάλλον, τον εκσυγχρονισμό μας για διασφάλιση της ποιότητας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Τσιμεντοβιομηχανίας Βασιλικού είναι η διαρκής εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα –επιχειρηματικότητα, τεχνολογία, περιβάλλον– όπως επίσης και η δυναμική της ανάπτυξη.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας συνδυασμός οικονομικής ευημερίας, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης

Πέντε αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρείας για εκπλήρωση της αποστολής της. Οι αξίες αυτές δεν καθορίζουν μόνο την εταιρεία, αλλά επίσης λειτουργούν ως οδηγός για τις καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων στο Βασιλικό: Ανθρωπος – Ακεραιότητα – Υγεία & Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ποιότητα.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, γνωρίζοντας τη σημασία του κοινωνικού της ρόλου, έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, πιστεύοντας ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας συνδυασμός οικονομικής ευημερίας, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εγκαινιάσαμε μια ευρεία γκάμα από δραστηριότητες για να προωθήσουμε τις γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας τσιμέντου σε κάθε επίπεδο.

Η πολιτική μας για αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί τη δέσμευσή μας για ελαχιστοποίηση των συνεπειών από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες επί των οικοσυστημάτων και της κοινωνικής προόδου, με την προώθηση βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης στις τοπικές κοινωνίες.

Είναι προφανές ότι η πολιτική αειφόρου ανάπτυξης δεν εντάσσεται απλώς στα πλαίσια των ηθικών και κοινωνικών αξιών που διέπουν τις δραστηριότητές μας, αλλά αποτελεί πρακτική εφαρμογή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησής μας. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν αποτελεί πολυτέλεια. Συνιστά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την κοινωνία και οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη την οποία η ίδια φέρει έναντί της και έναντι του περιβάλλοντος. Καθημερινό μέλημα και προσπάθειά μας είναι να επιδεικνύουμε σε διαρκή βάση το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας μας στις τοπικές κοινότητες, να επιδεικνύουμε κοινωνική ευθύνη προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, πάντα υπέρμαχοι μιας ανάπτυξης με σαφή προσανατολισμό στον ανθρώπινο παράγοντα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι και η δημιουργία σχέσεων με τους εμπλεκομένους στις δραστηριότητές μας με βάση την αμοιβαία δέσμευση, ενεργό εταιρική σχέση, εμπιστοσύνη, ανοικτό πνεύμα και μακροπρόθεσμη συνεργασία. Η οικοδόμηση σχέσεων με την κοινωνία σημαίνει κατανόηση των αναγκών της, υποστήριξη τοπικών αειφόρων έργων χωρίς τη δημιουργία εξαρτήσεων και σφυρηλάτηση κοινών διαβουλεύσεων κατά τη λειτουργία των μονάδων.

Καλές πρακτικές και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος
Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και εφαρμογής καλών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος τόσο μέσα στην ίδια την εταιρεία όσο και στην προσωπική ζωή του καθενός μας είναι στόχος της εταιρείας μας, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε.

Μια πρόσφατη πρακτική μας, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είναι ότι θα είμαστε ο κύριος χορηγός του 9ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, το οποίο διοργανώνει ο ραδιοσταθμός ΑΣΤΡΑ 92,8 σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δήμο Στροβόλου.

Η εταιρεία μας θα συμμετέχει με δικό της περίπτερο όπου και θα διαθέτει το ανάλογο επικοινωνιακό υλικό προς ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές της και τα έργα της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα το οποίο μας επισημαίνει ότι ανήκουμε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο το οποίο ξεπερνά μακράν τα όρια των δραστηριοτήτων μας, ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία που χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία και συνεργασία. Και σε αυτό ακριβώς ανταποκρινόμαστε. Και όπως λέει μια ινδιάνικη παροιμία: «Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας».


Vasiliko

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ιδρύθηκε το 1963 ως δημόσια εταιρεία, μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (Hellenic Mining Company). Η θέση του Βασιλικού επιλέχθηκε ως η καλύτερη δυνατή τοποθεσία για την ανέγερση της μονάδας παραγωγής λόγω της εκεί αφθονίας πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας και της εγγύτητας με τη θάλασσα.

Η παραγωγική μονάδα δυναμικότητας 150.000 τόνων τέθηκε σε λειτουργία το 1967. Από το 1967 και μετά, νέες γραμμές παραγωγής δημιουργήθηκαν για την αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της αρχικής της μονάδας, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη τοπική ζήτηση. Η εταιρεία ανέπτυξε επίσης ένα διεθνές δίκτυο πελατών, κτίζοντας πάνω στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος της, στην αξιοπιστία της και στην ανταγωνιστικότητά της. Το 1983 κατασκευάστηκε ο λιμένας Βασιλικού στο πλάι της παραγωγικής μονάδας, μέσω του οποίου εξάγονται σε ετήσια βάση μισό εκατομμύριο τόνοι τσιμέντου. Το λιμάνι αυτό διατίθεται επίσης και σε τρίτους για την εισαγωγή και την εξαγωγή χύδην φορτίων.

Το 1990 ο Ομιλος Italcementi εξαγόρασε ποσοστό 20% της εταιρείας, το οποίο σήμερα είναι στο 24,65%.

Τη δεκαετία του 2000, η εταιρεία προέβη σε μια σειρά κτιριακών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων με στόχο τη βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής, αλλά και της περιβαλλοντικής απόδοσης του εργοστασίου, προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

*Διευθύντρια Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.