Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε αρνητική γνωμάτευση

Αρνητική είναι η περιβαλλοντική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για την αίτηση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας PARNITHA, στο Πέρα Πεδί, για την οποία έγινε αρκετή δημόσια συζήτηση τόσο για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον όσο και για το γεγονός ότι εντός της προτεινόμενης ανάπτυξης κατέχει τεμάχιο γης και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Η γνωμάτευση δημοσιεύτηκε χθες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας και ουσιαστικά μπλοκάρει την επένδυση ένεκα των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον. Από δω και πέρα εάν ο επενδυτής θέλει να προβεί σε ανάπτυξη, θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για πιο ήπια ανάπτυξη, η οποία να συνοδεύεται με νέα περιβαλλοντική μελέτη.

Καταστροφικές ευρύτερες επιπτώσεις

«…Το Τμήμα Περιβάλλοντος δε συναινεί στην ικανοποίηση του υπό αναφορά αιτήματος χωροθέτησης και υλοποίησης του προτεινόμενου συνόλου του έργου», αναφέρει η γνωμάτευση, προσθέτοντας ότι η απλή αναφορά στην απώλεια αυτού του τόσο αξιόλογου φυσικού πόρου, όπως και τις καταστροφικές ευρύτερες επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα, αποτελεί επαρκή και εμφανή λόγο μη υλοποίησης του προτεινόμενου αιτήματος.

«Πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα αποψίλωση»

Στη γνωμάτευση παρατίθενται μεταξύ άλλων και οι εξής λόγοι, βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η μη ικανοποίηση του αιτήματος:

α) Χλωρίδα, πανίδα και οικοτόποι: έχουν αξιολογηθεί εκτεταμένες μη-αντιστρεπτές επιπτώσεις του μεγάλου σε έκταση προτεινόμενου έργου στην τοπική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Η γεωμορφολογία και η βιοποικιλότητα της περιοχής θα μεταβληθεί ανεπανόρθωτα και μη-ανατρέψιμα. Η απώλεια πέραν των 2.100 δέντρων πεύκης και όλων των συνεπακόλουθων επιπλοκών, θα συνιστούσε μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα αποψίλωση.

β) Διαχείριση υδάτινων πόρων: Ο εμφανής κίνδυνος υποβάθμισης ή/και της ρύπανσης της ποιότητας του πόσιμου νερού του φράγματος Κούρρη είναι αξιοσημείωτος, δεδομένου ότι η ανάπτυξη εμπίπτει εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος Πέρα Πεδίου. Τυχόν εισροή όμβριων υδάτων στο φράγμα του Κούρη, διαμέσου μιας εκτεταμένης μικτής ανάπτυξης, όπως η υπό εξέταση, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού του φράγματος, αφού αυτά τα ύδατα πιθανόν να είναι βεβαρημένα με διάφορες ουσίες προερχόμενες από τις οικιστικές δραστηριότητες στην περιοχή όπως έλαια, βαρέα μέταλλα και διάφορα υγρά, αλλά και στερεά απόβλητα.

γ) Αλλαγή γεωμορφολογίας, τοπογραφίας, χρήσης γης και σφράγιση εδάφους: Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τυχόν διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου όσον αφορά τη γεωμορφολογία και τη σφράγιση του εδάφους από τις κτιστές κατασκευές σε μεγάλο ποσοστό σε μια αδιατάρακτη περιοχή και οι αλλαγές στην τοπική τοπογραφία με την ισοπέδωση/ επιχωμάτωση μεγάλης έκτασης λοφώδους περιοχής, θα είναι επιβλαβείς και θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιφερειακό περιβάλλον.

δ) Γεωλογικά γεωτεχνικά θέματα: Δεν έχει εκπονηθεί γεωλογική-γεωτεχνική μελέτη όπως συστήνεται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, κάτι που κρίνεται αναγκαίο λόγω του μεγάλου μεγέθους του έργου και των απότομων κλίσεων. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την ευστάθεια των εδαφών και κατά συνέπεια την μεταφορά φερτών υλικών, λάσπης και ρυπογόνων ουσιών στο φράγμα του Πέρα Πεδίου.

Σπύρος Σωτηρίου