Υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν οι αγκινάρες

Οι αγκινάρες θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν και καλύπτονται για ζημιές από χαλάζι και παγετό, έναντι της καταβολής ασφαλίστρου 3% επί του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των αγκινάρων, σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία.

Ανακοίνωση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης αναφέρει ότι “το ποσό ασφαλίστρου, που κάθε παραγωγός θα κληθεί προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου να καταβάλει, θα υπολογιστεί με βάση τη Δήλωση Καλλιέργειας, την οποία οφείλει, το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από το άνοιγμα των φυτειών ή τη φύτευση των αγκινάρων του, να υποβάλει”.

Η υποβολή μπορεί να γίνει “στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.), καθώς και την ημερομηνία που ανοίχθηκε ή εγκαταστάθηκε η φυτεία”.

Φυτείες, για τις οποίες δεν θα υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου, καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΓΑ.

ΚΥΠΕ