Ιστορικές Διαδρομές: Οι ανύπαρκτες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τη γέννηση του Χριστού

Η γέννηση μιας θεότητας της Ασίας και η γέννηση του Ιησού. Η πρώτη παλαιότερη της δεύτερης. Οι ομοιότητες είναι πασιφανείς.

Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

Ο Χριστιανισμός αποτέλεσε κομ­βικό σημείο στην ιστορία της αν­θρωπότητας και των θρησκειών.

Άσχετα με τις απόψεις που υπάρ­χουν, για το αν ανταποκρίνονται ή όχι στην ιστορική πραγματικότητα τα όσα λέγονται για τον Ιησού Χρι­στό και τη διδασκαλία του1, το αφή­γημα της νέας θρησκείας, της οποί­ας δημιουργός δεν ήταν ο Ιησούς αλλά ο Απ. Παύλος2, επηρέασε ακό­μα και το διαχωρισμό της ιστορίας ανάμεσα στην προ και μετά Χριστόν εποχή.

Η γέννηση του Ιησού περιγράφε­ται στα ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά3.

Η περιγραφή μέσα από τα βιβλία που αποδίδονται στους δύο ευαγγε­λιστές δεν είναι η ίδια.

Όμως σε αυτό το σημείωμα δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, αλλά θα εξετάσουμε κατά πόσον η αφήγηση, όπως την παραδίδει ο Ματθαίος, ανταποκρίνεται στις προ­φητείες τις οποίες επικαλείται ο ευ­αγγελιστής.

Το πρόβλημα με τη σφαγή των νηπίων

Ο Ματθαίος περιγράφει τη γνω­στή ιστορία της προσκύνησης των μάγων4 και της σφαγής των νηπί­ων5. Συνδέει μάλιστα την όλη ιστο­ρία με προφητείες της Παλαιάς Δι­αθήκης.

Ο ευαγγελιστής με το αφήγημα των μάγων και της σφαγής θέλει να δείξει τη σκληρότητα της εξουσίας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του βασιλιά Ηρώδη.

Σύμφωνα με την αφήγηση, οι μάγοι είδαν ένα άστρο στον ουρανό, κατάλαβαν το μήνυμά του και ξεκί­νησαν για να πάνε να προσκυνή­σουν το νεογέννητο.

Ωστόσο το άστρο δεν τους καθο­δήγησε για να πάνε στην Βηθλεέμ, όπου ήταν το παιδί, αλλά τους οδή­γησε στην Ιερουσαλήμ.

Εκεί το μαθαίνει ο Ηρώδης, ο οποίος τους καλεί όταν βρουν το παιδί να τον ενημερώσουν. Όταν βγήκαν από το παλάτι, «το λαμπρόν αστέρι, που είχαν ιδεί εις την Ανα­τολήν, επροπορεύετο και τους ωδη­γούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκε­το το παιδίον»6.

Η χριστιανική θεολογία υποστη­ρίζει ότι το άστρο το καθοδηγούσε η δύναμη του Θεού και ότι αυτή η ιστορία θέλει να δείξει ότι ο νεογέν­νητος Ιησούς ήταν ο μελλοντικός βασιλιάς της οικουμένης, με τη θρη­σκευτική βέβαια έννοια.

Όμως εδώ γεννάται το ερώτη­μα, γιατί το άστρο (ο θεός) οδήγησε τους μάγους στα Ιεροσόλυμα και όχι στη Βηθλεέμ όπου γεννήθηκε ο Χριστός;

Διότι ας μη ξεχνούμε ότι αυτό είχε ως συνέπεια να μάθει ο Ηρώ­δης για τη γέννηση του Ιησού και είχε με τη σειρά του ως αποτέλεσμα τη σφαγή των βρεφών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η σφαγή των νηπί­ων ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού; Η απάντηση είναι μάλλον καταφατι­κή. Για ποιο λόγο όμως;

Untitled
Η σφαγή των νηπίων και η φυγή στην αίγυπτο.

Η αναφορά στη Βηθλεέμ και η ανύπαρκτη προφητεία

Η απάντηση είναι λοιπόν καταφα­τική, αν δεχθούμε ότι σύμφωνα με τον Ματθαίο αυτά έγιναν για να εκπλη­ρωθούν οι λεγόμενες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, που η χριστιανική θεολογία θέλει να τις συνδέει με τον Ιησού.

Κι όμως, οι προφητείες αυτές δεν μιλάνε για τον Ιησού.

Ας τις εξετάσουμε.

Στην πρώτη περίπτωση, ο Ηρώδης μαθαίνει από τους αρχιερείς και τους γραμματείς ότι το παιδί γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, «διότι αυτό είναι γραμ­μένο από τον προφήτη»7.

Σε ποια προφητεία αναφέρεται ο ευαγγελιστής; Πρόκειται για μια ανα­φορά του Μιχαία, την οποία ο Ματ­θαίος παραθέτει ως εξής:

«Κι εσύ Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρ­χηγός που θα οδηγήσει τον λαό μου, τον Ισραήλ».

Αν διαβάσουμε όμως τον Μιχαία8, θα διαπιστώσουμε ότι:

Ο Ματθαίος παραποίησε το κείμε­νο αφαιρώντας τη λέξη Εφραθά από τον Μιχαία, ο οποίος γράφει: «Και σύ, Βηθλεέμ, οίκος του Ἐφραθά…»

Η φράση αυτή δεν αναφέρεται σε πόλη Βηθλεέμ, αλλά αναφέρεται στη φυλή (τη γενιά) του Βαιθλαέμ, γιου του Σολομώντα, γιου του Χάλεβ και της δεύτερης συζύγου του, Εφραθά9.

Παράλληλα, η αναφορά δεν απο­τελεί προφητεία για τον Ιησού, αφού αναφέρεται σε κάποιον στρατιωτικό ηγέτη ο οποίος θα υπέτασσε τους Ασ­συρίους, κάτι που ο Ιησούς δεν έκανε ποτέ10.

Πέραν τούτου, την εποχή του Ιη­σού στην Παλαιστίνη, όπως είναι γνωστό, δεν κυριαρχούσαν οι Ασσύ­ριοι αλλά οι Ρωμαίοι.

Η φυγή στην Αίγυπτο και η ανύπαρκτη προφητεία

Σε σχέση με τη σφαγή των νηπίων, δεν υπάρχει καμία ιστορική τεκμηρί­ωση ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ούτε καν ο Ιώσηπος, που κατέγραψε με λεπτομέ­ρεια τη ζωή του Ηρώδη, δεν αναφέρει αυτό το συμβάν. Συνεπώς η αναφορά τίθεται σε αμφιβολία.

Μετά το περιστατικό με τους μά­γους και τον Ηρώδη, ένας άγγελος (ξανά) πήγε (πάλι) στον ύπνο του Ιω­σήφ και του είπε να πάρουν το παιδί και να φύγουν για την Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ψάχνει να βρει το βρέφος για να το σκοτώσει. Και έμειναν στην Αίγυπτο μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης. Κι αυτό έγινε για να εκπληρωθεί μια άλλη προφητεία, «ίνα πληρωθή το ρηθὲν υπὸ του Κυρίου διὰ του προ­φήτου λέγοντος· εξ Αίγυπτου εκάλεσα τον υιόν μου»11.

Κάνοντας τον κόπο να διαβάσουμε τη λεγόμενη προφητεία από την Π. Διαθήκη12, διαπιστώνουμε ότι αυτή η αναφορά δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού.

Ο Ωσηέ αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος λέει ότι αγάπησε τον λαό του Ισραήλ και τον κάλεσε από την Αίγυ­πτο αυτόν και τους απογόνους τους και τους απάλλαξε από τη δουλεία, αλλά οι Ισραηλίτες απομακρύνθηκαν από τον Θεό.

Συνεπεία τούτου, προσθέτει, οι Ασ­σύριοι θα βασιλεύουν πάνω στους Ισ­ραηλίτες, τιμωρούμενοι γιατί δεν με­τάνιωσαν που δεν επέστρεψαν στον Θεό.

Συνεπώς ούτε αυτή η αναφορά αποτελεί προφητεία για τον Ιησού.

Untitled1
Πίνακας που αναπαριστά την άφιξη των μάγων.

Ο θρήνος για τα νήπια και η τρίτη ανύπαρκτη προφητεία

Αναφερόμενος ο Ματθαίος στη σφαγή των νηπίων, λέει ότι εκπληρώ­θηκε η προφητεία του Ιερεμία13 που λέει «στη Ραμά ακούστηκαν φωνές, θρήνοι, κλάματα και οδυρμοί πολλοί. Ήταν η Ραχήλ, που έκλαιγε για τα παι­διά της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπήρχαν πια»14.

Ωστόσο ούτε αυτή η προφητεία έχει σχέση με τον Ιησού, αλλά αναφέρεται στην αιχμαλωσία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. «Ο Κυρίος όμως έτσι είπε προς αυτήν· θα σταματήση πλέον η φωνή του κλαυθμού σου και τα δά­κρυα από τα μάτια σου, διότι υπάρχει αμοιβή των κόπων σου, τα δε τέκνα σου θα επανέλθουν από την χώραν των εχθρών των, διά να εγκαταστα­θούν εις την πατρίδα των.

Αυτή δε η εγκατάστασις των τέ­κνων σου θα είναι μόνιμος».

Όπως διαπιστώνουμε μέσα από τις γραφές, ούτε αυτή η αναφορά έχει να κάνει με τη σφαγή των νηπίων και σα­φώς καμία σχέση έχει με την περίπτω­ση του Ιησού.

Η επιστροφή, Ναζηραίος ή Ναζωραίος;

Η οικογένεια του Ιωσήφ επιστρέφει από την Αίγυπτο μετά που ένας άγγε­λος εμφανίζεται και πάλι στον ύπνο του Ιωσήφ και του λέει ότι πέθανε ο Ηρώδης και δεν υπάρχει κίνδυνος για το παιδί κι έτσι μπορούν να επιστρέ­ψουν.

Όταν επέστρεψαν στην Ιουδαία, ο Ιωσήφ έμαθε ότι διοικούσε ο γιος του Ηρώδη, ο Αρχέλαος, και επειδή φοβή­θηκε πήγε και κατοίκησε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.

Γιατί;

Για να εκπληρωθεί άλλη προφητεία και να ονομαστεί ο Χριστός «Ναζωραί­ος» 15.

Αυτή η αναφορά παραπέμπει στο βιβλίο των Κριτών 16.

Μόνο που το βιβλίο αυτό και η συ­γκεκριμένη αναφορά δεν αναφέρεται στον Χριστό αλλά στον Μανωέ από τη Σαραά, του οποίου η γυναίκα ήταν στείρα. Την επισκέφθηκε άγγελος και της είπε ότι θα γεννήσει γιο «και ξυρά­φι δεν θα ανέβει πάνω στο κεφάλι του, επειδή το παιδί θα είναι Ναζηραίος17 στον Θεό από την κοιλιά της μητέρας του, και αυτός θα αρχίσει να ελευθερώ­νει τον Ισραήλ από το χέρι των Φιλι­σταίων»18.

Από το βιβλίο πληροφορούμαστε ότι «και η γυναίκα γέννησε έναν γιο

και αποκάλεσε το όνομά του Σαμ­ψών, και το παιδί αυξήθηκε, και το ευ­λόγησε ο Κύριος»19.

Ούτε κι αυτή η αναφορά αφορά τον Ιησού. Σημειώνουμε επίσης τη διαφο­ρά των λέξεων «Ναζηραίος» και «Να­ζωραίος».

Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες αναφο­ρές, ιδιαίτερα στον Ματθαίο, και αν κάποιος τις εξετάσει προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι ο Ματθαίος απλώς έγραφε το κείμενό του προσαρμοσμέ­νο ώστε να διαφανεί ότι η έλευση του Χριστού είχε προφητευθεί.

Gennesis
Η γέννηση μιας θεότητας της ασίας και η γέννηση του ιησού. Η πρώτη παλαιότερη της δεύτερης. Οι ομοιότητες είναι πασιφανείς.

1Σημειωτέον ότι μόνο η Καινή Διαθήκη αναφέρεται σε αυτά και κανένα άλλο ιστορικό βιβλίο.

2Ο Ιησούς δεν επιδίωξε να ιδρύσει καμιά θρησκεία. Ως θρησκεία καθιερώθηκε από τους αποστόλους και ιδιαίτερα από τον Απ. Παύλο, ο οποίος διέδωσε τη νέα θρησκεία στην Ευρώπη και στην καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

3Οι ευαγγελιστές Μάρκος και Ιωάννης δεν αναφέρονται σε αυτά.

4Ματθ. 2: 1-12.

5Ματθ. 2: 16-18.

6Ματθ. 2:9.

7Ματθ. 2:5.

8Μιχαίας 5:1-8.

9Την πληροφορία αυτή την βρίσκουμε στο βιβλίο της Π. Δ. «Παραλειπομένων Α’, 2:18, 2:50-52, 4:4.

10Μιχαίας 5,5.

11Ματθ. 2:15.

12Ωσηέ 11:1–11.

13Ιερεμίας 38:15.

14Ματθ. 2:17, 18.

15 Ματθ. 2: 19-23.

16Κριταί 13:2-6.

17Ναζηραίος = αφιερωμένος στο θεό, δες βιβλίο Αριθμοί, στο κεφ. 6, όπου στα 21 εδάφια του περιγράφει τα καθήκοντα του Ναζηραίου.

18Φιλισταίοι = Παλαιστίνιοι.

19Κριταί, 13: 24.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.