Κλάδος Υπαλλήλων ΤΑΥ: «Το ΤΑΥ δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή της ΟΕΔΑ Πεντακώμου»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στο Πεντάκωμο, αναφέρει η Κλαδική Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΑΥ.

Διαβάστε επίσης: Α. Καυκαλιάς για ΟΕΔΑ Πεντακώμου: Μνημείο ανεπάρκειας και ανικανότητας κυβερνητικών χειρισμών

Αρχικά, σημειώνεται ότι η Σύμβαση με αρ. ΥΠΕΣ 02/2013 για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) επαρχίας Λεμεσού υπογράφηκε στις 6/3/2015 από τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν με επίβλεψη Συμβούλου Μηχανικού του Υπ. Εσωτερικών, ο οποίος έκανε και την προσωρινή παραλαβή του έργου στις 9/11/2017. Προστίθεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26/08/2015 με την απόφασή του αρ. 79.302 ενέκρινε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, που προνοούνταν στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2014, στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αριθμός συμβάσεων σχετικά με μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων Στερεών Αποβλήτων περιλαμβανομένης και της Σύμβασης του ΟΕΔΑ Πεντακώμου, αναφέρει το δελτίο Τύπου. Συγκεκριμένα, στις 11/10/2017 με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) εγκρίθηκε επίσημα η μεταφορά της εν λόγω Σύμβασης στο ΤΑΥ ενώ η διαδικασία παράδοσης των σχετικών φακέλων από το Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώθηκε στις 04/12/2017.

Ως εκ τούτου, αναφέρεται, “το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν είχε καμία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ούτε κατά τον σχεδιασμό και τη μελέτη της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου αλλά ούτε και στη φάση κατασκευής της”.

Σημειώνεται ότι “το ΤΑΥ, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ανταποκριθεί στα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν”, τα οποία περιλαμβάνουν τη διαχείριση της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, και τον συντονισμό των Μελετών για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Λευκωσίας και Λεμεσού

Προστίθεται ότι στο ΤΑΥ ανατέθηκε η προκήρυξη διαγωνισμών και η επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβάσεων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Λευκωσίας (Κοτσιάτη και λοιπών ΧΑΔΑ) συνολικού προϋπολογισμού €25,0 εκ. (έργο Ταμείου Συνοχής), η προκήρυξη διαγωνισμών και η επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβάσεων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Λεμεσού (Βατί και λοιπών ΧΑΔΑ) συνολικού προϋπολογισμού €37,0 εκ. (έργο Ταμείου Συνοχής).

Επιπλέον, στο ΤΑΥ ανατέθηκε ο σχεδιασμός, η προκήρυξη διαγωνισμών και η επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβάσεων για την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων συνολικού προϋπολογισμού €12,0 εκ. (έργο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Το δελτίο Τύπου αναφέρει πως “όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες ανατέθηκαν στο ΤΑΥ χωρίς το ίδιο να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη λήψη των αποφάσεων στρατηγικής, χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχετική εμπειρία και χωρίς να έχει ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό”.

Τονίζεται επίσης, πως το ΤΑΥ όλα αυτά τα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, είχε επηρεαστεί σημαντικά στη στελέχωση των οργανικών του θέσεων. “Μέχρι και σήμερα οι κενές θέσεις ξεπερνούν το 40% των εγκεκριμένων θέσεων στον Προϋπολογισμό”, τονίζεται.

Περαιτέρω υπενθυμίζεται πως “η βασική αποστολή του ΤΑΥ δεν είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλά η ανάπτυξη, προστασία, διαχείριση και διασφάλιση της αειφορίας των υδάτινων πόρων της Κύπρου”.

Ακόμη αναφέρεται πως το ΤΑΥ “στο πλαίσιο υλοποίησης της βασικής του αποστολής εκτελεί δράσεις για την επίτευξη του 1ου Στρατηγικού του Στόχου που αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών σε νερό με βιώσιμο τρόπο”.

Μερικές από αυτές είναι να προγραμματίσει, μελετήσει και να επιβλέψει την κατασκευή υδατικών έργων, όπως τη διασφάλιση υποδομών ύδρευσης πέραν των €120.000.000 περιλαμβανομένων των Υδατικών Έργων «Βασιλικός – Λευκωσία» και «Κοκκινόκρεμμος», τη χρήση ανακυκλωμένου νερού πέραν των €90.000.000 περιλαμβανομένων των έργων Λάρνακας και Δυτικής και Ανατολικής Λευκωσίας, αποχετευτικά έργα σε οικισμούς άνω των 2000 ισοδύναμου πληθυσμού της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ πέραν των €400.000.000 και αρδευτικά έργα στις αγροτικές περιοχές για στήριξη του πρωτογενούς τομέα πέραν των €65.000.000.

Επιπλέον σημειώνεται ότι το ΤΑΥ λειτουργεί και συντηρεί έργα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς εξασφάλισης απρόσκοπτης παροχής νερού. Ειδικά για την παραγωγή και διανομή πόσιμου νερού λειτουργούν 5 Μονάδες Αφαλάτωσης και 5 Διυλιστήρια και βρίσκονται σε χρήση εκατοντάδες χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων περιλαμβανομένων αντλιοστασίων και δεξαμενών. Αντίστοιχα για σκοπούς άρδευσης λειτουργεί και συντηρεί υποδομή (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εξωτερικά υδραγωγεία, αρδευτικά δίκτυα) για τη μεταφορά και διανομή επιφανειακού νερού αλλά και ανακυκλωμένου νερού από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων. Σημαντική επίσης είναι η συνεχής προσπάθεια για την ασφάλεια των ανωτέρω κρίσιμων υποδομών και ιδιαίτερα των φραγμάτων.

Παράλληλα με τα πιο πάνω το ΤΑΥ δραστηριοποιείται και για την ικανοποίηση του 2ου Στρατηγικού του Στόχου που αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος με δράσεις όπως η Εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης και προστασίας των υδάτων της Κύπρου όπως καθορίζεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες, καθώς και η πλήρωση των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα και προώθηση υλοποίησης όλων των προβλεπόμενων αποχετευτικών έργων.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι σήμερα το ΤΑΥ είχε να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούσαν τη λειψυδρία λόγω ανομβρίας/ ξηρασίας και την υποστελέχωση. “Εδώ και λίγο καιρό προστέθηκε ακόμα μια πρόκληση, αυτή της υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

“Παρόλες τις δυσκολίες, το προσωπικό του Τμήματος Αναπτύξεως συνεχίζει με αυταπάρνηση να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται καθώς και να δέχεται οποιεσδήποτε κριτικές για τυχόν λάθη που διαπράττει κατά την προσπάθειά του”, τονίζεται.

“Προειδοποιούμε, όμως, πως δεν θα δεχτούμε το ΤΑΥ και το προσωπικό του να τύχουν χειρισμού αποδιοπομπαίου τράγου για λάθη και παραλείψεις άλλων”, καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy