Ίδια κεφάλαια 1,1 δισ. ευρώ αλλά και 624 εκατ. ευρώ οργανικά κέρδη τα τελευταία χρόνια.

Κερδοφόρο και με μεγάλη αξία είναι το καλό κομμάτι της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το οποίο με βάση όλες τις ενδείξεις θα αποξενωθεί και θα παραχωρηθεί σε άλλη κυπριακή τράπεζα, στις αμέσως επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό σημείωμα το οποίο κατέθεσε η ΣΚΤ στη Βουλή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στο 1,1 δισ. ευρώ. Επίσης κατά την περίοδο 2014 – 2017 η ΣΚΤ κατέγραψε οργανική κερδοφορία ύψους 624 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα η οργανική κερδοφορία αξιοποιήθηκε για δημιουργία νέων προβλέψεων ύψους 900 εκατ. ευρώ, για αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά αποτελέσματα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ ανήλθε στα 13,45 δισ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 12,27 δισ. ευρώ. Το πρώτο εννιάμηνο το σύνολο των καθαρών εσόδων της ΣΚΤ ανήλθε στα 227,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε τα έσοδα από τόκους (188,3 εκατ. ευρώ). Επίσης το σύνολο των εξόδων ανήλθε στα 128,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε το κόστος προσωπικού (72,2 εκατ. ευρώ). Στις τραπεζικές εργασίες το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 218,3 εκατ. ευρώ και το σύνολο των εξόδων στα 123,1 εκατ. ευρώ. Επίσης στις εμπορικές εργασίες το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 9,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο των εξόδων στα 6,3 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου