Καμπάνα σε 20 πολίτες και ένα υποστατικό μετά από ελέγχους για μέτρα κατά COVID

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

H Αστυνομία διενήργησε 2.873 ελέγχους το τελευταίο 24ωρο κατά τη διάρκεια των οποίων προέκυψαν καταγγελίες κατά 20 πολιτών και 1 υπεύθυνου υποστατικού για μη εφαρμογή μέτρων κατά της COVID-19.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣύμφωνα με την Αστυνομία, στη Λευκωσία  έγιναν 1.301 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 6 πολίτες, στη Λάρνακα 514 έλεγχοι από τους οποίους προέκυψε καταγγελία κατά ενός υποστατικού και στη Λεμεσό 197 έλεγχοι και καταγγελίες 6 πολιτών.

Στην Πάφο καταγγέλθηκαν 6 πολίτες σε 170 ελέγχους, στην Αμμόχωστο έγιναν 370 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 2 πολίτες και στη Μόρφου δεν προέκυψε καταγγελία σε σύνολο 98 ελέγχων.

Η Τροχαία διενήργησε 151 ελέγχους και η Λιμενική 72 χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Οι περισσότεροι πολίτες καταγγέλθηκαν για μη χρήση μάσκας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.