Την αποχώρηση τους σε κάθε Γενική Συνέλευση θα υποβάλουν οι διοικητικοί σύμβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας με όσους το επιθυμούν να θέτουν τον εαυτό τους για επανεκλογή, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, εγκρίνοντας ομόφωνα τη σχετική καταστατική αλλαγή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του κανονισμού 108 του καταστατικού της τράπεζας έτσι ώστε «σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι (ανεξαρτήτως του πότε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε ή εκλέγηκε ή επαναεκλέγηκε ως σύμβουλος της Εταιρείας) θα αποχωρούν από το αξίωμα τους και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργούν, θα είναι επιλέξιμοι για επανεκλογή».

Οι σύμβουλοι, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή, θα αναφέρονται ως οι «Σύμβουλοι που Αποχωρούν», όπως αναφέρεται στο ψήφισμα.

Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα την τροποποίηση του κανονισμού 109 του καταστατικού έτσι ώστε «κάθε Σύμβουλος που Αποχωρεί και κάθε άλλο πρόσωπο που προτείνεται για τη θέση του συμβούλου της Εταιρείας (κάθε ένας “Προτεινόμενος Σύμβουλος”) σε ετήσια γενική συνέλευση θα ψηφίζονται με χωριστό ψήφισμα που θα λαμβάνεται ως ψηφοφορία κάλπης».

Ωστόσο, η τροποποίηση του κανονισμού 110, που προνοούσε το διορισμό προσωρινών συμβούλων για την περίοδο που θα απαιτηθεί μέχρι την εποπτική έγκριση των διορισμών των νέων συμβούλων, πήρε την έγκριση από το 70% των μετόχων που ψήφισαν και απερρίφη. Σημειώνεται ότι τα ψηφίσματα εγκρίνονται εφόσον συγκεντρώσουν το 75% των μετόχων που ψήφισαν.

Η προτεινόμενη τροποποίηση προνοούσε ότι σε περίπτωση που μετά από εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 109, ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων που Αποχωρούν που επανεκλέγονται και των Νέων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Εποπτικών Αρχών, είναι μικρότερος από επτά ή τέτοιον άλλο αριθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιθυμητός για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις ή για την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (Γ) και (Ε) του παρόντος Κανονισμού 110, να διορίζει τέτοιον αριθμό συμβούλων (οι “Προσωρινοί Σύμβουλοι”), που δεν υπερβαίνει το Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων, ως το διοικητικό συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να καθορίσει».

Υπενθυμίζεται πως βάσει του καταστατικού της τράπεζας, το Διοικητικού Συμβούλιο της τράπεζας αποτελείται από 13 Συμβούλους (στο μέγιστο αριθμό με ελάχιστο τους 7) με τους 7 να είναι ανεξάρτητοι.