Του

Γιώργου Τ. Γεωργίου*

 

Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Υγείας στη ζωή µας αποτελεί σηµαντική εξέλιξη και πρόοδο και θα συµβάλει τα µέγιστα στην οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου Ασθενών, δίνοντας προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων. Αποχαιρετούµε ένα παλιό σύστηµα που κράτησε ένα και πλέον αιώνα και καλωσορίζουµε ένα πρωτοπόρο και καινοτόµο σύστηµα, αυτό της Ηλεκτρονικής Υγείας. Τώρα έχουµε ένα νέο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο χρήσης της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα µας που µπορεί να συµβάλει στην περαιτέρω πρόληψη ασθενειών, στην προαγωγή της υγείας και στην αποτελεσµατική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δηµιουργείται πλαίσιο χρήσης της Ηλεκτρονικής υγείας, στη βάση µιας ασθενο-κεντρικής προσέγγισης, η οποία θα εξατοµικεύσει την ιατρική περίθαλψη και κατά συνέπεια θα µειώσει το κατά κεφαλήν κόστος θεραπείας στη χώρα µας, µέσω της εφαρµογής του θεσµού του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, τη ρύθµιση της αποθήκευσης και χρήσης της Βιοϊατρικής Πληροφορίας και της Τηλεϊατρικής. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται, µεταξύ άλλων: Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου µε την Επωνυµία «Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας», κάτω από την οποία θα υπάγονται οι τράπεζες δεδοµένων υγείας των παρόχων υγείας. Καθορισµός του τρόπου διορισµού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής. Καθορισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των πολιτών σε σχέση µε την Ηλεκτρονική Υγεία. ∆ηµιουργείται επίσης ο θεσµός του Επιτρόπου Εποπτείας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και αρµοδιοτήτων του.


Εξαιρετικής σηµασίας, που αποτελεί το κύριο και ουσιαστικό για την Ηλεκτρονική Υγεία, είναι τα δεδοµένα υγείας, που σηµαίνει το σύνολο των αποθηκευµένων βιοϊατρικών δεδοµένων κάθε µορφής διαγνώσεων, εκτιµήσεων, εργαστηριακών αποτελεσµάτων, απεικονιστικών αλλά και διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεµβάσεων, ιατρικών συνταγών και πληροφοριών κάθε είδους σχετικά µε την κατάσταση και την εξέλιξη της υγείας του πολίτη από τη γέννησή του ως τον θάνατο και περιλαµβάνει τα αρχεία, τα οποία καταρτίζονται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον πάροχο. Να αναφέρω την εξαιρετική δουλειά που έγινε στην αρµόδια Επιτροπή Υγείας της Βουλής σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Υγείας του υπουργείου. Αποτελεί αρνητικό σηµείο ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης δεν διεξήχθη µελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας και κατ’ επέκταση επιπτώσεων, γεγονός που αφήνει το ενδεχόµενο να προκύψουν προβλήµατα στον οικονοµικό και τεχνικό τοµέα.

Για το ΑΚΕΛ αποτελεί προτεραιότητα ο τοµέας της Υγείας, για αυτό και εργαζόµαστε µε σοβαρότητα και ευθύνη να γίνουν πραγµατικότητα τόσο το ΓεΣΥ όσο και η Ηλεκτρονική Υγεία. Για τυχόν προβλήµατα στον τοµέα αυτό της Ηλεκτρονικής Υγείας, που θα αφορούν είτε οικονοµικά είτε τεχνικά ζητήµατα, καθώς και τη λειτουργία της, καθιστούµε υπεύθυνη την κυβέρνηση, η οποία δεν µερίµνησε έγκαιρα να διεξαχθούν οι απαραίτητες µελέτες. Η ίδια η ζωή όµως θα δείξει τα θετικά και τα αρνητικά του νέου αυτού θεσµού και εδώ θα είµαστε να παρακολουθούµε και να ελέγχουµε, ώστε να µην υπάρξει οποιαδήποτε εκτροπή από το όραµα για την ηλεκτρονική υγεία των ασθενών.

*Βουλευτής ΑΚΕΛ – Ε.Γ. ΑΚΕΛ Λεµεσού

 

Μας έχεις Like στο Facebook ;