Καθηγητές και μαθητές μπαίνουν σε αγώνα δρόμου για ύλη και εξετάσεις

Το ΥΠΠΑΝ δεσμεύτηκε για μείωση της ύλης του β' τετραμήνου

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε συνάντηση που είχε χθες με τον Υπουργό Παιδείας, η ΟΕΛΜΕΚ έλαβε διαβεβαιώσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα της χρονιάς στο λύκειο. Οι εκπαιδευτικοί κρούουν εδώ και εβδομάδες τον κώδωνα του κινδύνου απαιτώντας αλλαγές αλλά και μείωση της ύλης. Η έξαρση της πανδημίας έκανε ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη συνάντηση ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΠΑΝ, από 31 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου τα μαθήματα του λυκείου δεν θα προχωρούν, αλλά η εβδομάδα θα χρησιμοποιηθεί για ανατροφοδότηση. Παράλληλα, εκείνη την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η β’ σειρά εξετάσεων τετραμήνου. Σημειώνεται πως η πρώτη σειρά διήρκεσε πάνω από δύο εβδομάδες, την ώρα που οι μαθητές που θα κληθούν να παρακαθίσουν στη δεύτερη σειρά θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα εντός μιας εβδομάδας.

Ως εκ τούτου, τα μαθήματα του δεύτερου τετραμήνου θα ξεκινήσουν στις 7 Φεβρουαρίου. Η λήξη τους έχει καθοριστεί στις 13 Μαΐου, με την εξεταστική να προγραμματίζεται από τις 16 μέχρι τις 27 Μαΐου. Οι Παγκύπριες θα ξεκινήσουν στις 10 Ιουνίου.

Ως εξίσου σημαντικό με τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί και τα πλαίσια μάθησης και την αναπροσαρμογή της ύλης, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να επιτευχθεί ο καταλληλότερος προγραμματισμός. Βάσει όσων λέχθηκαν στη σύσκεψη, θα δοθούν οδηγίες στους επιθεωρητές να υποβάλουν άμεσα εισηγήσεις για αναπροσαρμογή της ύλης, ώστε να είναι σύμφωνη με τον καθαρά διδακτικό χρόνο. Οι εισηγήσεις θα σταλούν στην ΟΕΛΜΕΚ και στους Συνδέσμους Ειδικοτήτων και θα ακολουθήσουν συναντήσεις όπου απαιτείται και εάν προκύπτουν διαφωνίες. Μάλιστα, έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του β’ τετραμήνου, δηλαδή η 7η Φεβρουαρίου, ως η τελική ημερομηνία για ετοιμασία των πλαισίων μάθησης και αναπροσαρμογή της ύλης.

Ειρηναίος Πίττας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.