Η βελτίωση του οδικού δικτύου Δερύνειας

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως Tοπικές Aρχές είναι η κακή κατάσταση του οδικού µας δικτύου. Ο ∆ήµος ∆ερύνειας είναι ένας από τους δήµους, ο οποίος πληρώνει ακόµη τις ζηµιές από την καταστροφή του οδικού δικτύου λόγω της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου και των πολλαπλών καθιζήσεων.

Ως Tοπική Aρχή έχουµε δαπανήσει €1,6 εκ. για την ανακατασκευή και βελτίωση 20 χιλιοµέτρων οδικού δικτύου, ενώ αποµένουν ακόµα 10 χιλιόµετρα για βελτίωση ολόκληρου του οδικού δικτύου εντός των δηµοτικών µας ορίων. Τα €2 εκ. περίπου που θα δαπανηθούν για τη βελτίωση του οδικού δικτύου θα καταβληθούν από το δηµοτικό ταµείο. Το κράτος έχει συνεισφέρει το ποσό των €500.000 περίπου για τη βελτίωση των οδών.

Σύντοµα αναµένεται η έναρξη του πολεοδοµικού έργου της οδού Σταδίου, του δρόµου που ενώνει το δήµο µας µε τον γειτονικό ∆ήµο Σωτήρας. Το έργο αναµένεται να στοιχίσει €13 εκ. περίπου και ο ∆ήµος ∆ερύνειας θα συνεισφέρει το 1/5 του συνολικού κόστους του έργου. Ευελπιστούµε ότι και η οδός Αρχ. Μακαρίου Γ’, ο δρόµος που ενώνει τον ∆ήµο ∆ερύνειας µε τη γειτονική κοινότητα Φρενάρους θα εκτελεστεί ως πολεοδοµικό έργο, όπως τα υπόλοιπα πολεοδοµικά έργα των Λεωφ. Αµµοχώστου και Ελευθερίας που ενώνουν τη ∆ερύνεια µε την Αµµόχωστο και τον ∆ήµο Παραλιµνίου αντίστοιχα.

∆εν αρκεί όµως, µόνο να έχουµε ένα υποφερτό οδικό δίκτυο. Χρειαζόµαστε πεζοδρόµια και ποδηλατόδροµους, αφού είναι αποδεδειγµένο ότι οι δηµότες θέλουν να περπατούν και να αθλούνται γενικότερα. ∆υστυχώς, εντός του παραδοσιακού πυρήνα του δήµου µας δεν υπάρχουν επαρκή πεζοδρόµια, αφού αρκετά σπίτια χτίστηκαν περί τα µέσα του 20ού αιώνα χωρίς να υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες να κατασκευάσουν πεζοδρόµια, ενώ αρκετά σπίτια χτίζονταν δίπλα στο δρόµο, ο οποίος στην αρχή ήταν χωµατόδροµος και µε την πάροδο των χρόνων έτυχε µιας πρόχειρης ασφαλτόστρωσης.

Με βάση το άρθρο 17 του Περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, όταν η Τοπική Αρχή κρίνει ότι οδός έπρεπε να κατασκευαστεί κατάλληλα, επανακατασκευαστεί ή βελτιωθεί, το κόστος κατασκευής και βελτίωσης των οδών, δηλαδή η κατασκευή δρόµου ή/και πεζοδροµίων επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν µπορούν να κατασκευαστούν πεζοδρόµια, αν δεν κατεδαφιστούν περιτοιχίσµατα, όµως µε καλή διάθεση και συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες µπορεί να εξευρεθεί λύση. Το ίδιο ισχύει και για εµπορικές αναπτύξεις εντός του παραδοσιακού πυρήνα, όπου η εξασφάλιση χώρων στάθµευσης µπορεί να επιλυθεί µε την εξαγορά των απαιτούµενων χώρων στάθµευσης.

Το φθαρµένο οδικό δίκτυο, οι κακές σηµάνσεις, η περιορισµένη ορατότητα στις διασταυρώσεις λόγω εµποδίων, όπως δέντρα, πινακίδες, παράνοµα σταθµευµένα αυτοκίνητα οδηγούν σε σοβαρά ατυχήµατα και η ευθύνη βαραίνει τις Τοπικές Αρχές. Ο ∆ήµος ∆ερύνειας, παρ’ όλο το περιορισµένο γραµµατειακό και εργατικό προσωπικό, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και των επικίνδυνων κυκλοφοριακών σηµείων. Η πρόσφατη πρόσληψη µόνιµου ∆ηµοτικού Μηχανικού θα µας βοηθήσει να ξεπεράσουµε τα σοβαρά προβλήµατα οδικής ασφάλειας και ευελπιστούµε ότι σε συνεργασία µε τους δηµότες θα προωθήσουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία για περαιτέρω βελτίωση των κεντρικών πλατειών, αναπαλαιώσεις παλιών παραδοσιακών οικιών και ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

Οι δηµότες χρειάζονται υποδοµές, έργα, µικρά και µεγάλα, αλλά και ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους. Εµείς στη ∆ερύνεια, παρ’ όλες τις δυσκολίες της «ακριτικότητας», προσπαθούµε να ικανοποιήσουµε τους δηµότες, όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο, προσελκύοντας µάλιστα αρκετούς µόνιµους κατοίκους από άλλες περιοχές. Το οδικό δίκτυο είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης σε µια Τοπική Αρχή. Αν κερδίσουµε την πρώτη εντύπωση, θα ικανοποιήσουµε τον κόσµο και θα τους κινήσουµε το ενδιαφέρον για πιθανή µόνιµη εγκατάσταση στον ακριτικό µας δήµο.

*∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.