Έκθεση για την διαχείριση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άλλων παροχών για το έτος 2015 εξέδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Μεταξύ άλλων στην Έκθεση της Ελεγκτική Υπηρεσίας παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του ΕΕΕ όπως επίσης και καθυστέρηση στην αξιολόγηση ληπτών ΕΕΕ λόγω της υποστελέχωσης προσωπικού αλλά και αδυναμίες στον μηχανισμών ελέγχου των αιτήσεων.

Ο έλεγχος που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας αφορούσε στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Ν.109(Ι)/2014) όσον αφορά στην παροχή του ΕΕΕ) και άλλων παροχών (οτιδήποτε άλλο παρέχεται με βάση τον εν λόγω Νόμο και δεν περιλαμβάνει το ΕΕΕ). Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:

  • Λειτουργία της ΥΔΕΠ κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω των σημαντικών αλλαγών, των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και διαχείρισης του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που υποβλήθηκε. Αρκετές νομοθετικές τροποποιήσεις και έκδοση πολλών εγκυκλίων από τη Διοίκηση του Υπουργείου ή από την Προϊστάμενη ΥΔΕΠ για τον καθορισμό διαδικασιών ή κατευθυντήριων γραμμών για την επίλυση αριθμού ζητημάτων πρακτικής ή άλλης φύσεως που προέκυπταν διαχρονικά, υιοθέτηση συνοπτικών διαδικασιών εξέτασης με σκοπό την επιτάχυνση του ελέγχου των αιτήσεων και αναδρομική εφαρμογή διατάξεων που απαιτούσε επανεξέταση αιτήσεων ή υποβολή ενστάσεων με όλες τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί μια τέτοια πρακτική να συνεπάγεται.
  • Καθυστέρηση στην εφαρμογή κάποιων διατάξεων του νέου νομοθετικού πλαισίου, Διαταγμάτων και Αποφάσεων της Υπουργού (π.χ. Κοινωνική Παρέμβαση, Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας). Μη έγκαιρη ή μη πλήρης ανάπτυξη επιμέρους μηχανογραφημένων υποσυστημάτων/ εργαλείων σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Τμήματα για την εφαρμογή της νέας επιδοματικής πολιτικής.
  • Μη επαρκής στελέχωση, δομή, στέγαση και αδυναμίες στη τήρηση φυσικών φακέλων των αιτητών/δικαιούχων και φύλαξη των σχετικών εγγράφων/στοιχείων.
  • Αδυναμίες/Ελλείψεις ηλεκτρονικών διασυνδέσεων για επίτευξη νομοθετικής συμμόρφωσης.
  • Μη ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ελέγχου για βεβαίωση/τεκμηρίωση/διερεύνησησημαντικών παραμέτρων που δηλώνονται ή προκύπτουν καθώς και τυχόν αλλαγών που σημειώνονται (π.χ. αναθεώρηση ύψους κοινωνικής σύνταξης ή τμηματικής θεσμοθετημένης σύνταξης, εισοδημάτων εξωτερικού, έναρξη απασχόλησης, συμβίωση, καθυστέρηση στη διερεύνηση καταγγελιών για αδήλωτη εργασία).
  • Μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για ψευδείς δηλώσεις. Δημιουργία υπερπληρωμών και ανάκτησή τους με δόσεις μόνο από όσους εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι. Μη εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού και μη έκδοση του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία Διατάγματος για το θέμα αυτό. Καθυστέρηση στην αξιολόγηση ληπτών ΕΕΕ που λαμβάνουν, ως άτομα με αναπηρία επιπρόσθετο μηνιαίο αναπηρικό επίδομα κ.ά. από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας και ειδικότερα των πρώην ληπτών ΔΒ που λάμβαναν και συνεχίζουν να λαμβάνουν από την ΥΔΕΠ τα εν λόγω επιδόματα μέχρι να πιστοποιηθούν ως άτομα με αναπηρία.

Η κατάσταση των αιτήσεων κατά κατηγορία και στάδιο δεικνύεται στους πιο κάτω Πίνακες:

ΕΕΕ 15a13e41ee1a2d