Ιστορικές Διαδρομές: Πώς φτάσαμε στο ψήφισμα της Βουλής για την Ένωση το 1967 (Μέρος 12ο)

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Τελευταία Ώρα» αναφέρεται στις 2 Ιανουαρίου 1967 σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας για ελληνοτουρκική στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Εζεκίας Παπαϊωάννου: Καλύτερα προδότης παρά να αποδεχθώ το διαμελισμό της Κύπρου


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΠώς φτάσαμε στο ψήφισμα της Βουλής για την Ένωση το 1967

Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

(Μέρος 12ο)

Όπως φαίνεται μέσα από τα όσα παρουσι­άσαμε στα προηγούμενα σημειώματα, η συ­ζήτηση στη Βουλή για το θέμα της Ένωσης ήταν έντονη. Οι υποστηρικτές της διπλής Ένωσης, δηλ. με εδαφικά ανταλλάγματα προς την Τουρκία, επιτέθηκαν στους υπό­λοιπους βουλευτές κατηγορώντας τους ως εχθρούς της.

Το κύριο βάρος της αντιμετώπισης των διχοτομικών απαιτήσεων αντιμετώπισαν οι Γλαύκος Κληρίδης, Εζεκίας Παπαϊωάννου, Λέλλος Δημητριάδης και Βάσος Λυσσαρί­δης.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι το «Πατριωτικό Μέτωπο» ήταν διασπασμένο, με δύο βου­λευτές του, τον Γιώργο Τζιρκώτη και Κώστα Χριστοδουλίδη, να υποστηρίζουν τις προ­σπάθειες της χούντας να λύσει το Κυπριακό με παραχώρηση εδαφικών ανταλλαγμάτων της Κύπρου στην Τουρκία.

Στην ομιλία του ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Εζεκί­ας Παπαϊωάννου, επεσήμανε ότι, αντί του θέματος που συζητείται, το αντικείμενο συ­ζήτησης θα έπρεπε να ήταν η πορεία του κυπριακού ζητήματος και ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουν όλοι να βγει το Κυπρια­κό από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται.

Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα του λεγόμενου εθνικόφρονος Τύπου, με τα οποία απειλείτο η ζωή βουλευ­τών γιατί τόλμησαν να θέσουν για συζήτηση στη Βουλή το θέμα της Ένωσης.

Και η ομιλία Παπαϊωάννου πιστοποιεί και επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενο της συ­ζήτησης δεν ήταν άλλο παρά η αποτροπή της διχοτόμησης με το μανδύα της Ένωσης.

Αναφέρθηκε στο ψήφισμα της Βουλής της 30ής Ιουλίου 1964 λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ παραμένει πιστό σε αυτό και δεν θα αλλάξει πολιτική και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ένωση χωρίς εδαφικά ή διοι­κητικά ανταλλάγματα προς την Τουρκία.

Επιστρέφοντας τους χαρακτηρισμούς της ενωτικής παράταξης, είπε ότι ανθενωτι­κοί είναι εκείνοι οι οποίοι «είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν ολόκληρον την Καρπασίαν, ίσως, ή δεν ξέρω και πόσα άλλα κυπριακά εδάφη ως αντάλλαγμα διά την Ένωσιν».

Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν ενωτικοί και ανθενωτικοί, όπως ισχυρί­ζονται οι φιλοχουντικές δυνάμεις, αλλά «υπάρχουν μόνον εκείνοι οι οποίοι υποστη­ρίζουν την Ένωσιν ολοκλήρου της Κύπρου μετά της Ελλάδος άνευ εδαφικών ή διοικη­τικών ανταλλαγμάτων και εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν εδαφικά και διοικητικά ανταλλάγματα προκειμένου να πραγματοποιηθή η Ένωσις».

Και συμπλήρωσε: «Προκειμένου να δια­μελισθή η Κύπρος, εγώ θα εδεχόμην χίλιες φορές να με αποκαλούν προδότη παρά να δεχθώ το διαμελισμό αυτού του τόπου. Και δεν θα δεχθώ ούτε το κόμμα μου, ούτε η πα­ράταξις την οποίαν εκπροσωπώ θα δεχθή τον διαμελισμόν του τόπου. Διότι πιστεύω ακραδάντως ότι θα έχη να υποφέρη χίλιες φορές περισσότερον από ό,τι υπέφερε με τη Συμφωνίαν της Ζυρίχης αυτός ο κυπριακός λαός».

Κατηγόρησε επίσης τους «ενωτικούς» ότι προσφέρουν υπηρεσίες στους εχθρούς της Κύπρου όταν θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η καταπληκτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού δεν θέλει την Ένωση και ότι παρίσταται ανάγκη να εκβιάσουν τον λαό, να τον απειλήσουν για να τους επιβά­λουν την Ένωση την οποία αυτοί θέλουν.

K1
Δημοσίευμα της εφημερίδας «τελευταία ώρα» αναφέρεται στις 2 ιανουαρίου 1967 σε συμφωνία μεταξύ ηπα, ελλάδας και τουρκίας για ελληνοτουρκική στρατιωτική βάση στην κύπρο.

Τιμητικός ο τίτλος «κίτρινος Τύπος» για τις εφημερίδες

Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τους χαρακτηρισμούς των φιλοχουντικών βουλευτών προς τις αντι­χουντικές εφημερίδες, ότι δηλαδή είναι «κί­τρινος Τύπος».

«Είναι προς τιμήν του κυπριακού Τύπου –και θέλω να υπογραμμίσω αυτό το γεγονός– προς τιμήν της καταπληκτικής πλειοψηφί­ας του κυπριακού Τύπου, αυτού του Τύπου που αποκαλέσθη σήμερον από του βήματος αυτού “κίτρινος Τύπος”. Ποίος είναι αυτός ο Τύπος; Είναι ο κυπριακός Τύπος. Με την εξαίρεσιν μιας ή δύο εφημερίδων, οι άλλαι όλαι είναι η “Χαραυγή”, η “Τελευταία Ώρα”, η “Αλήθεια”, η “Κύπρος”, ή δεν ξέρω ποίαι άλλαι εφημερίδες. Αυτός είναι ο κυπριακός Τύπος, έντιμοι κύριοι συνάδελφοι, επομέ­νως δεν είναι ο “κίτρινος Τύπος”. Αυτός εί­ναι ο δημοκρατικός Τύπος. Είναι ο Τύπος ο οποίος έχει την τόλμην και την παρρησίαν να εκφράζη ελευθέρως τα απόψεις του και νομίζω ότι πολύ ορθώς ετονίσθη από του βήματος τούτου ότι η δημοκρατία εγεννή­θη εις την Ελλάδα και ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το γέννημα της Ελλάδος ημείς να το κλωτσοκοπούμεν. Πρέπει να είμεθα υπε­ρήφανοι διά το ότι η δημοκρατία εγεννήθη εις την Ελλάδα και όταν ο κυπριακός Τύπος ασκή αυτό το δημοκρατικόν δικαίωμα να ελέγχη, να επικρίνη, εκεί που χρειάζεται να επικρίνη αλλά όχι να απειλεί. Και δεν νομί­ζω ότι αυταί αι εφημερίδες που κατωνόμασα σήμερα απειλούν ή έχουν απειλήσει οποιον­δήποτε με οιονδήποτε τρόπον».

Για τις ενωτικές εφημερίδες «Πατρίς» και «Εθνική» ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ είπε ότι καθημε­ρινά εκτοξεύουν απειλές εναντίον του Προ­έδρου Μακαρίου, της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής, των βουλευτών και γενικά εναντίον της καταπληκτικής πλειο­ψηφίας του κυπριακού λαού. Τελειώνοντας την ομιλία του ο Εζεκίας Παπαϊωάννου απηύθυνε έκκληση προς όλο τον κυπριακό λαό να συνενώσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις του για να αντιμετωπίσει τις δυ­σκολίες που παρουσιάζονται ενώπιόν του.

K2
Ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον της κυβέρνησης μακαρίου, του γλ. Κληρίδη και του ακελ ήταν ο βουλευτής γ. Τζιρκώτης, που το 1973 ανακαλύφθηκε αλληλογραφία του με βρετανό πράκτορα για να αξιοποιηθεί ο γρίβας εναντίον του μακαρίου.

Αιμίλιος Φράγκου: Αγνές οι προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης

Στη σύντομη παρέμβασή του ο επίσης βουλευτής του «Πατριωτικού Μετώπου», Αιμίλιος Φράγκου, είπε ότι καθ’ ον χρόνο ο κυπριακός λαός αγωνίζεται για την εθνική του αποκατάσταση και καθ’ ον χρόνο η μη­τέρα Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον αγώνα της Κύπρου με την παρουσία του «ενδόξου ελληνικού στρατού, δι’ εμέ είναι εθνικώς απαράδεκτος οιαδήποτε αμφισβήτησις των αγνών προθέσεων της Ελληνικής Κυβερνή­σεως δια μίαν γνήσιαν Ένωσιν».

Ο Αιμίλιος Φράγκος απηύθυνε έκκληση για διαφύλαξη της ενότητας και σε συνερ­γασία με την ελληνική κυβέρνηση να διεξα­χθεί ο αγώνας που θα οδηγήσει σε γνήσια ένωση με την Ελλάδα.

Οι δευτερολογίες

Ακολούθησε η δευτερολογία του βουλευ­τή του «Πατριωτικού Μετώπου», Κώστα Χρι­στοδουλίδη, ο οποίος απάντησε στον πρόε­δρο του κόμματός του, Γλαύκο Κληρίδη.

Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε αν ο Κληρί­δης είναι εναντίον του διαλόγου που ξεκί­νησε η χούντα με την Τουρκία και ο οποίος διάλογος έχει τη συγκατάθεση του Μακαρί­ου.

Κατηγόρησε επίσης τον Γλ. Κληρίδη ότι πρώτος ξεκίνησε διάλογο με την Τουρκία όταν συμμετείχε στην πενταμερή διάσκεψη του Λονδίνου το 1964.

Τον κατηγόρησε επίσης ότι εκείνος πα­ραχώρησε βάσεις, εκείνος συνέβαλε στο δια­χωρισμό με την Πράσινη Γραμμή.

Ακολούθησε η δευτερολογία του άλλου βουλευτή του ίδιου κόμματος, του Γιώρ­γου Τζιρκώτη, ο οποίος απαντώντας στον Β. Λυσσαρίδη είπε ότι στήριξε τον Μακάριο και πλήρωσε από την τσέπη του χρήματα για την εκλογή του και ως μητροπολίτη Κι­τίου και ως Αρχιεπισκόπου, όμως αυτό δεν του αφαιρεί το δικαίωμα στην κριτική. Υπε­ραμύνθηκε της χούντας λέγοντας ότι την «απαρτίζουν άτομα τα οποία δεν πολιτεύο­νται και επομένως δεν δύνανται να κάμουν συμβιβασμούς με την συνείδησίν των χάριν πολιτικών σκοπιμοτήτων, όπως δυστυχώς έπρατταν αι προηγούμεναι Ελληνικαί Κυ­βερνήσεις».

Χωρίς να αρνείται ότι επιδιώκει Ένωση με ανταλλάγματα, επανέλαβε όσα είπε ο συ­νάδελφος του Χριστοδουλίδης περί βάσεων, Πράσινης Γραμμής κ.λπ.

Απαντώντας και στον Β. Λυσσαρίδη και στην αναφορά του αν αποδέχεται να γί­νει πραξικόπημα, ο Γ. Τζιρκώτης είπε ότι η σχετική δήλωση του Τ. Παπαδόπουλου δη­μιουργεί υποψίες εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης.

Στους δύο βουλευτές του κόμματός του ανταπάντησε ο Γλ. Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στις συμφωνίες Ζυρίχης, ούτε ο ίδιος ούτε ο Μακάριος, και γι’ αυτό το αρχικό κείμενο της συμφωνίας της 11ης Φεβρουαρίου 1959 δεν φέρει την υπογραφή ούτε του ίδιου ούτε του Μακαρί­ου, αλλά φέρει την υπογραφή του Κ. Καρα­μανλή και του Α. Μεντερές και ότι στη βάση αυτής της συμφωνίας παραχωρήθηκαν οι βάσεις στη Μ. Βρετανία και όχι από τον ίδιο και τον Μακάριο.

Σημείωσε επίσης ότι η Πράσινη Γραμμή συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών εγγυητρι­ών δυνάμεων και η οποία παρουσιάστηκε ως τελικό γεγονός στον Μακάριο.

Ακολούθησαν σύντομες ανταπαντήσεις από τους συμμετέχοντες και η συνεδρίαση έληξε με την έγκριση ψηφίσματος, θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο επόμενο ση­μείωμα.

Ezekias
Ο γ. Γ. Του ακελ, εζεκίας παπαϊωάννου, ο οποίος ενώπιον της βουλής δήλωσε ότι προτιμά να τον χαρακτηρίσουν ως προδότη παρά να δεχθεί τη διχοτόμηση της κύπρου.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.