Κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα στη Βιομηχανική Αγ. Αθανασίου

Με ταχύτατους ρυθμούς οδεύει προς την ολοκλήρωσή του το Πολυδύναμο Κέντρο, ενώ προωθείται και η δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα της μείζονος Λεμεσού

Σε ριζική κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδηγείται η Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου αφού στην εξέλιξη της κατα­σκευής του βρίσκεται το Πολυδύναμο Κέντρο, ενώ προωθείται αυτήν την περίοδο και η δη­μιουργία ενός τεράστιου πάρκου. Δύο πολύ σημαντικά έργα που με τις υπηρεσίες τους θα βελτιώσουν την καθημερινότητα, κατά κύριο λόγο των εκατοντάδων εργαζομένων στις βιο­μηχανίες, αλλά και ευρύτερα των κάτοικων ή απασχολούμενων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πάρκο που θε­ωρείται ότι θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη μείζονα Λεμεσό, μετά τον παραλιακό Δημοτικό Κήπο, η ιδέα της δημιουργίας του ξεκίνησε με πρωτοβουλία του δημάρχου Αγίου Αθανασίου, Μαρίνου Κυριακού, ο οποίος συζήτησε το θέμα με τη φαρμακοβιομηχανία Medochemie και κα­τέληξαν σε σχετική συμφωνία για την υλοποίη­ση του έργου, έχοντας και τη συνεργασία τόσο του Συνδέσμου Βιομηχάνων της περιοχής, όσο και του αρμόδιου Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, το πάρκο που καλύπτει έκτα­ση 30.000 τ.μ. ανέλαβε να κατασκευάσει με δική της δαπάνη που υπολογίζεται να ανέλ­θει στα 2 εκατ. ευρώ, η φαρμακοβιομηχανία Medochemie στα πλαίσια της Εταιρικής Κοι­νωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης της. Ως εκ τούτου, το πάρκο θα φέρει και το όνομα του ιδρυτή της εταιρεία, Δρος Ανδρέα Πίττα, γνω­στού για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του ευαισθησίες.

Αναφερόμενος στο έργο, ο δήμαρχος Μα­ρίνος Κυριάκου επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν πολύ όμορφο χώρο, ο οποίος με την ανάπλασή του θα συμβάλει καθοριστικά στην απάμβλυνση του πολύ σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Βιομηχανική Περιοχή σε ό,τι αφορά τους χώρους στάθμευσης. Το υφι­στάμενο παραμελημένο μικρό δάσος που μέχρι τώρα χρησιμοποιείται σε κάποιο μέρος του για ανεξέλεγκτη στάθμευση, με την ανάπλαση και κατάλληλη διαμόρφωσή του θα μετατραπεί σε έναν ξεχωριστό χώρο πρασίνου προς όφελος των εργαζομένων στις βιομηχανίες, αλλά και γενικότερα των δημοτών, φιλοξενώντας παράλ­ληλα και κατάλληλα δομημένο χώρο στάθμευ­σης μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων.

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διαμόρ­φωση του πάρκου, επισημαίνεται ότι πέραν της υφιστάμενης βλάστησης θα γίνουν επιπλέ­ον δενδροφυτεύσεις, θα προστεθούν κάποιες αναγκαίες εγκαταστάσεις όπως παγκάκια, λω­ρίδες κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων, ενώ ο χώρος θα καλύπτεται με φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι η προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης την οποία έχει ζητήσει το Τμήμα Περιβάλλοντος και ανα­μένεται η τελική έγκριση για να ξεκινήσει η κα­τασκευή του έργου.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημαντικό έργο στη Βιομηχανική Αγίου Αθανασίου που είναι το Πολυδύναμο Κέντρο, η κατασκευή του βρί­σκεται στα τελευταία στάδια και η ολοκλήρωσή του αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τις γυναίκες-μητέρες που εργάζονται σε βιομηχανίες της περιοχής. Κι αυτό επειδή θα δοθεί λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλή­ματα που αντιμετωπίζουν και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, αφού στο Πολυδύναμο Κέντρο θα προσφέρονται οι αναγκαίες υπηρε­σίες ασφαλούς φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών τους.

Το Πολυδύναμο Κέντρο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Παιδοκομικό Σταθμό, Παιδική Λέσχη και τμήμα Προδημοτικής, που θα στεγά­ζονται σε ένα ενιαίο και πολύ λειτουργικό κτίριο στην είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής. Απο­τελείται από πέντε αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι τρεις θα στεγάζουν τον Παιδοκο­μικό Σταθμό του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελο­ντισμού του δήμου, όπου θα φιλοξενούνται παι­διά 2-4 ετών και δύο αίθουσες Προδημοτικής Εκπαίδευσης, όπου θα φιλοξενούνται παιδιά του Δημοσίου Νηπιαγωγείου. Τα απογεύματα θα φιλοξενείται και η Παιδική Λέσχη του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Η δημιουργία του έργου κρί­θηκε επιβεβλημένη, αφού τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε ραγδαία με παράλληλα αυξημένες και τις ανάγκες προ­στασίας των παιδιών των εργαζομένων, τόσο κατά τις πρωινές όσο και τις μεταμεσημβρινές ώρες. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα καλύτε­ρης κάλυψης των αναγκών παροχής στήριξης σε παιδιά οικογενειών ανέργων ή και άλλων εργαζομένων, οι οποίες, δυστυχώς, είναι συνε­χώς αυξανόμενες λόγω και της οικονομικής δυσπραγίας του πληθυσμού.

Το έργο στο σύνολό του ενισχύει ακόμα πε­ρισσότερο τις ήδη σημαντικές υποδομές κοινω­νικής αρωγής που έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια ο δήμος προς όφελος των δημοτών και άλλων πολιτών που εργάζονται στην περιοχή. Ενδεικτικό της εξυπηρέτησης που θα παρέχεται είναι το γεγονός ότι τα παιδιά θα παραλαμβά­νονται από το σχολείο τους και θα μεταφέρο­νται στις υποδομές του Πολυδύναμου Κέντρου, όπου, μεταξύ άλλων, θα τους παρέχεται γεύμα και η δυνατότητα μελέτης και διεκπεραίωσης της σχολικής εργασίας τους, καθώς και ευκαι­ρίες για άλλες δραστηριότητες.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.