Κέρδος μετά την φορολογία €40 εκ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα για την εννιαμηνία του 2020

Κέρδος μετά την φορολογία ύψους €40 εκατομμύρια ανακοίνωσε για την εννιαμηνία του 2020 η Ελληνική Τράπεζα, σε σύγκριση με κέρδος ύψους €89,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2019, ενώ το κέρδος για το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθε μετά την φορολογία στα €22,3 εκ., σε σύγκριση με €19,9 εκ. το β΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για την εννιαμηνία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,06%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,51%.

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ανήλθε στα €49,7 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €11,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2019.

Σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€47,3 εκατ.).

Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 58,6% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά την εννιαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν ανήλθε σε  €712 εκατομμύρια.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, είπε ότι τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την εννιαμηνία «επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας».

Ανέφερε επίσης ότι «με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%) είμαστε σε πολύ καλή θέση για να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας».