Καλωσορίσατε στην Gilead!

Την ίδια στιγµή που στην Ουγγαρία είχε τεθεί σε ισχύ ένας νέος νόµος, ο οποίος περιορίζει ασφυκτικά την προσβασιµότητα στις αµβλώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυσσε τη χώρα ως κράτος που «δεν είναι πλέον δηµοκρατία». Η συγκεκριµένη πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ψήφισµα, µε 433 µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ψηφίζουν υπέρ, 123 κατά και 28 αποχή.

Τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών στην πρώτη γραµµή

Το ψήφισµα έχει βέβαια συµβολική µόνο σηµασία. Είναι, όµως, η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ που ένα θεσµικό όργανο κηρύσσει την Ουγγαρία ως «εκλογική απολυταρχία», ασκώντας µε αυτόν τον τρόπο πίεση τόσο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν πιο δραστικά µέτρα κατά του καθεστώτος του Όρµπαν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθορίσει 12 σηµαντικούς και καίριους πυλώνες ενδιαφέροντος. Ανάµεσα σε αυτούς είναι οι εκλογές, η δικαστική ανεξαρτησία, η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, καθώς επίσης και ο πυλώνας για την ακαδηµαϊκή και θρησκευτική ελευθερία. Σήµερα επιβεβαιώνεται πως στη λίστα πρέπει να προστεθούν τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών.

Ψυχολογική βία σε βάρος των γυναικών

Σύµφωνα µε το νέο διάταγµα που εκδόθηκε στην Ουγγαρία από το κυβερνών κόµµα Fidesz, οι γυναίκες που αποφασίζουν να τερµατίσουν την εγκυµοσύνη τους, πριν προβούν στη διαδικασία αυτή υποχρεούνται να ακούσουν τον καρδιακό παλµό του εµβρύου! Η απόφαση αυτή είναι αµφιλεγόµενη και ταυτόχρονα θεωρείται ιατρικά ανακριβής, αφού είναι ευρέως γνωστό πως κατά την έναρξη της εγκυµοσύνης η καρδιά του εµβρύου δεν αναπτύσσεται πλήρως.

Πέραν αυτού, οι γυναίκες αναγκάζονται να υποβληθούν σε υπερηχογράφηµα που, σύµφωνα µε το Planned Parenthood, πραγµατοποιείται «χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος ιατρικός σκοπός και το µόνο που επιτυγχάνεται είναι να προκαλεί στις γυναίκες αισθήµατα ντροπής και ταπείνωσης».

Εξίσου πατριαρχική και ταπεινωτική είναι η υποχρέωση της γυναίκας να λάβει την άδεια του συζύγου ή του συντρόφου της για να µπορεί να διακόψει την κύηση.

Όλα αυτά τα µέτρα που πάρθηκαν στην Ουγγαρία δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην άµβλωση, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των γυναικών.

Έπειτα και από το εν λόγω γεγονός, η Ουγγαρία φαίνεται να προσχωρεί στην περιφερειακή ακροδεξιά θρησκόληπτη τάση που προσπαθεί να χειραγωγήσει το γυναικείο σώµα, υπονοµεύοντας ταυτόχρονα τη δηµοκρατία.

«Η αυταρχική ∆εξιά απειλεί τη δηµοκρατία»

Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει το διάταγµα, απαιτεί την άµεση ανάκλησή του και στέκεται στο πλευρό όλων όσοι αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ουγγαρία και το σεβασµό των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Malin Björk (Vänsterpartiet, Σουηδία) δήλωσε: «Είναι σηµαντικό και συµβολικής σηµασίας το γεγονός ότι την ίδια ηµέρα που τίθενται σε ισχύ οι περιοριστικοί νόµοι για τις αµβλώσεις στην Ουγγαρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κηρύσσει τη χώρα ως κράτος που δεν αναγνωρίζεται πλέον ως πλήρης δηµοκρατία. Η αυταρχική ∆εξιά απειλεί τη δηµοκρατία σε ολόκληρη την ΕΕ καταπιέζοντας τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και των γυναικών. Η σηµερινή ψηφοφορία θα πρέπει να θεωρηθεί ως έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δράση και ανάκληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων µέχρι να τεθούν σε εφαρµογή οι βασικότερες δηµοκρατικές λειτουργίες».

Ούτε στην Κύπρο, παρά τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας, δεν έγιναν σηµαντικά βήµατα προόδου

Η πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλή, ποιοτική φροντίδα υγείας και η ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια για το σώµα της αποτελεί πάγια θέση του Γυναικείου Κινήµατος ΠΟΓΟ.

Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωµα να έχει προσωπική βούληση για το αν, πότε και πόσα παιδιά θα κάνει. Το κράτος υποχρεούται να διασφαλίσει και να αναγνωρίσει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών, στηρίζοντας τόσο την πρόσβαση κάθε γυναίκας στις µεθόδους αντισύλληψης και στην τεχνητή διακοπή κύησης, όσο και σε υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας που αφορά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, αλλά και την ιατρικά υποβοηθούµενη αναπαραγωγή.

Με πρωτοβουλία της ΠΟΓΟ και του ΑΚΕΛ κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόµου για εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας που αφορά τις αµβλώσεις, η οποία ψηφίστηκε το 2018 από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ και βουλευτές και βουλεύτριες άλλων κοµµάτων.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στην Κύπρο, η άµβλωση είναι νόµιµη: α) εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί 12 εβδοµάδες εγκυµοσύνης, β) εφόσον η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, σεξουαλικής κακοποίησης ή αιµοµιξίας και εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί 19 εβδοµάδες εγκυµοσύνης και νοουµένου ότι δηλώσει ενυπόγραφα ενώπιον του γιατρού ότι η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, σεξουαλικής κακοποίησης ή αιµοµιξίας, γ) κατόπιν γνωµοδότησης αρµόδιου ιατρού, σύµφωνα µε την οποία παρουσιάζονται ενδείξεις ανωµαλίας του εµβρύου που συνεπάγονται τη γέννηση του νεογνού µε παθολογικά προβλήµατα, και δ) κατόπιν γνωµατοδότησης αρµόδιου ιατρού ότι υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της.

Παρά τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας, δεν έχουν όµως γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου. Με αφορµή αυτό, το Γυναικείο Κίνηµα ΠΟΓΟ συµµετείχε στη συζήτηση που ενέγραψε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Βουλής, µε θέµα τη νόµιµη και ασφαλή άµβλωση και την πρόσβαση στην αντισύλληψη µέσα στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Στη συζήτηση επαναβεβαιώθηκε η θέση του Κινήµατος ότι οι αµβλώσεις πρέπει να καλύπτονται πλήρως και καθολικά από το ΓεΣΥ. Καθηµερινά τονίζεται η σηµαντικότητα της διασφάλισης των δικαιωµάτων των γυναικών και η ανάγκη απάλειψης των διακρίσεων που δηµιουργούνται ανάµεσα σε όσες µπορούν να προσφύγουν στον ιδιωτικό τοµέα για να προβούν σε άµβλωση και σε εκείνες που δεν έχουν αυτήν την οικονοµική δυνατότητα.

Γενηθήτω Γαλαάδ!

Gilead (παραπέµπει στο βιβλικό Γαλαάδ) είναι το φανταστικό κράτος στο οποίο εξελίσσεται το βιβλίο της Καναδής συγγραφέως Μάργκαρετ Άτγουντ «Η ιστορία της θεραπαινίδας» (The Handmaid’s Tale), που µεταφέρθηκε στην οµώνυµη, πολυβραβευµένη τηλεοπτική σειρά.

Σε ένα δυστοπικό µέλλον, στη «δηµοκρατία» του Gilead, οι λίγοι της ελίτ εξουσιάζουν τους πολλούς και ο θρησκευτικός φανατισµός και ο ρατσισµός κυριαρχούν.

Η «Ιστορία της Θεραπαινίδας» είναι µια προφητεία τροµακτική. ∆εν προβλέπει, όµως, ένα µέλλον τροµακτικό, φανταστικό και µακρινό, αλλά ένα παρόν που παραµονεύει. Ένα απολυταρχικό παρόν, όπου οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώµατα ή επιλογές παρά µόνο την αναπαραγωγή.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy