Περιλαμβάνονται στεγαστικά και δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Καταχρηστικές ρήτρες σε σωρεία δανείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας εντόπισε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Μάλιστα, πολλά από αυτά τα δάνεια παραχωρήθηκαν μέσω χρημάτων του κράτους, από τα ομόλογα ύψους 3 δισ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση στα πιστωτικά ιδρύματα το 2009 για ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εντόπισε συνολικά 13 καταχρηστικές ή/και μη διαφανείς ρήτρες σε σωρεία δανείων, που παραχωρήθηκαν από τη ΣΚΤ την περίοδο 2003 2010. Από αυτά, περίπου 28 δάνεια δόθηκαν μέσω των χρημάτων που παραχωρήθηκαν από το κράτος προς τον Συνεργατισμό από την έκδοση των 3ετών Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων. Τα 28 αυτά δάνεια, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «αφορούσαν αποκλειστικά στεγαστικά δάνεια και/ή δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μεταξύ των ρητρών που κρίθηκαν καταχρηστικές ή/και μη διαφανείς είναι ο υπολογισμός του επιτοκίου με βάση έτος 360 ημερών, που σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιβαρύνει τον καταναλωτή με επιπρόσθετο τόκο 1,3889%.

Προβληματικές κρίθηκαν επίσης οι ρήτρες που αφορούν τον υπολογισμό του επιτοκίου, το δικαίωμα της τράπεζας να χρεώνει το δάνειο κατά την κρίση της με δικαιώματα παροχής υπηρεσιών και/ή με οποιαδήποτε άλλα έξοδα και δικαιώματα, και το δικαίωμα για μονομερή μεταβολή επιτοκίων, δικαιωμάτων, υπηρεσιών.

Επίσης κρίθηκε ως καταχρηστική ή/και μη διαφανής μία ρήτρα που δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να προχωρεί σε επίσχεση οποιουδήποτε ποσού χρημάτων, διαπραγματεύσιμων τίτλων ή εγγράφων, όπως και πάνω στο ενεργητικό κάθε φύσης, που ανήκουν στον χρεώστη, καθώς και μία ρήτρα που δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα, οποιανδήποτε στιγμή να ενώνει ή να συνενώνει όλους ή οποιουσδήποτε από τους λογαριασμούς του χρεώστη μαζί με τις υποχρεώσεις του, χωρίς προειδοποίηση. Ακόμη, προβληματική κρίθηκε η ρήτρα που επιτρέπει στην τράπεζα να παραπέμπει τα δάνεια σε διαιτησία.

Σύμφωνα με την απόφαση τα πιο πάνω συμβόλαια περιλαμβάνουν ρήτρες που δίνουν το δικαίωμα στην τράπεζα να καταγγείλει τη σύμβαση του δανείου, αλλά και να ζητήσει την άμεση εξόφλησή του.

Αντίθετα σε περίπτωση που ο δανειολήπτης ζητήσει να εξοφλήσει πρόωρα το δάνειό του, τα συμβόλαια αναφέρουν ότι «υπόκειται σε τέτοιους όρους ως θα ζητήσει η τράπεζα». Και αυτές οι ρήτρες κρίθηκαν ως καταχρηστικές ή/και μη διαφανείς.

Νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή δεν επισύρει οποιαδήποτε ποινή προς τη ΣΚΤ, αλλά ούτε περιλαμβάνει συστάσεις.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας ο δικηγόρος Χρίστος Πουτζιουρής, η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στις τράπεζες να αφαιρέσουν τις καταχρηστικές ρήτρες απ’ όλα τα συμβόλαια και συμφωνίες δανείου των πελατών τους.

Όπως εξήγησε, η Υπηρεσία μπορεί να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διατάγματος που να εξαναγκάζει όλες τις τράπεζες να συμμορφωθούν και να αφαιρέσουν τις καταχρηστικές ρήτρες από τα συμβόλαια όλων των πελατών τους, όχι μόνο αυτών που προσέφυγαν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. «Δυστυχώς», όπως είπε ο Χρ. Πουτζιουρής, «από το 2007 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος κανένα διάταγμα δεν εκδόθηκε για τη συμμόρφωση των τραπεζών παρά τη σωρεία αποφάσεων που έχει εκδώσει η Υπηρεσία εναντίον διαφόρων τραπεζών».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου