«Καμπάνες» από Κομισιόν για αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων30 συστάσεις από Κομισιόν για αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων

 • Η ύφεση θα είναι βαθιά και οι επιπτώσεις ενδέχεται να αυξήσουν τη φτώχεια και την ανισότητα

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Λίστα με 30 συστάσεις για αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων λόγω της κρίσης του κορονοϊού περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο.

Όπως επισημαίνεται, η ύφεση θα είναι βαθιά, αφού η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 7,5% το 2020, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί στο 8,6%. Εκτιμάται μάλιστα ότι η ζημιά δεν θα αποκατασταθεί πλήρως το 2021, αφού η οικονομία θα ανακάμψει με πιο χαμηλό ρυθμό της τάξης του 6%, ενώ και «η παραγωγή δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019», όπως αναφέρεται. Οι συστάσεις της Κομισιόν προς την Κύπρο για αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και ταχύτερη επιστροφή της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι οι ακόλουθες:

Γενική αρχή

 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, διατήρηση της οικονομίας και στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης. Όπως αναφέρεται, «όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες να ακολουθηθούν δημοσιονομικές πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών δεικτών και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις».

 

Υγεία

 • Διοχέτευση επενδύσεων στον τομέα της Υγείας, για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.
 • Συνέχιση της μεταρρύθμισης του ΓεΣΥ, όπως έχει προγραμματιστεί. Τονίζεται μάλιστα ότι είναι «ζωτικής σημασίας» η ένταξη με τη μακροχρόνια περίθαλψη και την πρωτοβάθμια και κοινοτική φροντίδα υπό το φως των δημογραφικών αλλαγών και για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.
 • Προώθηση πολιτικών οι οποίες να στοχεύουν στα εξής: Βελτίωση της ικανότητας των νοσοκομείων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων και διασφάλιση της επάρκειας εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τεστ, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Τονίζεται μάλιστα ότι αυτό είναι «ζωτικής σημασίας».
 • Μεσοπρόθεσμα οι επενδύσεις να κατευθυνθούν προς την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της συνολικής ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας. Όπως αναφέρεται, οι πρόσθετοι πόροι θα αποτρέψουν μελλοντικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, κρίσιμων ιατρικών προμηθειών και υποδομών.

Απασχόληση και κοινωνική προστασία

 • Προώθηση περαιτέρω μέτρων για μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων και στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών, ώστε να διατηρηθεί η προοπτική για ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως τονίζεται, «πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αποκατάσταση του εισοδήματος για όλους τους πληγέντες εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν κενά όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία».
 • Ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας. Όπως τονίζεται, οι ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνική προστασία είναι οι ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, οι ανενεργοί, οι αδήλωτοι εργαζόμενοι και τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
 • Προώθηση επενδύσεων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας. Όπως επισημαίνεται, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω του κορονοϊού.
 • Προώθηση μέτρων για διατήρηση της απασχόλησης και διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων τα οποία τέθηκαν σε ισχύ για στήριξη των εργαζομένων, σε στενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
 • Ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης για την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης προς τους νέους άνεργους και τις ευάλωτες ομάδες.
 • Λήψη μέτρων για υποστήριξη της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Όπως τονίζεται, «οι απόφοιτοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας», λόγω της κρίσης του κορονοϊού.
 • Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας.
 • Προώθηση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερα σε σχέση με την τηλεργασία. Όπως αναφέρεται, αυτό θα στηρίξει εργαζόμενους οι οποίοι έχουν την ευθύνη για φροντίδα παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων.

 

Στήριξη επιχειρήσεων

 • Διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν εν ζωή και να σωθούν θέσεις εργασίας.
 • Ταχεία καταβολή των επιδομάτων και των πληρωμών από το κράτος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να βελτιωθεί η ταμειακή τους ροή.
 • Προώθηση μέτρων για στήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 • Να εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης των ιδίων κεφαλαίων τα οποία ετοιμάστηκαν πριν την κρίση.
 • Προώθηση ώριμων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των μέτρων τα οποία απαιτούνται, να ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα. Όπως αναφέρεται, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της συνολικής ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος και η διαχείριση των κινδύνων χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
 • Αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τραπεζικό τομέα, λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου (σ.σ.: μη εξυπηρετούμενα δάνεια) και των πιέσεων στην κερδοφορία και τα κεφάλαια, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

 

Ευρύτερη οικονομία

 • Προώθηση μέτρων για αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων και την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, ώστε να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της χώρας στον τομέα του τουρισμού.
 • Προώθηση επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία. Όπως τονίζεται, είναι σημαντική η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στο διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι επιδόσεις της Κύπρου είναι πολύ χαμηλές, αφού μόνο 45% των πολιτών ηλικίας 16 – 74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντιμετώπιση του κατακερματισμού υπηρεσιών.
 • Προώθηση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης.
 • Λήψη μέτρων για μείωση της καθυστέρησης στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του συστήματος συναλλαγών ακινήτων, δηλαδή την έκδοση και μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας.

 

Δικαιοσύνη

 • Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης των φορολογικών συστημάτων.
 • Λήψη μέτρων για τις «σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα δικαιοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να υπονομεύουν την εκτέλεση των συμβάσεων και να αποτρέπουν την ταχεία επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων».
 • Ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων για φαινόμενα διαφθοράς.

 

Παιδεία

 • Μεταρρύθμιση του τομέα της Παιδείας με επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση, την εκπαίδευση και κατάρτιση με βάση τις ανάγκες της αγοράς και την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική χρήση εργαλείων πληροφορικής. Όπως τονίζεται, είναι σημαντική η διασφάλιση της πρόσβασης όλων στο διαδίκτυο και σε υποδομές πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών από ευάλωτες ομάδες.
 • Βελτίωση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Όπως σημειώνεται, «η χαμηλή ικανότητα απορρόφησης έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου». Για το λόγο αυτό, προστίθεται, απαιτείται «επείγουσα δράση για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας».