Του Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως

 

Υλοποίηση έργου για πρακτική άσκηση νέων πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων από το ΕΤΕΚ

Μετά από λεπτομερή μελέτη και προεργασία το ΕΤΕΚ ανακοίνωσε πρόσφατα πληροφορίες για το «Έργο Παροχής Ευκαιριών σε νέους αποφοίτους των κλάδων αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής». Η υλοποίηση του έργου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΕΚ, που έχει επιλεγεί ως Δικαιούχος για το Έργο, και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έργο αφορά νέους μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NotinEducation, EmploymentorTraining – NEETs) και στόχο έχει την καταβολή επιδόματος για σκοπούς πραγματοποίησης της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, 12μηνης πρακτικής εξάσκησης. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο έργο για περίοδο μικρότερη ή μεγαλύτερη των 12 μηνών.

Η πρακτική άσκηση, που θα πρέπει να υλοποιείται μετά την απόκτηση του προσόντος βάσει του οποίου οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται εγγραφή, προβλέπεται βάσει της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας και συγκεκριμένα τα άρθρα 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β). Απώτερος στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση των ατόμων που θα ενταχθούν στο έργο να επιτύχουν εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και να εξασφαλίσουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος τους.

Στους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους μηνιαίο επίδομα κατάρτισης, ύψους €650. Το ΕΤΕΚ θα καταβάλλει επίσης τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους που θα συμμετέχουν στο Έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη.

Τα κριτήρια που σωρευτικά θα πρέπει να ικανοποιούνται από τους υποψηφίους για ένταξη στο Έργο, όπως έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης,  συνοψίζονται πιο κάτω:

(α) υποβολή αίτησης στο ΕΤΕΚ για αναγνώριση των ακαδημαϊκών τους προσόντων στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής. Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια. Νοείται ότι άτομα τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό, έχουν ως χώρα διαμονής τη χώρα προέλευσης τους.

(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Έργο θα πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη μορφή, δια χειρός στα Γραφεία του ΕΤΕΚ (Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία) ή μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία), από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό, το σχετικό έντυπο αίτησης μαζί με απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το Έργο θα εφαρμοστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ υπάρχει πιθανότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του 2021. Νοείται ότι στην παρούσα φάση θα γίνονται εντάξεις επιλέξιμων πτυχιούχων στο Έργο, των οποίων η εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €6.000.000 και στόχος είναι η συμμετοχή 600 ασκούμενων.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy) έχουν ήδη αναρτηθεί βασικές πληροφορίες που αφορούν το έργο, σε σχέση με τις απαιτήσεις, διαδικασίες που θα τηρηθούν κ.ο.κ.

Επειδή αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στο έργο η αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων κάθε αιτητή στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, οι εν δυνάμει επιλέξιμοι αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προαναφέρονται και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Έργο θα πρέπει να φροντίσουν όπως προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες διαδικασίες για επίσημη έγκριση/ αναγνώριση των ακαδημαϊκών τους προσόντων από το ΕΤΕΚ.

 

Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός*

Μηχανικός Πληροφορικής

Διευθυντής ΕΤΕΚ