Ψηλότερα τα ποσοστά των ενηλίκων ανδρών στη μάθηση

H έλλειψη οικονομικής δυνατότητας καθώς και η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι που δεν επέτρεψαν την ικανοποιητική συμμετοχή ενηλίκων σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής ή Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, αυτό καταγράφεται στην Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Διά βίου Μάθησης) που διενεργήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 και κάλυψε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.500 νοικοκυριών με άτομα ηλικίας 25-64 χρονών.

Μάλιστα, όπως προκύπτει, σε δυσμενέστερη θέση είναι οι γυναίκες, με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό απ’ ό,τι οι άντρες, καταγράφοντας ποσοστά 48,7% και 23,7% αντίστοιχα σε σχέση με την έλλειψη χρόνου. Από την άλλη, η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας δεν διαφέρει πολύ ανάμεσα στα δύο φύλα με τους άντρες να ανέρχονται στο 22,6% και τις γυναίκες στο 19,9%. Επίσης, ο λόγος σύγκρουση του ωραρίου της εκπαίδευσης με το ωράριο εργασίας παρουσιάζει διπλάσιο ποσοστό στους άντρες απ’ ό,τι στις γυναίκες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα συμπεράσματα, ο δείκτης «Διά Βίου Μάθησης» ανέρχεται στο 48,1%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 56,6% και των γυναικών στο 40,4%.

Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στο 3,0%.

Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 3,1% και των γυναικών στο 2,9%. Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στο 47,2%.

Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 55,6% και των γυναικών στο 39,4%.

Συγκρίνοντας τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής ή Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης κατά Ανώτατο Επίπεδο Μόρφωσης, παρατηρούμε μια αύξηση στη συμμετοχή όσο ψηλώνει το επίπεδο μόρφωσης.

Αυτό ισχύει τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Τα άτομα με προσόντα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν με ποσοστό 64,2%, ενώ τα άτομα με επίπεδο μόρφωσης μέχρι και το Γυμνάσιο, με ποσοστό 24,4%.

Οι μεγάλες αυτές διαφορές στα ποσοστά συμμετοχής διατηρούνται και όταν η ανάλυση γίνεται κατά φύλο, με τις γυναίκες να έχουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής από τους άντρες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, ποσοστό 50,7% συμμετείχε σε μία μόνο δραστηριότητα, 25,7% σε δύο, 10,5% σε τρεις και 13,1% σε τέσσερις ή περισσότερες. Ποσοστό 70,8% από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε τουλάχιστον μια δραστηριότητα η οποία σχετιζόταν με την εργασία τους. Ποσοστό 68,6% από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των αμειβόμενων ωρών εργασίας.

Η ετήσια μέση δαπάνη ανά δραστηριότητα μάθησης στη Μη-Κανονική Εκπαίδευση, ανέρχεται στα €372. Ο μέσος αριθμός διδακτικών ωρών που αφιερώθηκαν ανά δραστηριότητα μάθησης στη Μη-Κανονική Εκπαίδευση ήταν 38 ώρες. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης ανέρχεται στο 96,1%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 94,9% και των γυναικών στο 97,1%.

Ελένη Κωνσταντίνου